Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Eveneens vastgesteld door de werkgeverscommissie van de raad gemeente Overbetuwe
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 185046, 27 december 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00136

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikelen 160 eerste lid en 107e eerste lid van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014
 3. hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 20-12-2016
Gemeenteblad 185046, 27 december 2016
16bwb00136

Onderwerp: Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 16BWB00136

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe en

de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe,

Ieder voor zover bevoegd,

 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 15 december 2016;

 

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikelen 160 eerste lid en 107e eerste lid van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014;

gelet op hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel belonen

gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 

 1. a.aanloopschaal: het naastlagere schaalniveau van de functieschaal;

 2. b.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a van de CAR/UWO

 3. c.beschikbaarheidsdienst: de tijd en/ of periode waarin de ambtenaar wordt verplicht om zich buiten de normaal voor zijn betrekking vastgestelde werktijden beschikbaar te houden voor het verrichten van werkzaamheden conform artikel 2:1B tweede lid, onder c. van de CAR/ UWO;

 4. d.CAR/UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst;

 5. e.deeltijd dienstverband, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder mm van de CAR/UWO;

 6. f.dienstreis: alle reizen om werkzaamheden te verrichten die in opdracht van de leidinggevende ten behoeve van de dienst gemaakt worden uitgezonderd woon- en werkverkeer, én alle reizen die in het kader van een beschikbaarheidsdienst worden gemaakt;

 7. g.functie: het samengestelde geheel van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat door de ambtenaar verricht moet worden en zoals opgenomen in het functieboek van de gemeente Overbetuwe;

 8. h.functieschaal: het bij de functie behorende schaalniveau;

 9. i.leidinggevende: degene aan wie de ambtenaar, volgens de hiërarchische organisatie-structuur, verantwoording aflegt;

 10. j.maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 11. k.opkomsttijd: tijd die een ambtenaar heeft tussen een oproep en het moment waarop hij op de aangewezen plek moet zijn om werkzaamheden te verrichten;

 12. l.overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1 eerste lid, onder l van de CAR/UWO;

 13. m.salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder qq van de CAR/UWO;

 14. n.salarisschaal: de schaal als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder uu van de CAR/UWO;

 15. o.uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder o van de CAR/UWO;

 16. p.volledig dienstverband: volledig dienstverband als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid onder mm van de CAR/UWO;

 17. q.woon-/werkverkeer: de heen- en terugreis die een ambtenaar maakt van zijn huisadres naar zijn vaste werkplek.

Artikel 2 Fiscale aspecten

Betalingen worden verricht onder geldende verplichte inhoudingen. Heffingen komen voor rekening van de ambtenaar, voor zover in de wetgeving niet anders is bepaald.

 

Paragraaf 2 Salaris

Artikel 3 Berekeningswijze

Wanneer het salaris en/of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand

Artikel 4 Periodieke salarisverhoging

 1. 1.Als burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat een ambtenaar niet voldoet aan de voorwaarden voor een periodieke salarisverhoging als bedoeld in artikel 3:4 CAR/UWO, wordt dit vastgesteld door middel van een beoordeling.

 2. 2.In een geval als bedoeld in het eerste lid, kan op grond van een nieuwe vastgestelde beoordeling worden bepaald dat de periodieke salarisverhoging met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

Artikel 5 Extra periodieke salarisverhoging

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen een tijdelijke of vaste extra periodieke salarisverhoging toekennen als bedoeld in artikel 3:4, derde lid CAR/UWO.

 2. 2.De toekenning vindt plaats als door middel van een beoordeling is vastgesteld dat een ambtenaar in opvallende mate boven de gestelde eisen functioneert.

Artikel 6 Salaris bij promotie naar een hogere salarisschaal

Voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:6 van de CAR/UWO, wordt het salaris in de nieuwe salarisschaal vastgesteld op het eerst hogere bedrag in die salarisschaal. Hiermee bedraagt het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude salarisschaal. Als het salaris in de oude salarisschaal overeen komt met het hoogste bedrag uit die salarisschaal, dan 75% van het naast lagere bedrag in die oude salarisschaal

 

Paragraaf 3 Salaristoelagen

Artikel 7 Functioneringstoelage

 1. 1.De hoogte van de functioneringstoelage als bedoeld in artikel 3:8 CAR/UWO is een percentage van het laatstgenoten bruto-maandsalaris: 4% het eerste jaar, 6% het tweede jaar en 8% het derde jaar.

 2. 2.Het salaris en de toelage zijn samen niet hoger dan het maximum van de volgende salarisschaal.

 3. 3.De functioneringstoelage kan tussentijds worden gestopt als de reden van toekenning niet meer van toepassing is.

 4. 4.De functioneringstoelage kan maximaal drie achtereenvolgende jaren worden toegekend. Daarna kunnen concrete afspraken worden gemaakt over loopbaanmogelijkheden.

Artikel 8 Arbeidsmarkttoelage

De hoogte van de arbeidsmarkttoelage als bedoeld in artikel 3:9 van de CAR/UWO is maximaal 10% van de huidige inschaling. Het salaris en de toelage zijn samen niet hoger dan het maximum van de volgende salarisschaal.

Artikel 9 Inconveniëntentoelage

 1. 1.Aan de ambtenaar, aan wie het verrichten van zware, onaangename of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt, over de uren waarop deze arbeid wordt verricht, op grond van artikel 3:14 CAR/UWO een toelage toegekend.

 2. 2.Als zware, onaangename of gevaarlijke arbeid wordt aangemerkt:

  1. a.werken in stank;

  2. b.werken met gif;

  3. c.bestrijden van ongedierte;

  4. d.kettingzagen;

  5. e.werken in de kruipruimten van het sportcentrum;

  6. f.schoonmaakwerkzaamheden in het sportcentrum;

  7. g.werken met chemicaliën in het sportcentrum.

 3. 3.De inconveniententoelage bedraagt 20% van het uurloon van het maximum van schaal 4

Artikel 10 Garantietoelage

Als bij een functiewaardering een lagere functieschaal wordt toegekend en er is geen sprake van een organisatiewijziging als bedoeld in het Sociaal Statuut, behoudt de ambtenaar via een garantietoelage recht op het salaris en salarisperspectief zoals dat gold vóór de functiewaardering.

 

Paragraaf 4 Vergoedingen

Artikel 11 Recht op een vergoeding voor beschikbaarheidsdienst

In aanvulling op artikel 3:13 van de CAR/UWO en artikel 2:1B, tweede lid, onder c van de CAR/UWO geldt:

 1. a.de leidinggevende stelt de periode vast waarvoor de beschikbaarheidsdienst kan gelden;

 2. b.de leidinggevende stelt de opkomsttijden vast;

 3. c.de leidinggevende stelt een rooster vast waarin de specifieke periode en tijdstippen, waarop de aangewezen ambtenaar beschikbaarheidsdienst heeft, blijken. Dit rooster moet voor aanvang van de betreffende periode bij de aangewezen ambtenaar bekend zijn;

 4. d.het ruilen van een beschikbaarheidsdienst is mogelijk in overleg met de leidinggevende;

 5. e.de aangewezen ambtenaar die is ingeroosterd voor een beschikbaarheidsdienst draagt zorg voor het kunnen voldoen aan de vastgestelde opkomsttijd en zijn inzetbaarheid;

 6. f.na opkomst is de aangewezen ambtenaar volledig inzetbaar zoals voor de betreffende werkzaamheden gebruikelijk is en van hem mag worden verwacht.

Artikel 12 Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam

De vergoeding voor werkzaamheden als BHV-er, EHBO-er of als lid van een anti-agressie- of interventieteam als bedoeld in artikel 3:17 van de CAR/UWO wordt jaarlijks achteraf met het salaris van december uitbetaald.

Artikel 13 Kledingvergoeding

De vergoeding voor voorgeschreven kleding is geregeld in de Kledingregeling gemeente Overbetuwe 2016.

Artikel 14 Koffie- en theevergoeding

 1. 1.Burgemeester en wethouders verstrekken aan een ambtenaar die werkzaam is op een locatie waar geen gebruik kan worden gemaakt van de koffie- en theeverstrekking van gemeentewege, een vergoeding voor koffie of thee.

 2. 2.De vergoeding bedraagt maximaal  € 95,12 per jaar (prijspeil referentiejaar 2014) en wordt jaarlijks geïndexeerd op grond van de Consumentenprijsindex.

 3. 3.Als de ambtenaar zijn werkzaamheden gedurende in totaal meer dan 20 aaneengesloten werkdagen niet verricht (vakantie uitgesloten), dan wordt de vergoeding gekort naargelang het aantal dagen dat de ambtenaar niet werkzaam is geweest.

Artikel 15 Rijwielvergoeding

 1. 1.Burgemeester en wethouders verstrekken aan een ambtenaar die voor de uitoefening van zijn dagelijkse werkzaamheden gebruik moet maken van een eigen rijwiel een vergoeding.

 2. 2.De vergoeding is gelijk aan het bedrag per kilometer op basis van het Reisbesluit binnenland.

 3. 3.De vergoeding geldt voor maximaal 3.000 kilometer per jaar.

 4. 4.In afwijking van het derde lid kan een lager maximum worden vastgesteld naargelang de aard van de functie en de mate van gebruik. Hierbij kunnen de volgende gradaties worden gehanteerd:

  1. a.geen of nauwelijks gebruik: 0% van het jaarmaximum;

  2. b.als meestal vervoer van gemeentewege beschikbaar is: 25% van het jaarmaximum;

  3. c.als regelmatig vervoer van gemeentewege beschikbaar: 50% van het jaarmaximum;

  4. d.intensief, als er geen vervoer van gemeentewege beschikbaar is: 100% van het jaarmaximum.

 5. 5.De mate van gebruik wordt door de leidinggevende bepaald.

 6. 6.Als de ambtenaar, buiten vakantie, zijn werkzaamheden gedurende in totaal meer dan 20 aaneengesloten werkdagen niet verricht, wordt de vergoeding gekort naargelang het aantal dagen dat de ambtenaar niet werkzaam is geweest.

Artikel 16 Maaltijdvergoeding

 1. 1.Burgemeester en wethouders verstrekken aan een ambtenaar een maaltijdvergoeding als hij:

  1. a.buiten de voor hem gebruikelijke werktijd (normuren) in opdracht van zijn leidinggevende werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van een onverwachte gebeurtenis èn naar het oordeel van de leidinggevende niet in de gelegenheid is de maaltijd thuis te nuttigen;

  2. b.met toestemming van leidinggevende een werklunch of –diner op een externe locatie nuttigt.

 2. 2.Bij het declareren van de maaltijd moeten bewijsstukken bijgevoegd worden.

 3. 3.De vergoeding is het gedeclareerde bedrag tot een maximum van de bedragen van de Reisregeling Binnenland.

Artikel 17 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

 1. 1.Aan de ambtenaar met een enkele reisafstand woon-werkverkeer van 20 kilometer of meer wordt een reiskostenvergoeding toegekend van € 0,10 per kilometer voor de reisafstand vanaf 20 kilometer tot en met maximaal 50 kilometer.

 2. 2.De ambtenaar kan daarnaast voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gebruik maken van het  Individueel Keuzebudget voor zover wordt voldaan aan de fiscale criteria/fiscale wet- en regelgeving;

 3. 3.Als een deelnemer langer dan 4 weken ziek is, wordt er over de ziekteperiode geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer verstrekt.

 

Paragraaf 5 Bijzondere beloning & waardering

Artikel 18 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

 1. 1.De eenmalige beloning voor uitstekend functioneren en/of een geleverde bijzondere prestatie als bedoeld in artikel 3:20 van de CAR/UWO bedraagt:

  1. a.maximaal € 1000,00 netto;

  2. b.maximaal € 75,00 netto bij een kortdurende extra inspanning of geringe prestatie.

 2. 2.Burgemeester en wethouders kunnen in plaats van het geldbedrag genoemd in het eerste lid ook een beloning toekennen gelijk aan die geldwaarde.

 3. 3.De toekenning vindt bij voorkeur plaats direct na afloop van de inspanning of prestatie.

Artikel 19 Attenties

Burgemeester en wethouders kennen een attentie toe bij bepaalde gelegenheden. De attenties en gelegenheden staan beschreven in bijlage 1 bij dit beleid.

Artikel 20 Mobiliteitsbonus

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen een mobiliteitsbonus verstrekken aan een ambtenaar die langer dan 5 jaar in een functie, met hetzelfde aandachtsveld binnen hetzelfde team werkzaam is en die vrijwillig in een andere functie van hetzelfde of lager schaalniveau (functioneel) binnen een ander team wordt aangesteld.

 2. 2.De mobiliteitsbonus bedraagt € 1000,00. Bij een deeltijd dienstverband wordt de bonus naar rato toegekend.

 

Paragraaf 6 Overige

Artikel 21 Mobiele telefonie

 1. 1.Aan de ambtenaar die gezien zijn functie en/of takenpakket daarvoor in aanmerking komt, wordt een mobiele telefoon in bruikleen gegeven.

 2. 2.Om voor verstrekking van een mobiele telefoon in aanmerking te komen, moet de ambtenaar een bruikleenovereenkomst ondertekenen.

 3. 3.Vergoeding en verrekening van kosten geschiedt op grond van het bepaalde in de bruikleenovereenkomst.

 4. 4.Burgemeester en wethouders kunnen een maximum stellen aan de hoogte van het beltegoed.

Artikel 22 Computer- en communicatiefaciliteiten

Dit artikel is gereserveerd voor eventuele computer- en communicatiefaciliteiten.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 24 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel belonen gemeente Overbetuwe 2017.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2016.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,     de burgemeester,

 

 

drs C.W.W. van den Berg.     drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

 

Aldus besloten op

Lezende ‘werkgeverscommissie’ daar waar ‘burgemeester en wethouders’ genoemd staat,

de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe,

de voorzitter,

 

 

J.J. van Brakel-Huijgen.

 

bijlage 1 bij beleidsregel belonen Overzicht representatie en attenties

bijlage 1 bij beleidsregel belonen Overzicht representatie en attenties (PDF)
Omschrijving:

Beleidsregel belonen 2017_S_17bes00027_1

Beleidsregel belonen 2017_S_17bes00027_1 (PDF)
Omschrijving: