Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling individueel keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling eveneens vastgesteld door de werkgeverscommissie van de raad van gemente Overbetuwe
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling gemeenteblad 185042, 27 december 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00130

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikelen 107e eerste lid en 160 eerste lid van de Gemeentewet
 2. Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014
 3. hoofdstuk 3 paragraaf 5 en 6 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 20-12-2016
gemeenteblad 185042, 27 december 2016
16bwb00130

Onderwerp: Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017

 

Ons kenmerk: 16bwb00130

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe en

De werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe,

Ieder voor zover bevoegd,

 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 15 december 2016;

 

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikelen 107e eerste lid en 160 eerste lid van de Gemeentewet;

gelet op het Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2014;

gelet op hoofdstuk 3 paragraaf 5 en 6 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Regeling Individueel Keuzebudget

gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a. van de CAR/UWO;

 2. b.bonus: de extra storting zoals omschreven in artikel 3;

 3. c.bedrijfssporten: sporten bij een sportschool, sportbedrijf, sportclub of sportvereniging;

 4. d.CAR/UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitvoeringsovereenkomst

 5. e.formele arbeidsduur: formele arbeidsduur als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder g. van de CAR/UWO;

 6. f.individueel keuzebudget: individueel keuzebudget als bedoeld in artikel 3:27, derde lid van de CAR/UWO;

 7. g.landelijke bronnen: bronnen waaruit het individueel keuzebudget is opgebouwd zoals vastgesteld in artikel 3:28, tweede lid van de CAR/UWO;

 8. h.landelijke doelen: doelen voor gebruik van het individueel keuzebudget  zoals vastgesteld in artikel 3:29, eerste lid van de CAR/UWO;

 9. i.salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de CAR/UWO;

 10. j.salaristoelagen: toelagen zoals bedoeld in paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 CAR/UWO

 11. k.uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o. van de CAR/UWO.

Artikel 2. Individueel Keuzebudget

 1. 1.De ambtenaar heeft recht op een individueel keuzebudget, dat is opgebouwd uit de landelijke bronnen en een lokale bron.

 2. 2.De landelijke bronnen zijn ten tijde van vaststelling van deze regeling:

  1. a.vakantietoelage (8% van het in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met salaristoelagen);

  2. b.eindejaarsuitkering (6% van het in de maand van opbouw geldende salaris);

  3. c.levenslooptoelage (1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris);

  4. d.financiële tegenwaarde van 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren (0,8% van het in de maand van opbouw geldende salaris).

 3. 3.De lokale bron is de bonus.

 4. 4.Er wordt geen pensioen opgebouwd over de bronnen genoemd in artikel 2, tweede lid onder c (levenslooptoelage), d (bovenwettelijke vakantie-uren) en de lokale bron in artikel 2, derde lid (de bonus).

Artikel 3. Bonus

 1. 1.Het individueel keuzebudget van een ambtenaar wordt in de maand januari verhoogd door middel van een extra storting, de bonus.

 2. 2.De bonus bedraagt:

  • -bij een formele arbeidsduur van 4 tot en met 17 uren: € 140,00 bruto;

  • -bij een formele arbeidsduur van 18 tot en met 26 uren: € 237,00 bruto;

  • -bij een formele arbeidsduur van 27 uren of meer: € 334,00 bruto.

 1. 3.Voor berekening van de bonus wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur per 1 januari van het kalenderjaar. Bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar geldt de aanstellingsdatum als uitgangspunt. In dat geval vindt berekening van de hoogte van de bonus naar rato plaats.

 2. 4.De hoogte van de bonus wordt één keer in de vijf jaar door burgemeester en wethouders vastgesteld op basis van de beschikbare middelen en rekening houdend met het personeelsbestand.

Artikel 4. Doelen IKB

 1. 1.De ambtenaar kan het individueel keuzebudget gebruiken voor de landelijke en lokale doelen.

 2. 2.De landelijke doelen zijn ten tijde van vaststelling van deze regeling:

  1. a.het kopen van vakantie-uren tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar, maar niet meer dan 144 uur;

  2. b.extra inkomen door uitbetaling van het individueel keuzebudget tot een maximum van het tot aan de eerste van de maand van uitbetaling opgebouwde individueel keuzebudget;

  3. c.het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de gemeente wordt vergoed en binnen de mogelijkheden van de fiscale regelgeving.

 3. 3.De lokale doelen zijn:

  1. a.fiscale uitruil woon-werkverkeer;

  2. b.vakliteratuur;

  3. c.de aanschaf van een fiets;

  4. d.een eerder aangeschafte fiets waarvoor nog een fietscontract loopt;

  5. e.vakbondscontributie;

  6. f.de kosten van bedrijfssporten tot maximaal € 334,00 bruto per jaar.

 4. 4.De ambtenaar kan alleen de keuze maken voor een doel als hij voldoende individueel keuzebudget heeft opgebouwd.

Artikel 5 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

 1. 1.De ambtenaar kan het individueel keuzebudget aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer. Hiertoe wordt de fiscale ruimte bepaald die maandelijks belastingvrij kan worden uitgeruild.

 2. 2.De uitruil wordt stopgezet als de ambtenaar meer dan vier weken afwezig of ziek is.

 3. 3.In geval van verhuizing geeft de ambtenaar de adreswijziging direct door aan de werkgever.

 4. 4.Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de ambtenaar werkt, wordt het uit te ruilen bedrag hierop aangepast.

Artikel 6 Fiets en overgangsbepaling voor een lopend fietscontract

 1. 1.De ambtenaar kan één maal in de 36 maanden het individueel keuzebudget gebruiken voor de aanschaf van één fiets voor het woon-werkverkeer. Het maximale bedrag dat hiervoor kan worden gebruikt is € 749,00 inclusief BTW.

 2. 2.Daarnaast kan de ambtenaar het individueel keuzebudget gebruiken voor het aanschaffen van een fietsverzekering en fietsaccessoires voor de aangeschafte fiets. Dit kan in het kalenderjaar dat de fiets is aangeschaft.

 3. 3.Het maximale bedrag dat voor de fietsaccessoires kan worden gebruikt is € 82,00 inclusief BTW per kalenderjaar.

 4. 4.De ambtenaar overlegt bij de keuze de factuur en betalingsbewijs van de aanschaf van de fiets, de factuur en betalingsbewijs van de fietsaccessoires en de polisbladen en betalingsbewijs van de fietsverzekering.

 5. 5.Lopende fietscontracten blijven in stand na vaststelling van deze regeling. De ambtenaar kan er voor kiezen om zijn individueel keuzebudget te gebruiken voor de (af)betaling van een eerder via een keuzemenu aangeschafte fiets, waarvoor nog een fietscontract loopt. Dit geldt voor de ambtenaar die een fiets heeft aangeschaft op grond van de Regeling keuzemenu gemeente Overbetuwe 2015 en Regeling keuzemenu gemeente Overbetuwe 2016.

Artikel 7 Vakbondscontributie

 1. 1.Als de ambtenaar lid is van een vakbond die de belangen van ambtenaren in de gemeentelijke sector behartigt, kan hij of zij één keer per jaar het individueel keuzebudget aanwenden voor het doel vakbondscontributie.

 2. 2.De ambtenaar overlegt bij de keuze de jaaropgave van de vakbond en het betalingsbewijs.

Artikel 8 Bedrijfssporten

 1. 1.De ambtenaar kan het individueel keuzebudget gebruiken voor de kosten van een lidmaatschap, abonnement of contributie voor bedrijfssporten voor minimaal een jaar.

 2. 2.Het maximale bedrag dat hiervoor jaarlijks kan worden gebruikt is € 334,00 bruto.

 3. 3.De ambtenaar overlegt bij de keuze een betalingsbewijs van het bedrijfssporten.

Artikel 9 Besteden individueel keuzebudget

 1. 1.De ambtenaar kan elke maand via het systeem Flex Benefits de keuze maken om zijn individueel keuzebudget te gebruiken voor één of meer van de doelen in artikel 4.

 2. 2.De keuze moet uiterlijk voor de 1e van de maand van uitbetaling worden gemaakt.

 3. 3.Een later ingediende keuze wordt pas in de volgende maand uitbetaald.

 4. 4.Als vóór 1 december van een kalenderjaar geen keuze is gemaakt, wordt het individueel keuzebudget in december uitbetaald.

 5. 5.Voor de lokale doelen genoemd in artikel 4, derde lid onder c tot en met f (fiets, vakbondscontributie en bedrijfssporten) wordt jaarlijks een totaalbudget beschikbaar gesteld. Wanneer op het moment van de aanvraag dit budget is uitgeput kan het individueel keuzebudget niet meer besteed worden aan deze doelen;

Artikel 10 Einde dienstbetrekking

Als een dienstbetrekking lopende het kalenderjaar eindigt, wordt het tot die datum opgebouwde individueel keuzebudget uitgekeerd.

Artikel 11 Onjuist verstrekken van gegevens / onrechtmatig gebruik

Als de deelnemer onjuiste gegevens verstrekt en/of op een onrechtmatige wijze van deze regeling gebruik maakt, worden de door burgemeester en wethouders ten onrechte uitgekeerde bedragen op grond van deze regeling met terugwerkende kracht op de deelnemer verhaald.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat met het artikel is gediend, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Afwijking of buiten toepassing laten van een artikel vindt plaats binnen de mogelijkheden van de fiscale wet- en regelgeving.

Artikel 14 Intrekking oude regeling

De Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2016, zoals vastgesteld bij besluit van 20 januari 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Individueel keuzebudget gemeente Overbetuwe 2017.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Aldus besloten op

Lezende ‘werkgeverscommissie’ daar waar ‘burgemeester en wethouders’ genoemd staat,

de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe,

de voorzitter,

 

 

J.J. van Brakel-Huijgen.

 

Regeling IKB 2017 getekend_S_17bes00026_1

Regeling IKB 2017 getekend_S_17bes00026_1 (PDF)
Omschrijving: