Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

legesverordening 2017

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017
Citeertitel Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Tarieventabel leges 2017
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad 173498, 9 december 2016
Kenmerk voorstel 16rb000136

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 156, lid 2
 3. Gemeentewet, art. 216 e.v.
 4. Gemeentewet, art. 229
 5. Paspoortwet, art. 2, lid 2,
 6. Paspoortwet, art. 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 06-12-2016
Gemeenteblad 173498, 9 december 2016
16rb000136

Onderwerp: Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017

 

 

Ons kenmerk: 16RB000136

 

Nr. 15i

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 22 november 2016;

 

gelezen de informatiememo raad inzake ‘wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen, legesverordening en verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen’ van 11 november 2016;

 

gelet op artikel(en) 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 e.v. en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 2. b.week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 3. c.maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 4. d.jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 5. e.kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 1. a.het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 2. b.het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 1. a.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 2. b.diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 3. c.het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 4. d.diensten waarvoor het totaalbedrag van de leges € 5,- bedraagt of minder;

 5. e.het in behandeling nemen van een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet, een loterijvergunning op grond van artikel 3 Wet op de kansspelen en een terrasvergunning op grond van artikel 2:10a, eerste lid dan wel 2:28, vijfde lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 6. f.het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van diensten,

  1. 1.als de aanvraag van of dienst voor een non-profitinstelling is, die zich volgens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, én

  2. 2.de leges niet meer bedragen dan € 250,-;

 7. g.het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van interne diensten ten behoeve van de gemeente voor zover de leges niet meer bedragen dan € 1.000,-.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 1. 1.De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 Artikel 7 Termijnen van betaling

 1. a.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  1. 1.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  2. 2.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 2. b.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 1. 1.Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een voor die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 2. 2.Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Burgemeester en wethouders stellen de bij deze verordening behorende tarieventabel vast, met inachtneming van de door de raad (bij de begroting) vastgestelde financiële kaders.

Artikel 10 Nadere regels door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven over de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2016, zoals vastgesteld bij besluit van

1 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 12 Overgangsrecht

1.

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2016 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2017 hebben voorgedaan.

2.

Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

 

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

3.

Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.12 en 2.3.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in hun geheel vervangen door:

 

 

2.3.12

 

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: gratis

 

 

 

2.3.13

 

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: gratis

 

 

4.

De op grond van het derde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, vierde lid, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 3. 3.In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van artikel 12, tweede lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

 4. 4.In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 6 december 2016.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

legesverordening 161206.

legesverordening 161206. (PDF)
Omschrijving: