Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 173499, 9 december 2016
Kenmerk voorstel 16rb000088

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 06-12-2016
Gemeenteblad 173499, 9 december 2016
16rb000088

Onderwerp: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Ons kenmerk: 16RB000088

 

Nr. 15f

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 22 november 2016;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; van de ;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening lijkbezorgingsrechten

gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 2. b.algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 3. c.asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 4. d.begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Valburgseweg te Elst, de Tielsestraat te Herveld en de Achterstraat te Heteren;

 5. e.gedenkteken: steen, grafzerk of monument, daarbij inbegrepen kettingen en hekwerken;

 6. f.graf: een grondgraf of grafkelder;

 7. g.grafbedekking: gedenkteken en/of afdekplaat of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 8. h.grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 9. i.particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. 1.het doen begraven en begraven houden van lijken;

  2. 2.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  3. 3.het doen verstrooien van as;

 10. j.particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. 1.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  2. 2.het doen verstrooien van as;

 11. k.particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 12. l.urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 13. m.verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel voor wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 1. 1.De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving (waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur) waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de rechten moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 3. 3.In afwijking van het tweede lid geldt, als het totaalbedrag van het aanslagbiljet minder bedraagt dan € 50,- of meer is dan € 35.000,-, dat de rechten moeten worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand na de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving is vermeld.

 4. 4.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste tot en met derde lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2016, zoals vastgesteld bij besluit van 1 december 2015, en de daarbij behorende tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 10 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2016 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2017 hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2017.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 6 december 2016.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen en verlengen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

 

1.1.1

voor een persoon van 12 jaar en ouder:

€  1.403,00

1.1.2

voor een persoon tot en met 11 jaar:

€     704,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf of urnenkelder wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

 

€     704,00

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1.1 t/m 1.2 wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan ¼ deel van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het recht.

 

1.3.2

voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het recht.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

€    741,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven:     

 

€    183,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot en met 11 jaar wordt geheven:

 

€    363,00

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven per bijzetting:

€    442,00

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van voorwerpen wordt geheven:

 

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder:

€ 2.199,00

4.1.2

voor het plaatsen van gedenktekens, per graf:

€    156,00

 

 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

 

5.1.1

tijdens kantooruren van 8.00–17.00 uur:

€    493,77

5.1.2

buiten kantooruren, weekenden en feestdagen:

€    598,84

 

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particulier
urnengraf of particuliere urnennis

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf in een daartoe bestemd register worden geen rechten geheven.

 

6.2

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnengraf in een daartoe bestemd register worden geen rechten geheven.

 

6.3

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnennis in een daartoe bestemd register worden geen rechten geheven.

 

 

Hoofdstuk 7 Opgraven, herplaatsen

7.1

Voor het opgraven en het herbegraven van een lijk wordt geheven:

€ 1.228,00

7.2

Voor het lichten van een asbus en/of urn en het weer terugplaatsen wordt geheven:

 

€    364,00

 

Hoofdstuk 8 Verstrooien van as

8.1

Voor het verstrooien van de as van een overledene op de begraafplaats wordt geheven:

 

€      82,00

 

 

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad d.d. 6 december 2016, nr. 15f

Mij bekend,

de griffier,

 

 

 

drs.  A.J. van den Brink MBA.

verordening lijkbezorgingsrechten 161206

verordening lijkbezorgingsrechten 161206 (PDF)
Omschrijving: