Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 173400, 9 december 2016
Kenmerk voorstel 16rb000093

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 06-12-2016
Gemeenteblad 173400, 9 december 2016
16rb000093

Onderwerp: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Ons kenmerk: 16rb000093

 

Nr. 15k

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 22 november 2016;

 

gelet op artikel(en) 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Toepassing

 1. 1.Bij de invordering van gemeentelijke belastingen en heffingen kan kwijtschelding worden verleend voor:

  1. a.onroerende-zaakbelastingen;

  2. b.rioolheffing;

  3. c.afvalstoffenheffing.

 2. 2.Voor de overige gemeentelijke belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt uitsluitend kwijtschelding verleend voor het vaste bedrag.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 1. 1.Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan zelfstandige ondernemers zonder personeel

Een verzoek om kwijtschelding van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en geen personeel in dienst heeft, wordt, voorzover het gaat om belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, op dezelfde wijze beoordeeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 1, onder b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2016, zoals vastgesteld bij besluit van 1 december 2015 en gewijzigd bij besluit van 15 maart 2016 (eerste wijziging), wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 7 Overgangsrecht

De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2016 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2017 hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 2. 2.De datum van ingang van deze regeling is 1 januari 2017.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2017.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 6 december 2016.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

kwijtscheldingsregeling 161206

kwijtscheldingsregeling 161206 (PDF)
Omschrijving: