Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel bouwkosten gemeente Overbetuwe 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel bouwkosten gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Beleidsregel bouwkosten gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling geen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling. Deze beleidsregel vervangt de Beleidsregel berekening bouwkosten gemeente Overbetuwe 2011
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 09-02-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 31-01-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 8 februari 2017
Kenmerk voorstel 17bwb00006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Legesverordening gemeente Overbetuwe, art. 10
  3. Tarieventabel leges gemeente Overbetuwe, titel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
09-02-2017 nieuwe regeling. Deze beleidsregel vervangt de Beleidsregel berekening bouwkosten gemeente Overbetuwe 2011 31-01-2017
De Betuwe, 8 februari 2017
17bwb00006

Onderwerp: Regeling  gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 17bwb00006

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 10 van de geldende Legesverordening gemeente Overbetuwe en Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de geldende legesverordening gemeente Overbetuwe;

 

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel bouwkosten

gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

  1. a.omgevingsvergunningaanvraag: aanvraag om omgevingsvergunning;

  2. b.bouwkosten: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

  1. 1.Als de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een gebouw, wordt de inhoud en/of de oppervlakte bepaald conform de richtlijnen van het normblad NEN 2580, uitgave 2007 "oppervlakten en inhouden van gebouwen".

  2. 2.De bouw- en materiaalkosten moeten volgens nieuwwaarde worden opgegeven.

Artikel 3 Berekening bouwkosten

Op het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning worden de bouwkosten van het te bouwen bouwwerk aangegeven. Deze bouwkosten worden gecontroleerd aan de hand van de bouwkostenlijst (tabel 2).

 

Wijken de opgegeven bouwkosten meer af zoals in tabel 1 is aangeven dan worden de bouwkosten aangepast conform de bouwkostenlijst.

 

tabel 1

Schijven

Percentage

 Tot €500.000

1,7%

Van €500.000 tot €1.000.000

1,3%

Van €1.000.000 tot €3.000.000

0,9%

Van € 3.000.000

0,5%

 

Voor het controleren van de bouwkosten worden per categorie de volgende eenheidsprijzen gehanteerd:

 

Tabel 2

Woningen

valuta

prijs per m1/m2/m3

Rijtjes woningen

€  

200,- per m3

Halfvrijstaande woningen

240,- per m3

Vrijstaande woning (project)

290,- per m3

Vrijstaande woning (eigen ontwerp)

330,- per m3

appartementencomplex

290,- per m3

recreatiewoning

275,- per m3

 

Uitbreidingen aan de woonruimten

valuta

prijs per m1/m2/m3

 

 

 

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

350,-  per m3

Uitbreiding bergruimte / garage

150,- per m3

kelder tot 30m2

250,- per m3

kelder vanaf 30m2

150,- per m3

inpandige verandering

125,- per m3

dakkapel

1150,- per m1

Gevelwijziging

600,- per m2

Nieuw dak

120,- per m2

 

Bijgebouwen

Valuta

prijs per m1/m2/m3

Ongeïsoleerd met plat dak

115,- per m3

Ongeïsoleerd met schuin dak (>20graden)

125,- per m3

Geïsoleerd met plat dak

140,- per m3

Geïsoleerd met schuin dak  (>20graden)

150,- per m3

carport/overkapping

165,- per m2

tuinhuisje (prefab)

195,- per m2

Zwembad

200,- per m3

 

Industrie

valuta

prijs per m1/m2/m3

bedrijfshal plaatstaal damwandprofiel tot 10.000 m2

45,- per m3

bedrijfshal plaatstaal damwandprofiel vanaf 10.000 m2

40,- per m3

bedrijfshal systeembouw/metselwerk

65,- per m3

Tussenvloer in de hal

100,- per m2

Loods / voorraadschuur

60,- per m3

Open loods

130,- per m2

opslagverzamelgebouw self storage

200,- per m3

romeyloods

25,- per m3

 

Overige gebruiksfunctie

valuta

prijs per m1/m2/m3

Kantoren

290,- per m3

Kantoren in bedrijfshal

230,- per m3

winkel standaard

290,- per m3

winkel representatief karakter / showroom

310,- per m3

Horeca

300,- per m3

Hotel

350,- per m3

Sporthal/gymzaal

280,- per m3

Kleedgebouwen

240,- per m3

School / kinderdagverblijf

260,- per m3

Noodschool

190,- per m3

Zorgfunctie

360,- per m3

Overig bijeenkomst / recreatie

300,- per m3

Parkeergarare bovengronds

130,- per m3

Parkeergarage ondergronds

250,- per m3

inpandige verandering

125,- per m3

Gevelwijziging

600,- per m2

Nieuw dak

120,- per m2

 

Civiele werken

valuta

prijs per m1/m2/m3

fly-over

25.000,- per m1

autobrug

5.000,- per m1

fiets/voetgangerbrug

2.500,- per m1

duiker max rond 2m

500,- per m1

duiker groter dan rond 2m

1.000,- per m1

tunnel (weg, spoor)

20.000,- per m1

 

 

 

kassen

valuta

 

prijs per m1/m2/m3

 

 

verwarmde kas

45,- per m2

onverwarmde kas

25,- per m2

folietunnel

20,- per m2

 

 

 

stallen

valuta

prijs per m1/m2/m3

Rundveestal (metselwerk)

320,- m2

Rundveestal (staalwanden)

280,- m2

Varkensstal (metselwerk)

360,- m2

Varkensstal (staalwanden)

320,- m2

Kippenstal (metselwerk)

€  

190,- m2

Kippenstal (staalwanden)

150,- m2

Paardenstal (metselwerk)

360,- m2

Paardenstal (staalwanden)

300,- m2

 

 

 

Mestopslag

valuta

prijs per m1/m2/m3

mestkelder onder de stal

100,- m2

mestsilo

175,- m2

 

 

 

overige agrarische bebouwing

valuta

prijs per m1/m2/m3

Open loods (metselwerk)

150,- m2

Open loods (staalwanden)

115,- m2

Gesloten loods (metselwerk)

175,- m2

Gesloten loods (staalwanden)

145,- m2

Veldschuur / werktuigenberging

165,- m2

Artikel 4 NEN normenbladen ter inzage

De normenbladen NEN waarnaar in deze regeling wordt verwezen liggen ter inzage in het gemeentehuis van Overbetuwe, bij het Omgevingsloket.

Artikel 5 Intrekking oude regelingen

De Beleidsregel bouwkosten gemeente Overbetuwe 2011 en de richtlijn bouwkosten gemeente Overbetuwe 2015 worden ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bouwkosten gemeente Overbetuwe 2017

 

Aldus besloten in de vergadering van 31 januari 2017.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.