Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Subsidieregeling lokale stimulering sociaal domein gemeente Overbetuwe 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Subsidieregeling lokale stimulering sociaal domein gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Subsidieregeling lokale stimulering sociaal domein gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2018
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 24-02-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 21-02-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 30021, 23 februari 2017
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
24-02-2017 01-01-2018 nieuwe regeling 21-02-2017
Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 30021, 23 februari 2017
Onbekend.

Onderwerp: Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 17BWB00009

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 168 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein

gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.Adviescommissie: het voor de uitvoering van deze beleidsregels ingestelde comité welke het college adviseert over het toekennen of afwijzen van een aanvraag;

 2. b.Cliënt: inwoner van de gemeente Overbetuwe die aangewezen is op hulp en/of ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening;

 3. c.Initiatief: een activiteit, project of product(ontwikkeling) ten gunste van het sociaal domein;

 4. d.Innovatieve activiteiten: een product, prestatie of dienst die wat betreft inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend is in het sociaal domein;

 5. e.Innovatiebudget: Innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe;

 6. f.Inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Overbetuwe;

 7. g.Subsidieplafond: het voor een subsidiejaar maximaal beschikbare subsidiebedrag.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies uit het Lokale innovatiebudget Sociaal Domein Overbetuwe aan initiatieven van inwoners of een groep inwoners.

Artikel 3 Doel

Het doel van deze subsidieregeling is het steunen van initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociale domein in de gemeente Overbetuwe. Deze initiatieven worden getoetst op bestaand aanbod en komen alleen in aanmerking voor subsidie als zij onderscheidend en/of vernieuwend zijn in het sociaal domein. Daaronder wordt verstaan projecten die tot doel hebben dat:

 1. 1.De zelfredzaamheid van cliënten/inwoners toeneemt of dat meer gebruik gemaakt kan worden van eigen kracht van cliënten/inwoners, doordat:

  1. a.een groter beroep kan worden gedaan op eigen oplossingen van cliënten/inwoners en hun netwerk en/of

  2. b.de inzet van ondersteuning verschuift van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen en/of

  3. c.door differentiatie binnen maatwerkvoorzieningen deze beter aansluiten op de verschillende mate van zelf oplossend vermogen van cliënten/inwoners en/of

  4. d.cliënten/inwoners beter in staat zijn regie te voeren over en verantwoordelijk te zijn voor de resultaten van hun hulp en ondersteuning.

 2. 2.De samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert, doordat:

  1. a.bijdragen vanuit informele ondersteuning belangrijker worden, en/of

  2. b.schotten tussen de traditionele domeinen worden afgebroken en dat er, vanuit het perspectief van de cliënten/inwoners, meer integraal wordt gewerkt, daar waar dat zinvol en mogelijk is, en/of

  3. c.bij de ondersteuning de leefwereld van de cliënten/inwoners meer centraal komt te staan en de zorgsystemen daar op aanvullen en faciliteren.

 3. 3.Dat er meer aandacht is voor het voorkomen van het ontstaan van problemen in de verschillende leefdomeinen (preventie).

Artikel 4 Subsidieplafond

 1. 1.Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vanaf de inwerkingtreding van de regeling tot en met 31 december 2017 vastgesteld op € 50.000. Het beschikbare geld wordt evenredig verdeeld over vier subsidierondes per jaar. Geld dat in de eerste ronde niet besteed wordt, blijft beschikbaar en wordt overgeheveld naar de tweede ronde in dat jaar.

 2. 2.Burgemeester en wethouders beslissen over de verlening van subsidie in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen voor subsidieverlening. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle volledige aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

Artikel 5 Adviescommissie

 1. 1.Er is een adviescommissie die alle ingediende voorstellen beoordeelt en aan burgemeester en wethouders schriftelijk adviseert over de toekenning van subsidie.

 2. 2.De portefeuillehouder benoemt namens burgemeester en wethouders de leden van de commissie.

 3. 3.De adviescommissie bestaat uit 3 leden, te weten:

  1. a.Een lid van de Participatieraad op aanwijzing van de participatieraad van de gemeente Overbetuwe;

  2. b.Een lid van een dorpsraad of wijkplatform van de gemeente Overbetuwe.

  3. c.een ambtenaar werkzaam bij de gemeente Overbetuwe.

 4. 4.De leden van de adviescommissie ontvangen geen onkostenvergoeding voor hun deelname.

Artikel 6 De aanvraag

 1. 1.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 2. 2.Een aanvraag kan worden ingediend voor een initiatief dat start in 2017 of wanneer de activiteiten nog niet beëindigd zijn op de datum van de aanvraag.

 3. 3.De adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag;

 4. 4.Binnen acht weken na de uiterste inleverdatum van een ronde nadat de volledige aanvraag is ingediend beslissen burgemeester en wethouders op de aanvraag

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag en aanvraag termijn

 1. 1.De maximaal op een aanvraag te verlenen subsidie bedraagt eenmalig € 5.000.

 2. 2.De uiterste indieningsdata voor aanvragen per ronde zijn:

  1. a.ronde 1: 15 maart 2017

  2. b.ronde 2: 1 juni 2017

  3. c.ronde 3: 1 september 2017

  4. d.ronde 4: 1 november 2017

Artikel 8 Subsidiecriteria

 1. 1.Subsidie kan worden verleend aan een inwoner, dan wel een groep inwoners van de gemeente Overbetuwe;

 2. 2.Subsidie kan worden verleend voor initiatieven die voldoen aan artikel 3;

 3. 3.Een aanvraag om subsidie moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. a.De voorgenomen activiteiten moeten ten goede komen aan inwoners van Overbetuwe;

  2. b.Uit de subsidieaanvraag blijkt dat er bij de doelgroep waar het initiatief zich op richt behoefte is aan de innovatieve activiteiten;

  3. c.Uit de subsidieaanvraag wordt duidelijk op welke wijze gewerkt wordt aan het behalen van de doelstellingen genoemd in artikel 3;

  4. d.Het initiatief kan niet of niet geheel worden gefinancierd door middel van bekostiging op andere wijze;

  5. e.De aanvrager levert een bijdrage in de vorm van tijd en/of geld;

  6. f.Uit de subsidieaanvraag blijkt op welke wijze het initiatief geëvalueerd wordt;

  7. g.Het voorgenomen initiatief kent een vernieuwende aanpak, die nog geen of onvoldoende deel uitmaakt van het bestaande aanbod in de gemeente Overbetuwe.
   Een aanvraag wordt niet gehonoreerd als het plan een verdere uitwerking is van huidig ondersteuningsaanbod.

  8. h.Inwoners dienen vanaf de totstandkoming van het initiatief en gedurende de duur van het initiatief te participeren. Uit de subsidieaanvraag blijkt op welke wijze inwoners participeren in het initiatief.

  9. i.In de subsidieaanvraag is beschreven op welke wijze de in het initiatief opgedane nieuwe kennis en expertise kan worden gedeeld;

  10. j.Uit de subsidieaanvraag wordt duidelijk hoe toegewerkt wordt naar borging van het initiatief zonder gemeentelijke subsidie.

 4. 4.Niet in aanmerking voor subsidie komen:

  1. a.kosten van voorbereiding en het indienen van de subsidieaanvraag;

  2. b.kosten van voorbereiding van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  3. c.initiatieven die al subsidie ontvangen hebben op grond van een andere subsidieregeling van gemeente Overbetuwe of van een regionale subsidieregeling met betrekking tot innovatie in het sociaal domein.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van projecten die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociale domein in Overbetuwe, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en geldt tot 31 december 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal

domein 2017.

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 februari 2017

 

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Subsidieregeling lokale stimulering innovatie sociaal domein 2017.

Subsidieregeling lokale stimulering innovatie sociaal domein 2017. (PDF)
Omschrijving: