Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties gemeente Overbetuwe 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 10-01-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 8091, 17 januari 2017
Kenmerk voorstel 16RB000112

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-01-2017 nieuwe regeling 10-01-2017
Gemeenteblad 8091, 17 januari 2017
16RB000112

Onderwerp: Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 16RB000112

Nr. 11b

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 20 december 2016;

gelet op artikel(en) 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties

gemeente Overbetuwe 2017

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.aanvraag: een verzoek aan het college om toekenning van een Stimuleringslening;

 2. b.aanvrager: een privaatrechtelijke rechtspersoon (niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) die in hoofdzaak gericht is op activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, hierna te noemen non-profitorganisatie, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening;

 3. c.college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 4. d.duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6;

 5. e.eigenaar: degene die het eigendomsrecht heeft in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

 6. f.gebouw: elk bestaand bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 7. g.gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft;

 8. h.lening verstrekking: verstrekking van de Stimuleringslening door SVn na een positieve krediettoets;

 9. i.Stimuleringslening: een gemeentelijke lening, die de aanvrager na toekenning door het college door de SVn wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in of aan het gebouw waarvan de aanvrager eigenaar of gebruiker is;

 10. j.toekenning: een besluit van het college op een aanvraag in deze zin van deze verordening;

 11. k.SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 12. l.werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6 en de kosten van door een deskundig vak bedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. 1.Deze verordening is uitsluitend van toepassing op een gebouw in de gemeente Overbetuwe dat geheel of nagenoeg geheel in gebruik is door de aanvrager.

 2. 2.Indien een sportvereniging een aanvraag indient is de verordening in afwijking van lid 1 ook van toepassing op het sportterrein in de gemeente Overbetuwe, dat geheel of nagenoeg geheel in gebruik is door de aanvrager.

Artikel 3 Doelgroep

 1. 1.Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door non-profitorganisaties in de vorm van een:

  1. a.Vereniging;

  2. b.Stichting;

  3. c.Energiecoöperatie: coöperatie zoals bedoeld in artikel 53 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een bij notariële akte als coöperatieve opgerichte vereniging, die werkzaam is op het gebied van energiebesparing ten behoeve van inwoners van de gemeente Overbetuwe.

 2. 2.De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 3. 3.Sportverenigingen en sportstichtingen komen alleen in aanmerking indien ze niet via de reguliere commerciële banken een lening voor de activiteit kunnen krijgen.

Artikel 4 Budget

De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen. Het college kan als er niet voldoende budget is, besluiten tot het storten van aanvullende middelen op de gemeenterekening bij SVn, voor zover dit past binnen de bevoegdheden van het college op grond van de Financiële verordening

Artikel 5 Bevoegdheid college

 1. 1.Het college van de gemeente Overbetuwe is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen.

 2. 2.Het college kan aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

1.

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 

a.

Verlichting

 

 

1.Sportveldverlichting bestaande uit LED armaturen

 

 

2.Binnen- en buitenverlichting bestaande uit LED armaturen;

 

b.

Ventilatie en ruimteverwarming

 

 

3.Lage-temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem);

 

 

4. Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast;

 

 

5.Warmtepompsysteem (WKO, warmtepompboiler, lucht/water warmtepomp);

 

 

6.Warmte-krachtkoppeling (WKK);

 

 

7.Pelletkachel;

 

 

8.Pelletketel

 

c.

Tapwater

 

 

9.Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen;

 

 

10.Hotfill set voor (af)wasmachine;

 

 

11. Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat.

 

d.

Bouwkundig

 

 

14.Vloerisolatie;

 

 

15.Gevelisolatie;

 

 

16.Spouwmuurisolatie;

 

 

17.Dakisolatie;

 

 

18.HR++ glas inclusief aanpassen kozijn;

 

 

19.Vegetatiedak;

 

 

20.Witte dakbedekking;

 

e.

Duurzame energieopwekking

 

 

21.Kleine windturbine, die geschikt is voor de omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer;

 

 

22.Zonnepaneel of zonnefolie met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer;

 

 

23.Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming of – koeling met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander;

 

f.

Overig

 

 

24.Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;

 

 

25.Energiemonitoringsysteem, dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van het gebouw;

 

 

26.Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming al dan niet gecombineerd met zonnepanelen (pv) of mini wind turbine;

 

 

27.Accusysteem voor de opslag van energie in het gebouw gekoppeld aan zonne-panelen of kleine windmolen;

2.

Het college kan de in dit artikel vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten en maakt deze na vaststelling bekend.

Artikel 7 De aanvraag stimuleringslening

 1. 1.Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

  1. a.De te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  2. b.De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van definitief geselecteerde offertes);

  3. c.Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  4. d.Indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

  5. e.Als een vereniging de aanvrager is: een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de Stimuleringslening Overbetuwe. Dit verslag mag bij het moment van aanvraag niet ouder zijn dan zes maanden;

  6. f.Een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen;

  7. g.Voor niet-eigenaren: een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw, inclusief garantstelling dat de lening wordt overgenomen indien de huurder vertrekt.

 2. 2.Een aanvrager kan meerdere malen een Stimuleringslening aanvragen, zolang het totale leenbedrag van € 100.000,00 niet wordt overschreden.

Artikel 8 Afhandeling aanvraag Stimuleringslening

 1. 1.Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 2 weken.

 2. 2.Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te complementeren met toepassing van artikel vier lid vijf van de Algemene wet bestuursrecht.

 3. 3.Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn compleet is gemaakt, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten.

 4. 4.Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst van complete aanvragen af.

 5. 5.Het college besluit binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag.

 6. 6.Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verdagen met vier weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 7. 7.Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 9 Toekenning Stimuleringslening

 1. 1.Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hierna volgende beleidsdoelen:

  1. a.een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

  2. b.het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van het gebouw van aanvrager.

 2. 2.De toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 3. 3.De toekenning wordt verzonden aan de aanvrager en aan de SVn.

 4. 4.Indien de krediettoets door SVn is uitgevoerd en negatief is bevonden vervalt het toekenningsbesluit van rechtswege.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag Stimuleringslening

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 1. 1.het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 2. 2.de voorgestelde maatregel(en) waardoor de lening wordt aangevraagd, niet voorkomt op de lijst van maatregelen uit artikel 6 van deze verordening;

 3. 3.de kosten van de uit te voeren maatregel(en) minder dan € 2.500 bedragen;

 4. 4.de maatregelen waarvoor een lening wordt aangevraagd zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn voordat het toekenningsbesluit is genomen en aan de aanvrager bekend is gemaakt en de offerte van SVn is ondertekend;

 5. 5.voor sportverenigingen en sportstichtingen: de aanvrager voor de in artikel 6 genoemde maatregelen in aanmerking komt voor een lening van een commerciële bank;

 6. 6.er naar het oordeel van het college gegronde redenen zijn om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of kan worden voldaan.

Artikel 11 Intrekken toekenningsbesluit .

 1. 1.Het college trekt een toekenningsbesluit als bedoeld in artikel 9 geheel of gedeeltelijk in als:

  1. a.er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  2. b.de Stimuleringslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens.

 2. 2.In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 12 Lening verstrekking krediettoets en beheer

 1. 1.SVn verstrekt en beheert een toegekende Stimuleringslening.

 2. 2.De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden, de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een notariële akte door aanvrager is ondertekend.

 3. 3.Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden of geleverde goederen in het kader van de te treffen duurzaamheidsmaatregel. De facturen worden goedgekeurd door het college.

Artikel 13 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (gemeentelijke) Stimuleringslening’ ,’Uitvoeringsregels (gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’, en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVN informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Overbetuwe en SVn.

Artikel 14 Kenmerken van de Stimuleringslening

 1. 1.De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 100.000 (incl. BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening.

 3. 3.De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 20 jaar.

 4. 4.Het rentepercentage is het actuele rentetarief van SVn voor Stimuleringsleningen.

 5. 5.Het rentepercentage wordt door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op de datum van toekennen van de Stimuleringslening.

 6. 6.Na 15 jaar vindt er een renteherziening plaats en wordt voor de laatste 5 jaar de dan geldende 5 jaars rente van SVn gehanteerd.

 7. 7.Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening met een minimum van € 250 is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 8. 8.Binnen één jaar na het verstrekken van de Stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid.

 9. 9.De in lid 8 genoemde termijn kan door het college worden verlengd.

 10. 10.De Stimuleringslening wordt altijd vastgelegd als zakelijke lening met een notariële akte.

 11. 11.Indien de aanvrager tevens eigenaar is van het gebouw dan zal de Stimuleringslening voor bedragen vanaf € 15.000,- in ieder geval via een hypothecair krediet worden gevestigd.

Artikel 15 Bouwkrediet

Stimuleringsleningen komen voor via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 16 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 17 Hardheidsclausule

 1. 1.Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 2. 2.Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties gemeente Overbetuwe 2017.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 10 januari 2017.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

aansluitverordening riolering 2012 12 12 18

aansluitverordening riolering 2012 12 12 18 (PDF)
Omschrijving:

Besluit algemeen belang leningen 170110

Besluit algemeen belang leningen 170110 (PDF)
Omschrijving: