Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-03-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 07-02-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 23156, 13 februari 2017
Kenmerk voorstel 16RB000125

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-03-2017 nieuwe regeling 07-02-2017
Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 23156, 13 februari 2017
16RB000125

Onderwerp: Verordening Tarieven Gemeentelijke Accommodaties gemeente Overbetuwe

 

 

Ons kenmerk: 16RB000125

 

Nr. 12

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 24 januari 2017;

 

gelet op artikel(en) 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties

gemeente Overbetuwe 2017

Artikel 1 Tarieven

Voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties zijn verenigingen en gesubsidieerde instellingen uit de gemeente Overbetuwe de volgende tarieven verschuldigd:

 

 

 

Tarief 2017

A.

Sportvelden

 

a.

Ingericht voor de voetbalsport

 

 

i

Per wedstrijdveld (gras) per jaar     

€ 2.531,73

 

 

ii

Per trainingsveld (gras) per jaar     

€ 2.531,73

 

b.

Ingericht voor de voetbal of hockeysport

 

 

i

Per kunstgrasveld per jaar     

€ 5.063,36

 

 

 

 

 

 

B.

Binnensportaccommodaties

 

a.

Sportzaal en gymnastieklokaal Westeraam, De Kruisakkers zaal 1, Het Binnenveld,

De Oldenburg, ’t Kriekske, De Mammoet (Eén zaaldeel heeft de grootte van een volleybalveld met uitloop.)

 

 

i

Per zaaldeel per uur

€      12,80

 

b.

Sporthal De Helster en Sporthal de Mammoet

 

 

ii

Per halve zaal per uur

€      25,50

 

c.

De Kruisakkers zaal 2, multifunctionele ruimte Sportcentrum De Helster, multifunctionele ruimte Het Binnenveld.

 

 

i

Per uur     

€        8,50

 

d.

Monofunctionele bergruimte voor sportartikelen

 

 

i

Per m2 per jaar     

€      52,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief 2017

C.

Zwembad De Helster

 

a.

Gebruik zwembad tijdens vastgestelde uren

 

 

i

Per bezoek     

€        3,50

 

 

ii

11-badenkaart     

€      35,00

 

 

iii

25-badenkaart     

€      77,00

 

b.

Gebruik zwembad voor kinderen jonger dan 4 jaar

€        1,00

 

c.

Begeleide 50+-activiteiten

 

 

i

Toeslag     

€        0,80

 

 

ii

11-badenkaart 50+-activiteiten

€        8,00

 

d.

Begeleide activiteiten

 

 

i

Per bezoek     

€        4,95

 

 

ii

11-badenkaart     

€      49,50

 

 

iii

Toeslag  2e activiteit       

€        1,35

 

 

iv

11-badenkaart activiteit + 2e activiteit

€      63,00

 

e.

Inschrijfgeld wachtlijst zwemlessen     

€      15,00

 

f.

Zwemlessen ma-vr

 

 

i

Eén zwemles van 3/4 uur

€        7,45

 

 

ii

14 lessen van een half uur of 9 lessen van 3/4 uur       

€     59,70

 

g.

Zwemlessen za-zo

 

 

i

Eén zwemles van 3/4 uur     

€        8,45

 

 

ii

14 lessen van een half uur of 9 lessen van 3/4 uur

 €      67,70

 

h.

Afzwemmen

 

 

i

Examengeld en diploma incl. t-shirt     

€      15,00

 

i.

Snelcursus

 

 

i

Lessen inclusief afzwemmen en diploma       

€    504,35

 

j.

Huur zwembad per uur of gedeelte van een uur

 

 

i

Instructiebad     

€      36,05

 

 

ii

Wedstrijdbad

€      46,70

 

 

iii

Hele bad inclusief recreatieve voorzieningen     

€    131,85

 

 

iv

Personele begeleiding

€      49,00

 

 

 

 

 

 

D.

Welzijnsaccommodaties: De Wieken, De Kruisakkers, Westeraam, ’t Binnenveld

 

a.

Multifunctioneel gebruik

 

 

i

Multifunctionele ruimte per uur     

€        8,60

 

 

ii

Groot cursus-/muziek-/vergaderlokaal per uur

€        4,55

       

 

 

iii

Klein cursus-/muziek-/vergaderlokaal per uur     

€        3,15

 

 

iv

Keuken per uur     

€        3,90

 

b.

Monofunctioneel gebruik

 

 

i

Kantoor, spreekkamers of lokaal per m2 per jaar

€    127,45

 

 

ii

Servicekosten per m2 per jaar     

€      45,05

 

 

iii

Berging en doka

€      112,90

Artikel 2 Toeslag incidenteel gebruik en gebruik met winstoogmerk

  1. 1.Voor gebruik van een in artikel 1, lid B. onder b. genoemde accommodatie voor activiteiten zonder winstoogmerk is, naast het van toepassing zijnde tarief, de eerste drie keer dat de accommodatie gebruikt wordt een toeslag van € 7,80 per uur verschuldigd.

  2. 2.Voor gebruik van een in artikel 1, lid B. onder a. en c. genoemde accommodatie voor activiteiten zonder winstoogmerk is, naast het van toepassing zijnde tarief, de eerste drie keer dat de accommodatie gebruikt wordt een toeslag van € 3,90 per uur verschuldigd.

  3. 3.De in het eerste en tweede lid bedoelde toeslag is niet verschuldigd als de verenigingen en gesubsidieerde instellingen de accommodatie vaker dan drie keer in het kalenderjaar gebruiken en dit voor het eerste gebruik kenbaar maken. Restitutie achteraf is niet mogelijk.

  4. 4.Voor gebruik van een in artikel 1 onder B. genoemde accommodatie voor activiteiten met winstoogmerk wordt het van toepassing zijnde tarief met 100% verhoogd.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan de artikelen 1 en 2 van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het in rekening brengen van tarieven, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

De Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2016, zoals vastgesteld bij besluit van 12 januari 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 5 Overgangsrecht

De Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2016 blijft van toepassing op het in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties in het jaar 2016 en in de maanden januari en februari van het jaar 2017.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2017.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2017.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 7 februari 2017,

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

drs. A.S.F. van Asseldonk

 

 

Algemene toelichting

Deze verordening regelt het in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties, zoals aangegeven in deze verordening. De tarieven zijn verschuldigd door verenigingen en gesubsidieerde instellingen uit de gemeente Overbetuwe.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Tarieven

In dit artikel zijn de bedragen opgenomen die de verenigingen en gesubsidieerde instellingen uit de gemeente Overbetuwe verschuldigd zijn voor het gebruik van de te onderscheiden gemeentelijke accommodaties. Als gemeentelijke accommodaties in het kader van deze verordening worden onderscheiden: sportvelden, binnensportaccommodaties, zwembad De Helster en welzijnsaccommodaties.

 

Artikel 2 Toeslag incidenteel en gebruik met winstoogmerk

Met dit artikel wordt onderscheid gemaakt naar gebruik zonder en met winstoogmerk voor de binnensportaccommodaties. Bij gebruik van de binnensportaccommodaties voor activiteiten met een winstoogmerk wordt het tarief met 100% verhoogd. Gebruikers van de accommodaties moeten dan dus het dubbele tarief betalen.

 

Bij gebruik van de binnensportaccommodaties door verenigingen en gesubsidieerde instellingen uit de gemeente Overbetuwe zonder winstoogmerk is de eerste drie keer dat een vereniging of gesubsidieerde instelling de accommodatie gebruikt per uur een toeslag verschuldigd. In het eerste en tweede lid is bepaald dat deze voor de accommodatie die in artikel 1, lid B., onder b wordt genoemd, € 7,80 bedraagt en voor de overige accommodaties die in artikel 1, lid B. worden genoemd, € 3,90.

Hierbij geldt wel een uitzondering, op grond van het derde lid: verenigingen en gesubsidieerde instellingen die de binnensportaccommodaties vaker dan drie keer in het kalenderjaar gebruiken, oftewel de vaste gebruikers, zijn deze toeslag niet verschuldigd. Door het inleveren van een planning/rooster voorafgaande aan het eerste gebruik kan de vereniging of gesubsidieerde instelling kenbaar maken of er meer dan 3 keer in het kalenderjaar gebruik van de accommodatie zal worden gemaakt. Restitutie van de betaalde toeslag achteraf is niet mogelijk. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 3 Hardheidsclausule

Doen zich situaties voor waarin op het moment van de vaststelling van deze verordening niet is voorzien of waarin onverkorte toepassing, gelet op het belang van het in rekening brengen van tarieven, van de gestelde bepalingen onverhoopt tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt, dan kan het college besluiten artikelen 1 en 2 van deze verordening buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken.

 

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 5 Overgangsrecht

Met dit artikel wordt bepaald dat de Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2016 van toepassing blijft op de in rekening gebrachte en mogelijk in rekening te brengen tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties in het jaar 2015. De Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2017 is van toepassing op het gebruik van gemeentelijke accommodaties vanaf 1 maart 2017.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft eveneens geen toelichting.