Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening precariobelasting 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad173485, 9 december 2016
Kenmerk voorstel 16rb000089

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 06-12-2016
Gemeenteblad173485, 9 december 2016
16rb000089

Onderwerp: Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Ons kenmerk: 16RB000089

 

Nr. 15h

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 22 november 2016;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de

 

Verordening precariobelasting

gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

dagdeel: de ochtend of de middag zoals deze nader is omschreven in de Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe;

b.

jaar: een kalenderjaar;

c.

vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in de gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

d.

standplaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 5:17 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;  

e.

niet-commerciële activiteiten: een activiteit die:

 

-

geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft: en

 

-

niet bedrijfsmatig van aard is: en

 

-

een beoogde doelstelling van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve of culturele aard heeft: en

 

-

georganiseerd wordt door stichtingen en verenigingen, waarvan de inkomsten worden aangewend om de continuïteit te waarborgen of worden ingezet voor een goed doel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, waarvoor vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 1. a.voorwerpen, die op grond van een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 2. b.voorwerpen, gebruikt voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, sociaal, weldadig doel en, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel of recreatief doel;

 3. c.niet-commerciële activiteiten;

 4. d.een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend, gedurende dat gebruik;

 5. e.voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, die daar gehouden worden in verband met een evenement, waarvoor een evenementenvergunning is verleend;

 6. f.voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 7. g.standplaatsen tijdens de dag van Elst op de route van de Nijmeegse Vierdaagse.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 1. 1.Als een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte door de lengte en breedte te nemen van de denkbeeldige rechthoek die de ingenomen ruimte omsluit.

 2. 2.Als de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen op de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 1. 1.In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 2. 2.In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 1. 1.In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 1. 2.Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 2. 3.Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat op verzoek aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

  1. 1.De aanslag moet worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand, volgende op die, waarin het aanslagbiljet is gedagtekend.

  2. 2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Nadere regels door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2016, zoals vastgesteld bij besluit van 1 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 13 Overgangsrecht

De Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2016 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2017 hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2017.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 6 december 2016.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

 

 

 

Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Hoofdstuk 1 Standplaatsen

1.

Het jaartarief bedraagt voor het innemen van een door de gemeente aangewezen dan wel gedoogde vaste standplaats voor de verkoop van waren (uitgezonderd het plaatsen of het uitstallen daarvan op de marktterreinen gedurende de aangewezen marktdagen en markttijden) per hele vierkante meter ingenomen grond, per dagdeel:

 

 

 

 

€ 28,55

 

 

 

2.

Het tarief bedraagt voor het hebben van een tijdelijke standplaats voor de verhuur/verkoop van waren alsmede voor het uitstallen van goederen (uitgezonderd het plaatsen of het uitstallen daarvan op de marktterreinen gedurende de aangewezen marktdagen en markttijden) per hele vierkante meter ingenomen grond, per dagdeel:

 

2.1

tot en met 20 m²:

€  1,27

2.2

vanaf 21 m²:

€  0,64

 

 

Hoofdstuk 2 Terrassen

Het tarief bedraagt voor het hebben van banken, tafeltjes, stoelen,
windschermen, parasols, bloemen- en plantenbakken en dergelijke, per hele
vierkante meter ingenomen grond, per jaar:

 

 

€ 18,70

 

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad d.d. 6 december 2016, nr. 15h

Mij bekend,

de griffier,

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

verordening precariobelasting 161206

verordening precariobelasting 161206 (PDF)
Omschrijving: