Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Overbetuwe 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 10-01-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 8089, 17 januari 2017
Kenmerk voorstel 16RB000111

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art.147
 2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-01-2017 nieuwe regeling 10-01-2017
Gemeenteblad 8089, 17 januari 2017
16RB000111

Onderwerp: Verordening Duurzaamheidslening gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 16RB000111

 

Nr. 11a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 20 december 2016;

 

gelet op artikel(en) 147en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening Duurzaamheidslening

gemeente Overbetuwe 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.Aanvrager: een eigenaar van een particuliere woning die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

 2. b.College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe.

 3. c.Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager, of  bij deelname van de woningeigenaar aan collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie .(Postcoderoos is de term die gebruikt wordt bij het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Het is het gebied waarbinnen deelnemers aan lokale energieprojecten een korting krijgen op hun energiebelasting.)

 4. d.Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1.

 5. e.SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

 6. f.Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf voor de uitvoering van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. 1.Deze verordening is van toepassing op:

  1. a.bestaande woningen in de gemeente Overbetuwe die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning;

  2. b.deelname van de woningeigenaar aan collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie.

 2. 2.Een Duurzaamheidslening kan aan particuliere woningeigenaren toegekend worden, indien blijkt dat met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  1. a.een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

  2. b.het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 3 Budget

De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen. Het college kan als er niet voldoende budget is, besluiten tot het storten van aanvullende middelen op de gemeenterekening bij SVn, voor zover dit past binnen de bevoegdheden van het college op grond van de Financiële verordening.

Artikel 4 Bevoegdheid college

 1. 1.Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen.

 2. 2.Het college kan aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

1.

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 

warmtepomp;

 

zonnepanelen;

 

zonneboiler;

 

gevelisolatie;

 

dakisolatie;

 

vloerisolatie;

 

raamisolatie, zowel plaatsing van minimaal dubbel glas HR++ en indien nodig, vervanging van kozijnen;

 

(duurzame) verwarmingsinstallatie;

 

grijswatercircuit;

 

warmtekrachtkoppeling;

 

collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie;

 

warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater);

 

overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2 uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van de woning.

2.

Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

 1. 1.Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal of schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

  1. a.de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  2. b.de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

  3. c.een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 2. 2.Eenzelfde aanvrager mag voor dezelfde woning meerdere keren een Duurzaamheidslening aanvragen indien het totale leenbedrag van € 25.000,- niet wordt overschreden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 1. 1.Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 2. 2.Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, geeft het college aanvrager een termijn van vier weken om de aanvraag te completeren met toepassing van artikel vier lid vijf van de Algemene wet bestuursrecht.

 3. 3.Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn compleet is gemaakt, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te laten.

 4. 4.Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst van complete aanvragen af.

 5. 5.Het college besluit binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag.

 6. 6.Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verdagen met vier weken.

 7. 7.Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 8. 8.Een aanvraag dient binnen 3 maanden na dagtekening van de toekenning van de lening door het college door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van ontvangst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 9. 9.Een aanvraag dient binnen 7 maanden na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid. Indien er binnen drie maanden na de dagtekening geen aanvraag bij SVn is gedaan en/of er binnen vier maanden na ontvangstdatum van de aanvraag bij SVn geen overeenkomst van geldlening met SVn is gesloten vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk en  beëindigt SVn de aanvraag. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat deze de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 1. 1.het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 2. 2.de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 3. 3.de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 4. 4.de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen of het aanvangen van de werkzaamheden;

 5. 5.naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van of krachtens deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 6. 6.de aanvrager of alle gezamenlijke eigenaren die aanvraag doen ouder is of zijn dan 75 jaar op het moment dat de aanvraag bij SVn wordt ontvangen.

Artikel 9 Intrekking

 1. 1.Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Duurzaamheidslening intrekken indien:

  1. a.De aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  2. b.De Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van de door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 2. 2.Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 1. 1.De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 2. 2.Als een van de gezamenlijke eigenaren die aanvraag doen ouder is dan 75 jaar, wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets.

 3. 3.SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Overbetuwe en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 1. 1.De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan maximaal € 25.000,- (bedragen inclusief BTW).

 3. 3.Vervroegde aflossing van de Duurzaamheidslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250.

 4. 4.Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

 1. 1.Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 2. 2.Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Duurzaamheidslening gemeente Overbetuwe 2017.

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 10 januari 2017.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

Besluit algemeen belang leningen 170110

Besluit algemeen belang leningen 170110 (PDF)
Omschrijving:

verordening duurzaamheidslening 170110

verordening duurzaamheidslening 170110 (PDF)
Omschrijving: