Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering
Citeertitel wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling eveneens vastgesteld door de werkgeverscommissie van de raad Overbetuwe
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging CAR/UWO
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 13-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 183818, 23 december 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00131

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, onder c. van de Gemeentewet
  2. de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Overbetuwe 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 wijziging CAR/UWO 13-12-2016
Gemeenteblad 183818, 23 december 2016
16bwb00131

Onderwerp:

 wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering

 

Ons kenmerk: 16BWB00131

 

Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van gemeente Overbetuwe, voor zover ieders bevoegdheid hiertoe strekt;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder c. van de Gemeentewet;

gelet op de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Overbetuwe 2014;

gelet op de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 24 november 2016;

 

besluiten vast te stellen de wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering .

 

Artikel I Wijziging regeling

A.

In de toelichting op artikel 7:24 worden de woorden “met IZA Zorgverzekeraar NV en Zilveren Kruis Achmea voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, dat optioneel 3 keer met 1 jaar” vervangen door “met CZ, IZA en Menzis voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, dat optioneel één keer met één jaar”.

 

 

B.

Artikel 3:25 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

1.

De ambtenaar heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten als hij één van de volgende aanvullende zorgverzekeringen heeft: Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ, Collectief Aanvullend 3 of 4 bij Menzis.

Artikel II Overgangsrecht

Niet van toepassing

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel IV Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Wijzigingsregeling CAR-UWO: nieuwe

collectieve zorgverzekeringen CAR/UWO 2017 gemeente Overbetuwe’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 december 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

De voorzitter van de werkgeverscommissie, d.d.

 

 

Mw. J.J. van Brakel-Huijgen

wijzigingsregeling collectieve zorgverzekering getekend_S_17bes00024_1

wijzigingsregeling collectieve zorgverzekering getekend_S_17bes00024_1 (PDF)
Omschrijving: