Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling tijdelijke afwijkingen mandaatbesluiten en regelgeving OGW gemeente Overbetuwe 2017-2018.

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling tijdelijke afwijkingen mandaatbesluiten en regelgeving OGW gemeente Overbetuwe 2017-2018.
Citeertitel Regeling tijdelijke afwijkingen mandaatbesluiten en regelgeving OGW gemeente Overbetuwe 2017-2018.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-04-2018
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling tijdelijke regeling in het kader van de pilot opgavegericht werken
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-05-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 09-05-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officiele bekendmakingen, gemeenteblad 79082, 11 mei 2017
Kenmerk voorstel 17bwb00082

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
  2. Gemeentewet artikel 103, tweede lid
  3. Gemeentewet artikel 160, eerste lid, aanhef en onder c
  4. CAR/UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-05-2017 01-04-2018 nieuwe regeling 09-05-2017
officiele bekendmakingen, gemeenteblad 79082, 11 mei 2017
17bwb00082

Regeling tijdelijke afwijkingen mandaatbesluiten en regelgeving OGW gemeente Overbetuwe 2017-2018

 

Ons kenmerk: 17BWB00082

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 4 mei 2017;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 103, tweede lid, en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet en de CAR/UWO;

 

gelet op het belang van toekenning van bevoegdheden aan  tijdelijke functies in het kader van de uitvoering van de Pilot Opgavegericht werken en het hiertoe benoemen van afwijkingen van bestaande mandaatregelingen en van  overige regelingen, beleidsregels en instructies;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling tijdelijke afwijkingen mandaatbesluiten en regelgeving OGW

gemeente Overbetuwe 2017-2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a.

algemeen directeur: de rol die de gemeentesecretaris vervult in het kader van rechtspositionele besluiten;

b.

ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a. van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

c.

HR-manager: de teammanager van Beleidsrealisatie die gedurende de pilot alle personele aangelegenheden gaat verzorgen;

d.

kwartiermaker: teammanager Ontwikkeling, die gedurende de pilot de opgaveregisseurs zal coachen;

e.

opgaveregisseur: medewerker die gedurende de pilot aanspreekpunt is voor het bestuur voor de strategie en uitvoering van een opgave, bestaande uit speerpunten uit de Uitvoeringsagenda van burgemeester en wethouders en de voor het college belangrijkste projecten en veranderopdrachten voor beleids- en wettelijke taken.

f.

pilot: pilot Opgavegericht werken, waarbij de organisatiestructuur van de teams Ontwikkeling, Beleidsrealisatie en Projectrealisatie wordt losgelaten en geëxperimenteerd wordt met een andere wijze van aansturing en organisatie van werk door opgaveregisseurs gericht op het verbeteren van de verbinding met de fysiek en sociaal maatschappelijke opgaven.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Gedurende de geldigheidsduur van deze besluiten en regeling worden extra bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de pilot ten opzichte van de geldende mandaatbesluiten dan wel een andere interpretatie gegeven aan de term teammanager of leidinggevende voor de (medewerkers van de) teams Ontwikkeling, Beleidsrealisatie en Projectrealisatie.

Artikel 3 Aanvulling op Algemeen mandaatbesluit gemeente Overbetuwe

1.

De opgaveregisseur heeft dezelfde bevoegdheden als de teammanagers Ontwikkeling, Beleidsrealisatie en Projectrealisatie zoals genoemd in onderdeel 5, 6, 7 en 8 van het schema behorend bij het Algemeen mandaatbesluit.

2.

De teammanagers Ontwikkeling en Projectrealisatie hebben tevens de bevoegdheden van de teammanager Beleidsrealisatie zoals genoemd in onderdeel 7 van het schema behorend bij het Algemeen mandaatbesluit, voor zover het wettelijke taken betreffen die niet onder een opgave(regisseur) vallen.

Artikel 4 Afwijking van Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente

1.

Voor de medewerkers van de teams Ontwikkeling, Beleidsrealisatie en Projectrealisatie heeft de HR-manager de bevoegdheden van de teammanager.

2.

Ten aanzien van de HR-manager, de opgaveregisseurs, de teammanager Ontwikkeling/kwartiermaker en teammanager Projectrealisatie heeft de Algemeen directeur de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 1.1.1. van het schema behorend bij het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe.

3.

In afwijking van artikel 6 van het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente Overbetuwe wordt de HR-manager vervangen door de teammanager Projectrealisatie.

Artikel 5 Aanvulling op de Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe

In artikel 2, zesde lid, artikel 5 eerste en derde lid, artikel 6, aanhef en artikel 8, eerste lid geldt de instructie eveneens ten aanzien van HR-manager, opgaveregisseurs en teammanager Ontwikkeling (kwartiermaker) en teammanager Projectrealisatie.

Artikel 6 Afwijking van regelgeving

1.

Voor de medewerkers van de teams Beleidsrealisatie, Ontwikkeling en Projectrealisatie wordt in de volgende beleidsregels, regelingen en protocollen onder de term leidinggevende verstaan/gelezen:

 

a.

Werktijdenregeling: HR-manager

 

b.

Regeling functiebeschrijving- en waardering: HR-manager

 

c.

Regeling beoordelen: HR-manager

 

d.

Regeling melding vermoeden misstand: HR-manager

 

e.

Beleidsregel belonen: HR-manager,  behalve in artikel 16 onder a: HR-manager, opgaveregisseur, teammanager Ontwikkeling (kwartiermaker) of teammanager Projectrealisatie;

 

f.

Arbeidsomstandighedenbeleid: HR-manager

 

g.

Gedragscode voor ambtenaren: HR-manager

 

h.

Verzuimprotocol: HR-manager;

 

i.

Budgethoudersregeling: als direct leidinggevende van de teammanager als bedoeld in het derde lid, aanhef onder d wordt verstaan de gemeentesecretaris.

2.

Voor de HR-manager, opgaveregisseur, teammanagers Ontwikkeling (kwartiermaker) en Projectrealisatie wordt in de beleidsregels, regelingen en protocollen zoals genoemd in het eerste lid onder de term leidinggevende verstaan/gelezen: de Algemeen directeur.

3.

Voor de medewerkers van de teams Beleidsrealisatie, Ontwikkeling en Projectrealisatie wordt in de volgende beleidsregels, regelingen en besluiten onder de term teammanager verstaan:

 

a.

Werving & Selectie procedure: HR-manager

 

b.

Beleid tegen agressie en geweld: HR-manager

 

c.

Regeling procedure ter behandeling van ongewenst gedrag: HR-manager

 

d.

Budgethoudersregeling: naast teammanager ook opgaveregisseur en HR-manager;

 

e.

Inkoop-en aanbestedingsbesluit: gemeentesecretaris;

 

f.

Informatiebeveilingsbeleid: HR-manager.

4.

Dit artikel is tevens van toepassing op medewerkers, die geen ambtenaar zijn en waarop deze lokale regelingen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 15 mei 2017 en is geldig tot en met 31 maart 2018.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke afwijkingen mandaatbesluiten en regelgeving OGW gemeente Overbetuwe 2017-2018.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 mei 2017.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

De burgemeester,

 

 

drs A.S.F. van Asseldonk