Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-05-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 02-05-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 17 mei 2017
Kenmerk voorstel 17bwb00072

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 5:18a, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-05-2017 nieuwe regeling 02-05-2017
De Betuwe, 17 mei 2017
17bwb00072

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 16BWB00072

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 5:18a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen het

 

Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen

gemeente Overbetuwe 2017

Artikel 1 Aanwijzing locaties

  1. 1.De in onderstaande tabel opgenomen locaties zijn aangewezen voor het innemen van een vaste standplaats voor het daarbij vermelde maximum aantal m2, het maximum aantal standplaatsen en de genoemde dagen en dagdelen, met dien verstande dat geen standplaats mag worden ingenomen op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag:

 

Tabel

Nr.

Dorp

Locaties

Maximum m² per locatie

Maximum aantal stand-plaatsen

Dagen

Dagdelen

1.

Driel

Polenplein

60

2

Ma – za

 

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

2.

Driel

Hofplein*

90

1

Ma t/m zo

Aaneengeslo-ten periode

3.

Elst

Parkeerplaats

De Helster **

90

1

Ma – vr

m.u.v.: Mobiel  onderzoekscentrum bevolkingsonder-zoek: Ma t/m zo

 

08.00 – 13.00

14.00 – 19.00

 

 

Aaneengeslo-ten periode

4.

Elst

Dorpsstraat (locatie Primera)

80

2

Ma – za (m.u.v. donderdagmorgen) ***

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

12.00 – 20.00

5.

Elst

Werenfriedplein

60

 

1

 

Ma – za (m.u.v. donderdagmorgen) ***

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

12.00 – 20.00

6.

Elst

Dorpsstraat

(locatie Plein)****

120

1

Ma – vr (m.u.v. donderdagmorgen) ***

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

7.

Elst

Basilica (locatie parkeerplaats bij Jumbo)

80

2

Ma – za

 

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

8.

Herveld

Dorpsplein

90

3

Ma – za

 

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

9.

Heteren

De Beemdhof

60

2

Ma – za

(m.u.v. vrijdagmorgen)***

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

12.00 – 20.00

10.

Oosterhout

De Honsvoet

60

2

Ma – za

 

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

11.

Randwijk

Erfstraat

30

1

Ma – za

 

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

12.

Slijk Ewijk

Weerdsedam

30

1

Ma – za*****

 

Zon- of feest-dag*****

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

13.

Valburg

Molenhoekplein

30

1

Ma – za

 

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

14.

Zetten

Julianaplein

60

2

Ma – za (m.u.v.

dinsdagmiddag)***

Zon- of feestdag

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

12.00 – 20.00

15.

Zetten

St. Walburg; terrein brandweer*

90

1

Ma t/m zondag

Aaneengeslo-ten periode

 

 

*

Deze standplaatslocatie is alleen beschikbaar voor een mobiel onderzoekscentrum bevolkingsonderzoek.

 

**

Deze standplaatslocatie is alleen beschikbaar voor een mobiel onderzoekscentrum bevolkingsonderzoek of ander dienstverlenend gebruik bijv. informatieverstrekking door zorgverzekeraars of nutsbedrijven.

 

***

Op de uitgezonderde dagdelen vindt in genoemd dorp de weekmarkt plaats.

 

****

Deze standplaatslocatie is alleen beschikbaar voor kentekengraveerders en herstel  autoruitenschade.

 

*****

Alleen gedurende de vaartijden van de veerpont op deze dagen.

 

  1. 2.De in de tabel genoemde locaties zijn nader aangeduid op de bij dit aanwijsbesluit behorende kaarten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 3 Intrekking oud besluit

Het Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 20 december 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 mei 2017 .

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Bijlage:

Kaarten met aanduiding locaties vaste standplaatsen

 

Tekening standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017_S_17tek02159_1

Tekening standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017_S_17tek02159_1 (PDF)
Omschrijving: