Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel vaste en tijdelijke standplaatsen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel vaste en tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Beleidsregel vaste en tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-05-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 02-05-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 17 mei 2017
Kenmerk voorstel 17bwb00071

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV, art.5:17
 2. APV, art. 5:18
 3. APV, art. 5:18a
 4. APV, art. 5:19
 5. APV, art. 5:20

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-05-2017 nieuwe regeling 02-05-2017
De Betuwe, 17 mei 2017
17bwb00071

Onderwerp: Beleidsregel vaste en tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 16BWB00071

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel vaste en tijdelijke standplaatsen

gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.aanvraag: een aanvraag om vergunning om een vaste of tijdelijke standplaats in te nemen of te hebben;

 2. b.aanvrager: degene die een vergunning om een vaste of tijdelijke standplaats in te nemen of te hebben, aanvraagt;

 3. c.APV: de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe;

 4. d.feestdag: een in Nederland algemeen erkende feestdag, zoals een nationale feestdag of een christelijke feestdag;

 5. e.locatie: de plaats waar een vaste of tijdelijke standplaats kan worden ingenomen;

 6. f.standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en of diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

 7. g.tijdelijke standplaats: het innemen van een standplaats specifiek voor het te koop aanbieden, verkopen of verstrekken van seizoensgebonden producten of producten, waaronder gedrukte of geschreven stukken, van ideële instellingen en politieke partijen;

 8. h.toezichthouder : de daartoe aangewezen ambtenaar;

 9. i.vaste standplaats: een standplaats, die gedurende het gehele jaar op één of meerdere dagen per week op een vaste locatie wordt ingenomen. De locatie hiervoor is bij besluit door burgemeester en wethouders aangewezen;

 10. j.vergunning : een vergunning om een vaste of tijdelijke standplaats in te nemen of te hebben;

 11. k.vergunninghouder: degene aan wie een vergunning om een vaste of tijdelijke standplaats in te nemen of te hebben, is verleend.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om een standplaats, als bedoeld in de artikelen 5:17 tot en met 5:20 APV.

 

Artikel 3 Aanvraag en eisen voor aanvrager

 1. 1.Een aanvraag om vergunning moet door middel van een aanvraagformulier worden ingediend.

 2. 2.Een vergunning kan enkel en alleen worden verleend aan een natuurlijke persoon die:

  1. a.handelingsbekwaam is, en

  2. b.een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan overleggen.

Artikel 4 Vergunning voor een vaste standplaats

 1. 1.Een vergunning voor een vaste standplaats wordt verleend voor één of meerdere dag(del)en per week.

 2. 2.Voor een vergunning voor een dagdeel op maandag tot en met zaterdag wordt een dag ingedeeld in twee dagdelen:

  1. a.de ochtend: van 08.00 tot 13.00 uur;

  2. b.de middag/avond: van 14.00 tot 21.00 uur.

 3. 3.Een vergunning voor een hele dag op maandag tot en met zaterdag wordt verleend voor de tijd van 08.00 tot 21.00 uur.

 4. 4.Een vergunning voor een zon- of feestdag wordt verleend voor de tijd van 12.00 tot 20.00 uur, met dien verstande dat geen vergunning wordt verleend voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag en voor door burgemeester en wethouders per kalenderjaar aan te wijzen zon- en feestdagen.

 5. 5.Een vergunning voor een vaste standplaats wordt uitsluitend verleend voor locaties, dagen en dagdelen, en maximum aantal m2, zoals aangewezen bij het Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe.

 6. 6.De vergunninghouder is verplicht de vergunning op eerste verzoek aan de toezichthouder te tonen.

 7. 7.Een vergunninghouder is verplicht onmiddellijk aan burgemeester en wethouders te melden als hij wegens ziekte of andere dringende redenen zijn standplaats niet kan innemen.

 8. 8.Een verleende vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd als er gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik van is gemaakt.

 9. 9.Een verleende vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd als er niet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen worden getroffen ter voorkoming dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning hinder ondervinden of schade lijden.

Artikel 5 Vergunning voor een tijdelijke standplaats

 1. 1.Een vergunning voor een tijdelijke standplaats wordt verleend voor een aaneengesloten periode van maximaal 4 maanden per kalenderjaar voor de tijd op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur, en op zon- en feestdagen voor de tijd van 08.00 tot 20.00 uur, met dien verstande dat geen vergunning wordt verleend voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag en voor door burgemeester en wethouders per kalenderjaar aan te wijzen zon- en feestdagen.

 2. 2.Een vergunning voor een tijdelijke standplaats wordt geweigerd:

  1. a.als de locatie is gelegen in een bocht of nabij een kruispunt of op een andere naar het oordeel van burgemeester en wethouders verkeersonveilige plek;

  2. b.als op eigen terrein of in de directe nabijheid langs de openbare weg niet kan worden voorzien in minimaal drie parkeerplaatsen;

  3. c.als de afstand tussen twee opeenvolgende of tegenover elkaar liggende tijdelijke standplaatsen buiten de bebouwde kom hemelsbreed minder dan 500 meter is.

 3. 3.Op een vergunning voor een tijdelijke standplaats zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 4, zesde tot en met negende lid.

Artikel        6 Personen die een vaste of tijdelijke standplaats innemen

 1. 1.Een standplaats moet, behoudens bijzondere gevallen, door de vergunninghouder persoonlijk worden ingenomen dan wel door zijn werknemer(s) of medewerker(s).

 2. 2.De vergunninghouder mag zich op de standplaats door andere personen doen bijstaan.

Artikel 7 Voorrecht locatie tijdelijke standplaats

Als vergunning wordt aangevraagd voor dezelfde locatie en periode als aan aanvrager vergund in het voorafgaande jaar, dan heeft aanvrager een eerste aanspraak op het verkrijgen van vergunning voor een tijdelijke standplaats voor dezelfde locatie en periode.

Artikel 8 Reclame bij tijdelijke standplaats

 1. 1.Per tijdelijke standplaats zijn maximaal twee reclame-uitingen toegestaan.

 2. 2.Deze reclame-uitingen mogen maximaal 90 centimeter breed en 125 centimeter hoog zijn en mogen niet geplaatst worden op een naar het oordeel van het college verkeersonveilige plek.

Artikel 9 Schoonhouden en ontruimen vaste of tijdelijke standplaats

 1. 1.De vergunninghouder zorgt ervoor dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.

 2. 2.Bij het ontruimen van de standplaats moet de vergunninghouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving schoon opleveren.

Artikel 10 Tijdelijk andere locatie of dag(deel) of andere eindtijd

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen, als dringende redenen of bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, in afwijking van de vergunning besluiten:

  1. a.tijdelijk een andere locatie voor het innemen van een vaste of tijdelijke standplaats aan te wijzen;

  2. b.als een daartoe aangewezen locatie niet beschikbaar is, een ander(e) dag(deel) aan te wijzen voor het innemen van een vaste of tijdelijke standplaats;

  3. c.een eerdere eindtijd voor een dag(deel) te bepalen voor het gebruik van de vaste of tijdelijke standplaats.

 2. 2.Een besluit als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met c wordt tijdig aan vergunninghouder en eventuele belanghebbenden mede gedeeld.

Artikel 11 Tijdstip opbouw en ontruiming vaste en tijdelijke standplaats

 1. 1.Met de opbouw van een standplaats mag niet eerder worden begonnen dan een uur vóór het in de vergunning opgenomen begintijdstip voor het innemen van de vaste of tijdelijke standplaats.

 2. 2.De standplaats moet volledig zijn ontruimd binnen een half uur na het in de vergunning opgenomen eindtijdstip voor het innemen van een vaste of tijdelijke standplaats.

 3. 3.Als de locatie in de ochtend voor een andere standplaats in gebruik was, geldt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid dat met de opbouw van de standplaats niet eerder mag worden begonnen dan een half uur vóór het in de vergunning opgenomen begintijdstip in de middag voor het innemen van de vaste of tijdelijke standplaats.

Artikel 12 Standplaats tijdens Elster dag van de Nijmeegse Vierdaagse.

 1. 1.Voor de derde dinsdag van juli, de Elster dag van de Nijmeegse Vierdaagse, kunnen burgemeester en wethouders vergunning verlenen voor een standplaats op die dag langs of in de directe nabijheid van de route van de Nijmeegse Vierdaagse.

 2. 2.In afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 en 11 worden in de vergunning de locatie, omvang, de begin- en de eindtijd voor het innemen van de standplaats aangegeven en de tijdstippen voor opbouwen en ontruimen van de standplaats.

 3. 3.Burgemeester en wethouders kunnen specifieke voorwaarden aan de vergunning verbinden o.a. voor locatie en inrichting van de standplaats.

Artikel 13 Standplaats voor mobiel onderzoekscentrum bevolkingsonderzoek

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen vergunning verlenen voor een standplaats voor een langere aaneensluitende periode (dag en nacht) voor een mobiel onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek.

 2. 2.In afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 en 11 worden in de vergunning de periode en de begin- en eindtijd voor het innemen van de standplaats en de tijdstippen voor opbouwen en ontruimen van de standplaats aangegeven. De locaties worden aangewezen in het Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe.

 3. 3.Burgemeester en wethouders kunnen specifieke voorwaarden aan de vergunning verbinden o.a. voor de locatie en inrichting van de standplaats.

Artikel 14 Intrekking oude regelingen

De Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 20 december 2011 en de Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012, zoals vastgesteld bij besluit van 11 december 2012, worden ingetrokken.

Artikel 15 Overgangsrecht

 1. 1.Een vergunning verleend met toepassing van de Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011 of de Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012 geldt als vergunning verleend op grond van deze beleidsregel. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vergunning op grond van deze beleidsregel. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van voorschriften en beperkingen.

 2. 2.Aanvragen die zijn ingediend onder de Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011 of de Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012, maar waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze beleidsregel, worden afgehandeld overeenkomstig deze beleidsregel.

 3. 3.Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning op grond van de Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011 of de Beleidsregel tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2012, wordt beslist met toepassing van deze beleidsregel.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel vaste en tijdelijke standplaatsen gemeente Overbetuwe 2017.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 mei 2017.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.