Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling eveneens vastgestels door de werkgeverscommissie van de raad gemeente Overbetuwe
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 185048, 27 december 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00135

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikelen 107e eerste lid en 160 eerste lid van de Gemeentewet
 3. Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014
 4. hoofdstuk 3 en artikel(en) 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 20-12-2016
Gemeenteblad 185048, 27 december 2016
16bwb00135

Onderwerp: Regeling Vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 16BWB00135

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe en

de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe,

Ieder voor zover bevoegd,

 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 15 december 2016;

 

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikelen 107e eerste lid en 160 eerste lid van de Gemeentewet;

gelet op het Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014;

gelet op hoofdstuk 3 en artikel(en) 6:2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de:

 

Regeling vakantie-uren

gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a. van de CAR/UWO;

 2. b.arbeidsduur : arbeidsduur, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder e. van de  CAR/UWO;

 3. c.betrekking: betrekking, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b. van de  CAR/UWO;

Artikel 2 Hoogte vakantie-uren

Het aantal vakantie-uren voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt per kalenderjaar tenminste 151,2 uren waarvan 144 uren wettelijk vakantie-uren en 7,2 uur bovenwettelijke lokale vakantie-uren. Bij deeltijders is het aantal vakantie-uren naar rato.

Artikel 3 Berekening

Voor de berekening van de aanspraak op vakantie is bepalend:

 1. a.de leeftijd die ambtenaar in het kalenderjaar jaar bereikt;

 2. b.de bij aanstelling overeengekomen formele arbeidsduur per week.

Artikel 4 Verhoging vastgestelde vakantie-uren

 1. 1.Het volgens artikel 3 vastgestelde aantal uren wordt verhoogd, voor de ambtenaar:

  1. a.van 45 jaar met 7.2 uren;

  2. b.van 50 jaar met 14.4 uren;

  3. c.van 55 jaar met 21.6 uren;

  4. d.van 60 jaar met 28.8 uren.

 2. 2.Daarnaast kan de ambtenaar vakantie-uren kopen en verkopen op basis van de regeling Individueel keuzebudget Gemeente Overbetuwe en Hoofdstuk 3 paragraaf 5 en paragraaf 6 van de CAR/UWO.

 3. 3.Van de ambtenaar, die op 1 januari 2000 ingevolge de voormalige vakantieregelingen van Elst, Heteren of Valburg meer aanspraak op verhoging van vakantie-uren maakte op grond van leeftijd of diensttijd, wordt de aanspraak bevroren.

Artikel 5 Opname vakantie-uren

Opname van vakantie-uren gebeurt volgens de bepalingen in de CAR/UWO en de werktijdenregeling Gemeente Overbetuwe.

Artikel 6 Meenemen vakantie-uren

 1. 1.Meenemen van vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar gebeurt volgens de bepalingen in de CAR/UWO;

 2. 2.Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het meenemen van vakantie-uren naar een volgend kalenderjaar.

Artikel 7 Ontslag en overlijden

 1. 1.Met een ontslag, als bedoeld in artikel 6:2:3, vijfde lid van de CAR/UWO, wordt een beëindiging van de dienstbetrekking door overlijden gelijk gesteld.

 2. 2.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:2:3, vijfde lid van de CAR/UWO, geldt - behoudens in geval van overlijden - dat geen vergoeding wordt gegeven indien de ambte-naar redelijkerwijze in staat moest worden geacht zijn restant aantal vakantie-uren op te nemen vóór de datum van het ontslag.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het organisatiebelang, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Regeling vakantie-uren, zoals vastgesteld bij besluit van 24 juli 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vakantie-uren gemeente Overbetuwe 2017.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Aldus besloten op

Lezende ‘werkgeverscommissie’ daar waar ‘burgemeester en wethouders’ genoemd staat,

de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe,

de voorzitter,

 

 

J.J. van Brakel-Huijgen.

Regeling vakantie-uren 2017 getekend_S_17bes00028_1

Regeling vakantie-uren 2017 getekend_S_17bes00028_1 (PDF)
Omschrijving: