Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2016.

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2016.
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2016.
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 11-07-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 14-04-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 21-06-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekenmakingen, gemeenteblad 93334, 11 juli 2016
Kenmerk voorstel 16rb000047

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 5.4, eerste lid, en artikel 5.5
 2. Gemeentewet artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
11-07-2016 14-04-2016 nieuwe regeling 21-06-2016
Officiele bekenmakingen, gemeenteblad 93334, 11 juli 2016
16rb000047

Onderwerp: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

 

Ons kenmerk: 16RB000047

 

Nr. 20

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten c.q. regionale uitvoeringsdiensten die in hun opdracht werken, zich bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met oog voor de maatschappelijke functies daarvan, waar die zorg gestalte krijgt in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landelijk verband de kwaliteit van deze uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen en dat het met het oog daarop wenselijk is om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), door de deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland;

 

overwegende dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering in ieder geval de in landelijke samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria 2.1 zijn, die op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen, indien daartoe aanleiding is, met betrokken partijen in landelijke afstemming zullen worden aangepast;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2016;

 

gelet op artikel 5.4, eerste lid, en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en  artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gehoord Gedeputeerde Staten;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. a.In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 2. b.betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 3. c.kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 4. d.wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders:

 1. 1.voor wat betreft de taken die in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd, en

 2. 2.voor wat betreft de taken die niet in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd voor zover door burgemeester en wethouders nader bepaald.

 

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

1.

Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, gestelde doelen.

2.

De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

 

a.

de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

 

b.

de dienstverlening;

 

c.

de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 1. 1.Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 2. 2.Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 3. 3.Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

 

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op het moment dat de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) in werking treedt.

 2. 2.Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 21 juni 2016.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.