Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Tarieventabel leges 2017 behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017, eerste wijziging

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Tarieventabel leges 2017 behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017, eerste wijziging
Citeertitel Tarieventabel leges 2017 behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017, eerste wijziging
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling wijziging leges rijbewijs
toegevoegd leges opsporing explosieven
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-03-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-03-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 45283, 22 maart 2017
Kenmerk voorstel 17bijl0300

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
23-03-2017 nieuwe regeling 14-03-2017
Officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 45283, 22 maart 2017
17bijl0300

Tarieventabel leges 2017 behorend bij de Legesverordening

gemeente Overbetuwe 2017, eerste wijziging

 

Titel 1  Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.1.1

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

€ 445,00

1.1.1.2

woensdagochtend voor een eenvoudige huwelijksvoltrekking:

€ 158,00

1.1.1.3

zaterdag:

€ 585,00

1.1.1.4

een tijdstip vallende buiten de uren vermeld in de “Regeling Burgerlijke Stand”:

€ 650,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie:

 

€   60,00

1.1.3

Het extra tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:


€   85,00

1.1.4

Het extra tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

 

 

€   85,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€   15,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€   24,00

1.1.5.3

duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje:

€   18,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.6.1

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€   18,50

1.1.6.2

het kalligraferen van de gegevens van een kind in een trouwboekje of partnerschapsboekje:

 

€     9,00

1.1.6.3

het beschikbaar stellen van een ambtenaar om op te treden als getuige bij een huwelijk of partnerregistratie:

 

€   30,50

1.1.7

Niet van toepassing

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

 

€   18,50

1.1.9

Voor het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor de benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag die al benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente:

 

 

€   71,00

1.1.11

Het tarief bedraagt voor de benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag die niet al benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente:

 

 

€ 142,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.2.1

een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€   64,50

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€   51,00

1.2.2

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€   64,50

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€   51,00

1.2.3

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€   64,50

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€   51,00

1.2.4

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

*€   51,00

1.2.5

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€   50,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€   28,50

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

 

 

*€   47,50

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

 

*€   38,50

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

*€   34,10

1.3.3

Vervallen

 

1.3.4

Voor de bemiddeling tot het verkrijgen van een formulier omtrent de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen (z.g. eigen verklaring) worden geen leges in rekening gebracht: de aanvrager is uitsluitend het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarief verschuldigd.

 

1.3.5

Voor de extra werkzaamheden verbonden aan de afgifte van een rijbewijs na vermissing (de extra leges gelden niet na gebleken diefstal):


€   22,00

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen, per verstrekking:

€   11,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€   11,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

 

 


*€   37,00

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

 

 

*€     7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

 

€   18,50

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

 

Niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, als het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina:
met een maximum per bericht van:

*€     0,23

*€     5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s:

*€   22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier:

*€     5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking:

 

*€   22,50

1.6.2

Als voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

*€     4,50

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.7.1

De verstrekking van bestuursstukken vanuit de voorlichtende taak van de gemeente is gratis. Voor het op verzoek verstrekken van bestuursstukken zijn legeskosten verschuldigd. Ook is veel informatie op te vragen via de gemeentelijke website www.overbetuwe.nl en www.raadoverbetuwe.nl.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een boekwerk uit de planning en control cyclus:

 

 

 

 

 

 

€   46,00

1.7.1.1 t/m 1.7.2.3

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.8

Voor de tarieven voor de verstrekking van informatie en/of afschriften: zie hoofdstuk 20.

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.9

Het tarief bedraagt voor:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag:

 *€   41,35

1.9.2

een attestatie de vita:

 *€   12,90

1.9.3

een legalisatie van een of meerdere handtekeningen op één document:

€   11,00

1.9.4

een bewijs van Nederlanderschap:

€   11,00

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

 

Zie hoofdstuk 20.

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

 

Niet van toepassing.

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.12

Het tarief bedraagt voor een vergunning op basis van de Leegstandwet:

 

1.12.1

ingevolge artikel 15, lid 1 (eerste aanvragen):

€ 185,00

1.12.2

ingevolge artikel 15, lid 9 (verlenging):

€   74,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

 

Niet van toepassing.

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.14

Het tarief bedraagt voor:

 

1.14.1

een vergunning voor een marktstandplaats (artikel 5 Marktverordening gemeente Overbetuwe):

 

€ 221,00

1.14.2

de aanvraag voor het overnemen van een marktstandplaats (artikel 7 lid 1b Marktverordening gemeente Overbetuwe):


€ 148,00

1.14.3

de tijdelijke ontheffing vereiste persoonlijk innemen standplaats (artikel 11 Marktreglement):


€   74,00

1.14.4

een vergunning voor vervanging op de marktstandplaats (artikel 11 Marktreglement):

€   74,00

 

Hoofstuk 15 Winkeltijdenwet

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.15

Het tarief bedraagt voor een ontheffing/vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe:


€ 74,00

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.16.1

Het tarief bedraagt voor een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één of meer kansspelautomaten:

vermeerderd met een bedrag van *€ 34,00 per kansspelautomaat

*€  22,50

1.16.1.2

voor een periode van één jaar tot maximaal vier jaren voor één of meer kansspelautomaten:  

vermeerderd met een bedrag van *€ 34,00 per kansspelautomaat per jaar

 

*€  22,50

1.16.1.3

voor een periode van vier jaar of meer (onbepaalde tijd):

vermeerderd met een bedrag van *€ 136,00 voor elke kansspelautomaat

*€  90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

 

€   21,50

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor:

 

 

 

1.17.1

kinderopvang, buitenschoolse opvang, niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal en gastouderbureau:

€ 1.075,00

1.17.2

gastouderopvang (via gastouderbureau):

   € 430,00

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe:

 

 

€ 450,00

1.18.2

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.2.1

als met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:€ 295,00

1.18.2.2

als de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gronden over een lengte van 25 meter of meer, verhoogd met coördinatiekosten (begeleiding en toezicht) voor te leggen kabels en leidingen, met een bedrag per strekkende meter (m¹) van:€     2,00

1.18.2.3

als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de grondroerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

1.18.3

Als een begroting als bedoeld in 1.18.2.3 is opgesteld, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de grondroerder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.19

Het tarief bedraagt voor:

 

1.19.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

€   36,00

1.19.2

het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

€   23,50

1.19.2.1

Als een medisch onderzoek moet plaatsvinden (ongeacht de wijze waarop) wordt het tarief verhoogd met:

 

€   80,00


Hoofdstuk 20 Diversen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de vanwege de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen per standplaats:

 

1.20.1.1

per dagdeel voor kleinverbruik:

€     1,75

1.20.1.2

per dagdeel voor grootverbruik

€     4,00

1.20.1.3

per kwartaal voor kleinverbruik:

€   22,50

1.20.1.4

per kwartaal voor grootverbruik:

€   53,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

 

€     3,65

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat:

€     0,30

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat:

€     0,55

1.20.2.3

kaarten en tekeningen, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, per kaart, tekening of kopie:

 

1.20.2.3.1

A2-formaat:

€     7,50

1.20.2.3.2

A1-formaat:

€   10,70

1.20.2.3.3

A0-formaat:

€   16,20

1.20.2.3.4

groter dan A0-formaat:

€   21,50

1.20.2.4

reeds bestaande digitale tekeningen, kaarten en ander stukken via een digitale verstrekking, voor ieder daaraan besteed kwartier:

 

€   18,50

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van ambtelijke diensten (zoals nasporing in het archief of kadaster, het scannen of het verrichten van
Cad-werkzaamheden) per halfuur of gedeelte daarvan. De aanvrager wordt vooraf op de hoogte gesteld van de prijs of prijsindicatie voor deze dienst:
€   37,00

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:

 

1.20.4.1

een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening  gemeente Overbetuwe (APV) als bedoeld in artikel:

 

 

2:10a: plaatsing van sandwich- en driehoeksborden: per 10 sandwich- en driehoeksborden, per grondgebied en per maximale plaatsingsperiode van 14 dagen:

 

 

€ 74,00

 

2.10a: oneigenlijk gebruik openbare grond:

€ 148,00

 

2:39: exploitatievergunning speelgelegenheid:

€ 148,00

 

2:19b: opsporen metalen

€ 148,00

 

2:72: vergunning tbv vuurwerk:

€ 148,00

 

2:73a: ontheffing carbid schieten:

€ 148,00

 

4.6: ontheffing geluidhinder:

€ 148,00

 

4:6a: ontheffing (geluid)hinder in de open lucht ivm plaatsing gaskanon, bouw- of infrastructurele werkzaamheden (geen leges voor ontheffing muziek in eigen tuin):

 

€ 228,00

 

4:6d: ontheffing (geluid)hinder door vrachtauto’s:

€ 148,00

 

4:6e: ontheffing routering:

€ 148,00

 

4:16a: reclamevergunning (incl. advies welstandscommissie) en lichtreclame:

€ 148,00

 

4:18 lid 3: ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen:

€ 74,00

 

5:18: standplaatsvergunning (naast de kosten voor de vergunningverlening kan tevens precariobelasting worden geheven):

 

€ 148,00

 

5:33: ontheffing verbod verkeer natuurgebieden:

€ 148,00

 

5:34: ontheffing stoken van vuur:

€ 74,00

1.20.4.2

een vergunning of ontheffing op grond van de APV voor tijdens de Nijmeegse Vierdaagse:

 

 

5:18: vergunning standplaats:

€ 148,00

 

5:18 en/of 2:10a: standplaats ten behoeve van reclame/promotie:

€ 148,00

1.20.4.3

een verklaring van geen bezwaar o.g.v. de regelingen in de Luchtvaartwet:

€   74,00

1.20.4.4

een vervangende hondenpenning tijdens de geldigheidsduur:

€   10,00

1.20.4.5

een vervangende pas voor het aanbieden van afval van een (ondergrondse) container:

€   10,00

1.20.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.5.1

tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000: het legesbedrag dat is vastgesteld in de ministeriële regeling op grond van artikel 24 van de Vreemdelingenwet 2000.

 

1.20.5.2

om toetsing aan het gemeenschapsrecht en afgifte van het daaraan verbonden verblijfsdocument: het legesbedrag dat is vastgesteld in de ministeriële regeling op grond van artikel 24 van de Vreemdelingenwet 2000.

 

1.20.6

In het kader van opsporen van explosieven bedraagt het tarief voor:

 

1.20.6.1

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Small (tot 2,5 ha), PLS Small:

  € 495,00

1.20.6.2

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Medium (2,5 ha-5 ha), PLS Medium:

 

  € 990,00

1.20.6.3

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Large (5 ha-10 ha), PLS Large:

€1.490,00

1.20.6.4

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Extra Large (groter dan 10 ha), PLS Extra Large:

 

€1.985,00

1.20.6.5

het beoordelen van een PLS Small:

  € 198,00

1.20.6.6

het beoordelen van een PLS Medium:

  € 295,00

1.20.6.7

het beoordelen van een PLS Large:

  € 395,00

1.20.6.8

het beoordelen van een PLS Extra Large:

  € 595,00

1.20.6.9

 

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse Small (tot 2,5 ha), PRA Small:

 

  € 395,00

1.20.6.10

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse Medium (2,5 ha-5 ha), PRA Medium:

 

  € 595,00

1.20.6.11

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse Large (5 ha-10 ha), PRA Large:

 

  € 790,00

1.20.6.12

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse Extra Large (groter dan 10 ha), PRA Extra Large:

 

  € 990,00

1.20.6.13

het beoordelen van een projectplan detectie (0-25 pagina’s):

  € 395,00

1.20.6.14

het beoordelen van een projectplan detectie en uitvoering Medium (26-50 pagina’s):

  € 595,00

1.20.6.15

het beoordelen van een projectplan detectie en uitvoering Large (51-100 pagina’s):

  € 790,00

 

 

Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, gevoegd als bijlage bij deze tarieventabel), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Vervallen

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.1.5

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

2.2

Het tarief bedraagt voor:

 

2.2.1

een adviesgesprek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, het eerste uur, of een gedeelte van dit uur:

 

 

€   75,00

2.2.1.1

Ieder extra half uur, of een gedeelte van een extra half uur:

€   37,50

2.2.2

het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 230,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Het vastgestelde percentage voor de bouwkosten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. en voor het minimumtarief als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1.1 is voor 50% toegerekend aan de planologische toets, voor 40% aan de bouwtechnische toets en voor 10% aan de toets welstand.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, een percentage van de bouwkosten volgens de volgende staffel:

voor de bouwkosten tot € 1.000.000: 2,0% van de bouwkosten;

voor de bouwkosten van € 1.000.000 tot € 5.000.000: 1,9% van de bouwkosten;

voor de bouwkosten vanaf € 5.000.000: 1,7% van de bouwkosten.

 

2.3.1.1.1

Het minimum tarief voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit bedraagt:


€   310,00

2.3.1.2

Extra welstandstoets

Als zich tijdens de beoordeling van een aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, bedragen de extra leges:

 

 

€     77,00

2.3.1.3

Beoordeling rapport agrarisch bedrijf

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor de beoordeling van een extern rapport voor het aantonen van de bedrijfseconomische volwaardigheid van een nieuwe vestiging van een agrarisch bedrijf of een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf:

 

 

 


€    770,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

In afwijking van de onderdelen 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een na aanvang of gereedkomen van de bouw ingediende aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo: 125% van de leges zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag met een minimum van:

 

 

 

 

 

 

€    385,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

van de aanlegkosten, met een minimum van:

 

 

 

 

0,1%

€    310,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

De in dit onderdeel vermelde tarieven worden, voor de bouwactiviteiten waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, geheven onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€    540,00

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€    770,00

2.3.3.3

Als een aanvraag tot het nemen van een projectomgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:

 

 

 

€    895,00

2.3.3.3.1

Als het college van B&W op grond van deze aanvraag passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 besluit tot opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, is naast de leges op grond van artikel 2.3.1 en 2.3.3.3 een bedrag verschuldigd van:

 


€ 2.240,00

2.3.3.4

Als een aanvraag tot het nemen van een projectomgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo niet passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:

 

 

 

 

€    895,00

2.3.3.4.1

Als het college van B&W op grond van deze aanvraag niet passend binnen het Besluit categorieën van gevallen ex. artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2011 besluit tot opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, is naast de leges op grond van artikel 2.3.1 en 2.3.3.4, een bedrag verschuldigd van:

 

 

 

 

€ 5.090,00

2.3.3.5

Als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.10 van de Wabo, is naast de leges op grond van artikel 2.3.3.4 en 2.3.3.4.1 een extra bedrag verschuldigd van:

 

 

€ 3.740,00

2.3.3.6

als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€    310,00

2.3.3.7

als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€    310,00

2.3.3.8

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

€    310,00

2.3.3.9

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

€    310,00

2.3.3.10

als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€    310,00

2.3.4

Niet van toepassing

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor een inrichting:

 

2.3.5.1.1

met een gebruiksoppervlakte tot 500 m²:

€    675,00

2.3.5.1.2

met een gebruiksoppervlakte van 500 m² tot 1.000 m²:

€ 1.125,00

2.3.5.1.3

met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m² en meer:

€ 1.575,00

2.3.5.2

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1:

€      77,00

2.3.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van revisie brandveilig gebruik:

€    360,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Overbetuwe aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€    640,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€    640,00

2.3.7

Niet van toepassing

 

2.3.8

Aanleg of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

gratis

2.3.9

Uitweg/ inrit en aansluiting riolering

 

2.3.9.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 


€ 230,00

2.3.9.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het tot stand brengen of het wijzigen van een aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool waarvoor op grond van de Aansluitverordening riolering gemeente Overbetuwe een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 


€ 230,00

2.3.10.1

Kappen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 


€ 148,00

2.3.10.2

Handelsreclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.16a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe een vergunning of ontheffing is vereist, en als niet tevens sprake is van een activiteit bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.10.2.1

als de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

 

€ 148,00

2.3.10.2.2

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, conform artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

 

 

 

€  148,00

2.3.11

Niet van toepassing

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

gratis

2.3.12.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

gratis

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

gratis

2.3.14

Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

€ 220,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 


€ 220,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 220,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodem en/of geluid

Beoordeling archeologisch bodemrapport

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, als het betreft:

 

2.3.16.1.1

de beoordeling van een Programma van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie:

 

 

€ 470,00

2.3.16.1.2

de beoordeling van een Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek:

€ 156,00

2.3.16.1.3

de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek:

€ 156,00

2.3.16.1.4

de beoordeling van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex artikel 39 lid 2, 40 lid 1, van de Monumentenwet:

 

€ 385,00

 

Vaststelling hogere waarde toegestane geluidsbelasting

 

2.3.16.2

Voor de beoordeling van een verzoek van een belanghebbende en het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toegestane geluidbelasting, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en artikel 5.1 e.v. Besluit geluidhinder, bedragen de leges:

 

 


€ 305,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

gratis

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

 

Niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

als de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan, doch voor het verlenen van de vergunning, wordt van de verschuldigde leges bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten 50% teruggegeven.

 

2.5.1.2

als de aanvraag om procedurele redenen op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken én een nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen 4 weken na verzenddatum van de intrekkingsbrief, wordt van de verschuldigde leges bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten 100% teruggegeven.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na de verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt een percentage van de verschuldigde leges voor de betreffende activiteit. Dit percentage bedraagt: 25%.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, afwijkings- en/of sloopactiviteiten weigert, bestaat aanspraak op een teruggaaf van een deel van de leges. De teruggave bedraagt een percentage van de verschuldigde leges voor de betreffende activiteit. Dit percentage bedraagt: 25%.

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan het in titel 2, hoofdstuk 3 vastgestelde minimumbedrag wordt niet teruggegeven.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 

 

gratis

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

€    110,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

 

Concept aanvraag wijziging/herziening bestemmingsplan

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een concept aanvraag welke niet past binnen het geldende bestemmingsplan:

Het tarief wordt verrekend met het in behandeling nemen van een definitieve aanvraag om herziening of wijziging van het bestemmingsplan.

 

€    310,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het voorleggen van een concept aanvraag welke niet past binnen het geldende bestemmingsplan aan het college:

Het tarief wordt verrekend met het in behandeling nemen van een definitieve aanvraag om herziening of wijziging van het bestemmingsplan.

 

€    585,00

 

Herziening bestemmingsplan

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro, eventueel naast de leges op grond van artikel 2.3.1:

 

2.8.3.1

als een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 van de Wro in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:


€    890,00

2.8.3.2

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan, is een bedrag verschuldigd van:

 

€ 5.095,00

2.8.3.3

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.8 van de Wro, is een extra bedrag verschuldigd van:

 

€ 3.745,00

         

Veegbestemmingsplan (2 locaties)

 

            2.8.4

Indien de procedures onder 2.8.3 niet afzonderlijk worden behandeld, maar in gezamenlijk verband (veegbestemmingsplan) dan bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid of artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro, eventueel naast de leges op grond van hoofdstuk 2.3.1:

 

         2.8.4.1

als een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 of artikel 3.6 van de Wro in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:

 


€    890,00

         2.8.4.2

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot opstellen van een voorontwerp veegbestemmingsplan (2 locaties), is een bedrag verschuldigd van:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

€ 4.580,00

         2.8.4.3

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.8 van de Wro, is een extra bedrag verschuldigd van:

 

€ 2.380,00

 

Veegbestemmingsplan (3 t/m 10 locaties)

 

          2.8.5

Indien de procedures onder 2.8.3 niet afzonderlijk worden behandeld, maar in gezamenlijk verband (veegbestemmingsplan) dan bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid of artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro, eventueel naast de leges op grond van hoofdstuk 2.3.1:

 

       2.8.5.1

als een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 of artikel 3.6 van de Wro in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:

 


€    890,00

       2.8.5.2

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot opstellen van een voorontwerp veegbestemmingsplan (3 t/m 5 locaties), is een bedrag verschuldigd van:  

 

 

€ 4.060,00

       2.8.5.3

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.8 van de Wro, is een extra bedrag verschuldigd van:

 

€ 1.860,00

 

Wijziging bestemmingsplan

 

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro, eventueel naast de leges op grond van artikel 2.3.1:

 

2.8.6.1

als een aanvraag tot het uitwerken of wijzigen van een bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro in behandeling wordt genomen, is een bedrag verschuldigd van:

 


€    890,00

         2.8.6.2

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot het opstellen van een voorontwerp van het wijzigings- of uitwerkingsplan, is een bedrag verschuldigd van:

 

 

€ 5.095,00

         2.8.6.3

als het college van B&W op grond van deze aanvraag besluit tot start van de tervisielegging conform artikel 3.8 van de Wro, is een extra bedrag verschuldigd van:

 

€ 2.855,00

 

Hoofdstuk 9 Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:


€ 122,00

 

 

Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een:

 

3.1.1.1

vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 221,00

3.1.1.2

vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging vergunning):


€   74,00

3.1.1.3

ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

€ 148,00

3.1.1.4

wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

 

 €   37,00

3.1.1.5

ontheffing op grond van artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet:

€   37,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

 

3.1.2.1

exploitatie horecabedrijf (artikel 2.28, eerste lid, van de APV):

€ 148,00

3.1.2.2

terrasvergunning (artikel 2.28, vijfde lid, van de APV):

€ 148,00

3.1.2.3

wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 2:28, zevende lid, van de APV:

€   37,00

3.1.2.4

vergunning op grond van artikel 2.28, achtste lid, van de APV (wijziging vergunning):

€   74,00

3.1.2.5

ontheffing sluitingsuur (artikel 2.29 APV):

€   74,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

3.2.1

Het tarief bedraagt voor een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

 

 

gratis

3.2.2

Het tarief bedraagt voor een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de APV:

 

€ 221,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van kliko’s bij een evenementenvergunning:

 

3.2.3.1

voor de eerste vijf kliko’s:

gratis

3.2.3.2

vanaf de zesde kliko, per kliko:

€     5,00

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 en 3:4a van de Algemeen plaatselijke verordening gemeente Overbetuwe voor een seksinrichting of escortbedrijf:

 

€ 615,00

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

 

Niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

3.5.1

Het tarief bedraagt voor een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Overbetuwe voor een inrichting:

 

3.5.1.1

met een gebruiksoppervlakte tot 500 m²:

€   675,00

3.5.1.2

met een gebruiksoppervlakte van 500 m² tot 1.000 m²:

€1.125,00

3.5.1.3

met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m² en meer:

€1.575,00

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een tijdelijke gebruiksvergunning:

€   225,00

3.5.3

Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 3.5.1:

€     55,00

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Artikel

Omschrijving

Tarief 2017

3.6

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of andere beschikking:

 

€ 122,00

          

Opmerking:

Als voor de bedragen een wettelijk maximum is vastgesteld is dit (eventueel hiervan afgeleide) bedrag aangegeven met de aanduiding ‘*’ vóór het tarief.

 

 

Inwerkingtreding en overgangsrecht

  1. 1.Deze tarieventabel leges 2017 treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

  2. 2.Deze tarieventabel vervangt de Tarieventabel leges 2017 zoals die is vastgesteld op 13 december 2016 nr. 16bw000499.

  3. 3.De Tarieventabel leges 2017 blijft gelden voor belastbare feiten die zich voor inwerkingtreding van deze gewijzigde tarieventabel hebben voorgedaan.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 maart 2017.

 

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Bijlage: UAV 2012, zoals bekend gemaakt in de Staatscourant  op 30 januari 2012 met nummer 1567 (17bijl0433)

bijlage UAV 2012

bijlage UAV 2012 (PDF)
Omschrijving: