Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Nota pakeernormen 2016

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Nota pakeernormen gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Nota pakeernormen gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 21-12-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 180341, 20 december 2016
Kenmerk voorstel 16RB000095

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2016 en artikel 3.1.2 lid 2 onder a van het Besluit ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
21-12-2016 nieuwe regeling 06-12-2016
Gemeenteblad 180341, 20 december 2016
16RB000095

Onderwerp: Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Ons kenmerk: 16RB000095

 

Nr. 9

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 1 november 2016;

 

gelet op artikel(en) 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2016 en artikel 3.1.2 lid 2 onder a van het Besluit ruimtelijke ordening;

 

b e s l u i t e n:

 

  1. 1.In te trekken de Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2014, zoals vastgesteld op 18 februari 2014;

  2. 2.Vast te stellen de Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016;

  3. 3.Dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

  4. 4.Dat dit besluit wordt aangehaald als: Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 6 december 2016.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

Parkeernormen 2016 deel 1

Parkeernormen 2016 deel 1 (PDF)
Omschrijving:

Parkeernota 2016 deel 2 bijlagen

Parkeernota 2016 deel 2 bijlagen (PDF)
Omschrijving: