Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2016

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 08-11-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-11-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officiele bekendmakingen, gemeenteblad 154255, 7 november 2016
Kenmerk voorstel 16rb000069

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 156
 2. Algemene wet bestuursrecht artikelen 10:13 tot en met 10:21

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
08-11-2016 nieuwe regeling 01-11-2016
officiele bekendmakingen, gemeenteblad 154255, 7 november 2016
16rb000069

Onderwerp: Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 16RB000069

 

Nr. 10

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2016;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 11 oktober 2016;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de

Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het

Algemeen delegatiebesluit

gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Dit besluit verstaat onder delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1.

Dit besluit is van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in het schema in artikel 4.

2.

De in het schema overgedragen bevoegdheden worden overgedragen aan burgemeester en wethouders, een en ander onder de in dit besluit en in het schema genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Inlichtingen

1.

De raad kan zich door burgemeester en wethouders laten informeren over de krachtens delegatie genomen besluiten.

2.

Burgemeester en wethouders stellen de raad in kennis van een krachtens delegatie genomen besluit waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat kennisneming voor de raad van belang is.

Artikel 4 Gedelegeerde bevoegdheden

 

 

Artikel

Omschrijving van de bevoegdheid

Instructies of voorwaarden

Algemeen

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2:15

Het openstellen van de elektronische weg voor berichtenverkeer, alsmede het stellen van nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg als bedoeld in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

3:10 tot en met 3:18

(Besluiten tot het) Toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en verdere (administratieve) afhandeling ter uitvoering van dit besluit

 • inclusief weigeren;

 • voor zover deze bevoegdheid niet bij (bijzondere) wet uitdrukkelijk aan de raad is voorbehouden.

 

4:4 tot en met 4:8

Het toepassen van de bevoegdheden met betrekking tot de indiening, het in behandeling nemen, het beoordelen en voorbereiden van beschikkingen op aanvraag zoals bedoeld in de artikelen 4:4 tot en met 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

4:14 tot en met 4:20f

Het toepassen van de bevoegdheden met betrekking tot de beslistermijnen en dwangsommen als bedoeld in de artikelen 4:14 tot en met 4:20f van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

7:10

Het toepassen van de bevoegdheden  met betrekking tot het verdagen, opschorten, en/of verder verlenen van uitstel van de termijn voor het beslissen op een bij de raad ingediend bezwaarschrift, als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Wet gemeen-schappelijke regelingen (Wgr)

 

 

35, tweede lid

Ter inzage leggen en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar stellen van de ontwerpbegroting

 

Inspraak

 

 

 

Inspraak-verordening

2, eerste lid

Besluiten om inspraak te verlenen en verdere (administratieve) afhandeling ter uitvoering van dit besluit

 • inclusief weigeren.

 

4, tweede lid

Vaststellen van een andere inspraakprocedure

 

 

5, eerste en derde lid

Opmaken en het openbaar maken van een eindverslag

 

Openbaarheid

 

 

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

3, 6 en 7

Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie, inclusief het opschorten en verdagen, alsook het verstrekken van informatie, zoals bedoeld in artikelen 3, 6 en 7 van de Wet Openbaarheid van bestuur.

 • Inclusief weigeren of niet verstrekken.

Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

3 tot en met 6

Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om hergebruik van overheidsinformatie, inclusief het opschorten en verdagen, alsook het verstrekken van de informatie, zoals

bedoeld in artikelen 3 tot en met 6 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

 • inclusief weigeren of niet verstrekken

 • inclusief het verbinden van voorwaarden aan de verstrekking.

Rechtspersoon

 

 

 

Statuten  rechtspersoon

 

(Besluiten tot) Goedkeuren van de begroting of wijziging ervan, jaarrekening en alle overige besluiten, als bedoeld in de statuten van de betreffende rechtspersoon, niet zijnde de gemeente

 • inclusief niet goedkeuren of negatief besluiten

 • voor zover de gemeente in de rechtspersoon deelneemt

 • voor zover in de statuten is bepaald dat de raad terzake het bevoegde orgaan is.

Ruimtelijke ordening

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 

6.12 eerste en tweede lid

Het toepassen van de bevoegdheden met betrekking tot besluiten over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan

 • -bij het vaststellen van een wijzigingsplan ex artikel 3.6, eerste lid onder a Wro; of

 • -bij het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

Verkeer

 

 

 

Wegenwet

9 en 11

Besluiten tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer

 • inclusief weigeren.

Wegenverkeers-wet

20a

Besluiten tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen

 • inclusief weigeren

Trouwlocaties

 

 

 

Burgerlijk wetboek Boek 1

1:63

De bevoegdheid tot het aanwijzen van “het huis der gemeente” ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en partnerregistraties, alsmede de bevoegdheid tot het opstellen of wijzigen van de criteria voor het aanwijzen van die locaties, zoals bedoeld in artikel 1:63 e.v. van het Burgerlijk Wetboek Boek 1

 • elk gebouw binnen de grenzen van de gemeente Overbetuwe kan worden aangewezen als gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen, mits het gebouw een permanent karakter heeft;

 • dat onder een gebouw wordt verstaan een pand en de kavel waarop het pand staat.

Artikel 5 Overgangs- en slotbepalingen

1.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

2.

Het Algemeen delegatiebesluit gemeente Overbetuwe 2010, zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2010 en het Delegatiebesluit aanwijzing gemeentehuis voor huwelijk en partnerregistratie, zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 29 januari 2008 worden ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

3.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen delegatiebesluit Gemeente Overbetuwe 2016.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 november 2016.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Algemeen delegatiebesluit 2016 010116

Algemeen delegatiebesluit 2016 010116 (PDF)
Omschrijving: