Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 2016

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 30-09-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 13-09-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officiele bekendmakingen, gemeenteblad nr. 133962, 29 september 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00086

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Wet basisregistratie Personen en de artikelen 60, 61 en 65 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-09-2016 nieuwe regeling 13-09-2016
officiele bekendmakingen, gemeenteblad nr. 133962, 29 september 2016
16bwb00086

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 16BWB00086

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het advies van de Team Publiekszaken van 12 augustus 2016;

 

gelet op artikel 4 van de Wet basisregistratie Personen en de artikelen 60, 61 en 65 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

gemeente Overbetuwe 2016

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling zijn een aantal begrippen gebruikt waarvoor hieronder de definities zijn verwoord:

 1. a. 

autorisatiebesluit:

 

een besluit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Wet BRP betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de centrale voorzieningen;

 1. b. 

beveiligingsbeheer:

het geheel van activiteiten gericht op de inrichting,  organisatie en uitvoering van de beveiliging van de persoonsinformatievoorziening;

 1. c. 

beveiligingscontrol:

het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het plan Informatiebeveiliging;

 1. d.

BRP:

Basisregistratie Personen;

 1. e. 

centrale voorzieningen:

de (toekomstige) centrale voorzieningen waarmee de minister van BZK uitvoering geeft aan artikel 1.4 van de Wet BRP;

 1. f. 

functioneel beheer:

het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 1. g. 

gemeentelijke voorziening:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens omtrent de ingeschrevenen van de Gemeente Overbetuwe waarvoor het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.9 van de Wet verantwoordelijk is;

 1. h. 

gegevensbeheer:

 

het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 1. i. 

gegevensmagazijn:

het magazijn met persoonsgegevens over personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke voorziening aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de Gemeente Overbetuwe;

 1. j. 

gegevensverwerking:

het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 1. k. 

informatiebeheer:

het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de Basisregistratie Personen, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, evenals de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

 1. l. 

informatiebeheerder: 

de functionaris die namens het college burgemeester en wethouders is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het beheer van autorisatiebesluiten;

 1. m. 

ingeschrevene:

diegene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet BRP, in de basisregistratie is opgenomen;

 1. n.

plan Informatiebeveiliging:

het Informatiebeveiligingsplan voor de gemeentelijke voorziening;

 1. o. 

privacy beheer:

het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen en de informatievoorziening daaruit;

 1. p. 

systeembeheer:

het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet BRP;

 1. q.

toezicht:

het geheel van activiteiten die worden ondernomen ter bewerkstelliging van het nakomen van verplichtingen door burgers, die op grond van de Wet BRP voor hen gelden.

 1. r.

wet:

de Wet Basisregistratie Personen;

Hoofdstuk 2 Aanwijzen functionarissen

Artikel 2       

Het burgemeester en wethouders wijzen functionarissen aan die belast worden met:

 1. a.het informatiebeheer BRP;

 2. b.het beveiligingsbeheer BRP;

 3. c.het privacybeheer BRP;

 4. d.het systeembeheer;

 5. e.het toezichtsbeheer BRP;

 6. f.de controle op informatiebeveiliging

Artikel 3

De informatiebeheerder wijst functionarissen aan, die worden belast met:

 1. a.het gegevensbeheer BRP;

 2. b.het functioneel beheer BRP;

 3. c.de gegevensverwerking BRP;

 4. d.het namens het burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet Basisregistratie Personen bedoelde verklaring.

Hoofdstuk 3 Het informatiebeheer BRP

Artikel 4

De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en de autorisatiebesluiten.

Artikel 5

De informatiebeheerder BRP voorziet in:

 1. a.de jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 2. b.de jaarlijkse rapportage aan burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 3. c.een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 14 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 4. d.de administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de wet in is voorzien;

 5. e.het periodieke overleg tussen hem en de op basis van de regeling aangewezen beheerders;

 6. f.de richtlijnen voor de bijhouding van de Basisregistratie Personen.

Artikel 6

De informatiebeheerder BRP is verantwoordelijk voor:

 1. a.de uitvoering van het periodieke onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie;

 2. b.de periodieke toezending van een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan het college bescherming persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7

De informatiebeheerder BRP adviseert burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten die voortvloeien uit deze basisregistratie:

 1. a.persoonsinformatievoorziening;

 2. b.beveiliging;

 3. c.gegevenskwaliteit;

 4. d.personeelsaangelegenheden.

Artikel 8

De informatiebeheerder BRP beslist:

 1. a.over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening;

 2. b.op verzoeken van organen van de gemeente tot het verkrijgen van gegevens uit de Basisregistratie Personen;

 3. c.op verzoeken van derden, als genoemd in artikel 3.6 van de wet en als genoemd in de, bij Regeling BRP genoemde derden tot het verkrijgen van gegevens uit de Basisregistratie Personen;

 4. d.over de wijze van de verstrekking van gegevens met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder b en c.

Artikel 9

De informatiebeheerder BRP ziet er op toe dat:

 1. a.de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 2. b.de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 8 geschiedt volgens de bepalingen uit de wet, de Verordening Basisregistratie Personen, de Regeling Basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens;

 3. c.de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, evenals de beveiliging van de gemeentelijke voorziening voor de Basisregistratie Personen worden nageleefd;

 4. d.alle in artikel 2, sub b tot en met f en artikel 3, sub a tot en met d genoemde functionarissen op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening omtrent de Basisregistratie Personen en van de gevolgen van deze installatie;

 5. e.de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 10

De informatiebeheerder BRP, of een op grond van de artikelen 2 en 3 aangewezen functionaris, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke voorziening voor de Basisregistratie Personen aangaan.

Hoofdstuk 4 Het gegevensbeheer BRP

Artikel 11

 1. 1.De Gegevensbeheerder BRP is verantwoordelijk voor:

  1. a.de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden, in de gemeentelijke voorziening voor de Basisregistratie Personen;

  2. b.het beheer van documentatie op het gebied van de overige wet- en regelgeving op het gebied van de Basisregistratie Personen;

  3. c.de communicatie met de overheidsorganen aan wie gegevens worden verstrekt uit de Basisregistratie Personen en andere houders van voorzieningen voor de Basisregistratie Personen over gegevensverwerking;

  4. d.het verwerken van (complexe) mutaties en correcties met betrekking tot de Basisregistratie Personen;

  5. e.het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens, binnen de gemeentelijke voorziening voor de Basisregistratie Personen.

 2. 2.De gegevensbeheerder beslist binnen 5 werkdagen over het in behandeling nemen van meldingen van een overheidsorganen, waarbij gerede twijfel bestaat over de juistheid van een in de gemeentelijke voorziening van de Basisregistratie Personen opgenomen (authentieke) gegevens en stelt het overheidsorgaan in kennis van de genomen beslissing.

Artikel 12

De Gegevensbeheerder BRP voorziet in:

 1. 1.de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 2.57, 2.58 en 2.60 van de Wet BRP;

 2. 2.de controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen.

Artikel 13

De Gegevensbeheerder BRP is bevoegd, in overleg met de teammanager Publiekszaken, vanuit de in artikel 11 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven betreffende de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke voorziening voor de Basisregistratie Personen.

Artikel 14

 1. 1.De Gegevensbeheer voorziet in de verwerking van de periodieke controle op de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten in de Basisregistratie Personen gedaan door het de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 2. 2.De Gegevensbeheerder BRP voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen, gericht op de handhaving van de kwaliteitsnorm van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 3. 3.De Gegevensbeheerder BRP voorziet in de uitvoering van het periodiek onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening.

Artikel 15

De Gegevensbeheerder BRP neemt deel aan het in artikel 5, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 Het systeembeheer

Artikel 16

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoer van het technisch onderhoud van de gemeentelijke voorziening voor de Basisregistratie Personen (hierna toepassingssysteem genoemd).

Artikel 17

De systeembeheerder voorziet in:

 1. a.de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 2. b.een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte, die zich op een andere locatie bevindt, dan de ruimte waarin de apparatuur voor de gemeentelijke voorziening van de BRP is opgesteld;

 3. c.de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 4. d.de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 18

De systeembeheerder is bevoegd:

a.

direct maatregelen te treffen op het moment dat de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie, acuut in het geding is. Hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder BRP;

b.

aanwijzingen te geven over:

 

-

het beheer van het toepassingssysteem;

 

-

het beheer van bestanden;

 

-

toe te passen reconstructiemaatregelen.

Artikel 19

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 5, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 6 Het functioneel beheer

Artikel 20

De functioneel beheerder BRP voorziet in:

 1. a.de communicatie bij storingen in hard- en software;

 2. b.de verzorging een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 3. c.de toekenning van de autorisatieniveaus voor de toepassing van actualiseringen, aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder BRP, de functioneel beheerder BRP en de informatiebeheerder, op grond van een besluit van de informatiebeheerder BRP;

 4. d.de bijhouding van een dossier over de autorisaties, die overeenkomstig artikel 8 door de informatiebeheerder BRP zijn toegekend;

 5. e.het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 6. f.de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 7. g.de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan;

 8. h.een oplossing, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor de onder g genoemde problemen en klachten;

 9. i.de voorlichting aan de alle in artikel 2 en 3 genoemde functionarissen, met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 10. j.de coördinatie van werkzaamheden, in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

 11. k.de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de Basisregistratie Personen worden ontleend;

 12. l.de afhandeling van verzoeken over managementgegevens;

 13. m.een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zo nodig door inschakeling van een derde.

Artikel 21

De functioneel beheerder BRP is verantwoordelijk voor:

 1. a.de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 2. b.het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 3. c.het beheer van de tabellen van de Basisregistratie Personen;

 4. d.het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 22

De functioneel beheerder BRP is bevoegd:

 1. a.gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de Basisregistratie Personen, aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 2. b.gedragsregels op te stellen omtrent het gebruik van de Basisregistratie Personen.

Artikel 23

De functioneel beheerder BRP is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk, onderdeel van de procedure continuïteitsbeheer, van het plan informatiebeveiliging.

Artikel 24

De functioneel beheerder BRP ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 25

De functioneel beheerder BRP neemt deel aan:

 1. a.het overleg genoemd in artikel 5, onder e;

 2. b.het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 7 Het privacybeheer BRP

Artikel 26

 1. 1.De privacybeheerder BRP adviseert de informatiebeheerder BRP en burgemeester en wethouders over de privacyaspecten die voortvloeien uit de uitvoering van de Wet en Verordening BRP.

 2. 2.De privacybeheerder BRP is verantwoordelijk voor:

  1. a.de advisering over de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 8, onder b, c en d van deze regeling;

  2. b.het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften in relatie tot het gebruik van gegevens uit de BRP die voortvloeien uit de Wet BRP en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 27

De privacybeheerder BRP adviseert over:

 1. a.de afhandeling van de verzoeken om inzage in de Basisregistratie Personen overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

 2. b.de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de wet;

 3. c.de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 4. d.de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 5. e.de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen aan overheidsorganen en derden.

Artikel 28

De privacybeheerder BRP is bevoegd:

 1. a.op grond van het in artikel 26, sub b genoemde toezicht, alle gebruikers van gegevens uit de Basisregistratie Personen aanwijzingen te geven;

 2. b.ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de Basisregistratie Personen, waarbij sprake is van het in geding zijn van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 29

De privacybeheerder BRP is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet BRP en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 8 De gegevensverwerking BRP

Artikel 30

De gegevensverwerkers BRP voorzien in:

a.

het verwerken van de gegevens in de Basisregistratie Personen overeenkomstig de voorschriften van de krachtens de wet voorgeschreven systeembeschrijving (Logisch Ontwerp) en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover daartoe door de functioneel beheerder geautoriseerd;

b.

het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

c.

de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

d.

de behandeling van mutaties;

e.

de behandeling van het netwerkverkeer;

f.

de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerkberichten;

g.

de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen ontleningstatus is gegeven;

h.

de dagelijkse controle van de in de Basisregistratie Personen aangebrachte actualiseringen;

i.

de kennisgeving aan de ingeschrevene voor wat betreft de verwerking van:

 

-

wijziging van het naamgebruik;

 

-

vervolginschrijving voor zover het een adreswijziging betreft die leidt tot opname in de Basisregistratie Personen;

j.

de toezending van de complete persoonslijst aan de ingeschrevene ingeval van een inschrijving in de basisregistratie personen;

k.

de afhandeling van de verzoeken om inzage in de Basisregistratie Personen overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage)

l.

de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de wet;

m.

de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

n.

de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

o.

de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen aan overheidsorganen en derden.

Artikel 31

De gegevensverwerkers BRP:

 1. a.beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 27 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

 2. b.beslissen over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een overheidsorgaan;

 3. c.stellen overheidsorganen in kennis van de beslissing ingevolge sub b van dit artikel.

Hoofdstuk 9 De toezichthouder BRP

Artikel 32

De toezichthouder BRP als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.

Artikel 33

De toezichthouder BRP controleert of de burger voldoet zijn verplichtingen met betrekking tot de inschrijving in de BRP (artikel 2.38), de wijziging van diens adres (2.39), het rechtmatig gebruik van een briefadres (2.40 t/m 2.42), zijn vertrek uit Nederland (2.43), de verstrekking van alle inlichtingen die nodig zijn voor de bijhouding van de BRP.

Artikel 34

De toezichthouder BRP ziet er op toe dat, indien de burger niet zelf aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen, de verplichtingen worden vervuld door degene die daartoe bevoegd is op grond van de artikelen 2.49 en 2.50 van de Wet BRP.

Artikel 35

 1. 1.De toezichthouder BRP ontleent de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden aan hoofdstuk 5 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 2. 2.De toezichthouder is in verband met de uitvoering van de taken als genoemd in artikel 33, bevoegd:

  1. a.met uitzondering van het zonder toestemming van een bewoner betreden van een woning, elke plaats te betreden met inbeslagname van apparatuur (zoals laptop, fotocamera);

  2. b.zich zo nodig toegang verschaffen met behulp van de sterke arm;

  3. c.zich te laten vergezellen door personen die door hem zijn aangewezen;

  4. d.inlichtingen te vorderen;

  5. e.inzage te vorderen van een identiteitsbewijs;

  6. f.zakelijke gegevens te vorderen, kopieën te maken of documenten mee te nemen om te kopiëren;

  7. g.onderzoek te doen;

  8. h.rapport op te maken ter zake een geconstateerde overtreding van de bepalingen van de Wet BRP, als genoemd in artikel 33.

Artikel 36

De toezichthouder BRP voert zijn werkzaamheden uit in samenspraak met de gegevensverwerker en koppelt het resultaat van zijn werkzaamheden terug aan de gegevensverwerker.

Artikel 37

 1. 1.De toezichthouder BRP is bevoegd om namens burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete op te leggen. Voor zover de gemeente van die bevoegdheid gebruik wil maken.

 2. 2.De toezichthouder neemt bij gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de Gemeente Overbetuwe ter zake geldende beleidsregels in acht.

Artikel 38

De toezichthouder BRP legt het resultaat van zijn werkzaamheden vast in een onderzoekrapportage en draagt zorg voor dossiervorming.

Hoofdstuk 10 Het beveiligingsbeheer BRP

Artikel 39

 1. 1.De beveiligingsbeheerder BRP is verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op het gebied van de persoonsinformatievoorziening.

 2. 2.De beveiligingsbeheerder BRP is in het bijzonder verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het plan Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke voorzieningen waarmee de Gemeente Overbetuwe uitvoering geeft aan de Wet BRP en tevens is hij verantwoordelijk voor het gegevensmagazijn, voor aanwezig.

Artikel 40

 1. 1.De beveiligingsbeheerder BRP ondersteunt en adviseert de informatiebeheerder BRP op het gebied van informatiebeveiliging op dusdanige wijze, dat de informatiebeheerder BRP diens verantwoordelijkheid op grond van de artikelen 5 en 6 van dit reglement op deugdelijke wijze kan invullen.

 2. 2.De beveiligingsbeheerder BRP coördineert de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen van het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 41

De beveiligingsbeheerder BRP is bevoegd:

 1. a.uit hoofde van diens verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 39, alle gebruikers van gegevens uit de Basisregistratie Personen aanwijzingen te geven;

 2. b.ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de Basisregistratie Personen, waarbij de beveiliging in het geding is.

Artikel 42

De beveiligingsbeheerder BRP:

 1. a.onderkent en reageert op incidenten en adviseert over de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van een incident te beperken en om herhaling te voorkomen;

 2. b.stelt passende normen en controlemaatregelen op;

 3. c.implementeert beveiligingsmaatregelen;

 4. d.coördineert en handhaaft de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder c.

Artikel 43

De beveiligingsbeheerder BRP is het aanspreekpunt op het gebied van informatiebeveiliging en bevordert het beveiligingsbewustzijn bij management en medewerkers.

Artikel 44

De beveiligingsbeheerder BRP:

 1. a.neemt deel aan het in artikel 5, onder e genoemde overleg;

 2. b.participeert in de ontwikkeling en formulering van het gemeentebrede informatiebeveiligingsbeleid.

Artikel 45

De beveiligingsbeheerder rapporteert jaarlijks over de informatieveiligheid aan de informatiebeheerder BRP en verzorgt de bijdragen aan de gemeentebrede managementrapportage over de informatieveiligheid met betrekking tot de persoonsinformatievoorziening.

Hoofdstuk 11 Het beveiligingscontrol

Artikel 46

De controller informatiebeveiliging is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de beveiligingsmaatregelen en -procedures zoals uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsplan, met inachtneming van de voor de gemeente vastgestelde Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Artikel 47

De controller informatiebeveiliging is bevoegd om het management van het team Publiekszaken dwingende adviezen te geven, ten aanzien van de naleving van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de Wet BRP en het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 48

De controller informatiebeveiliging ziet er op toe dat:

 1. a.beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet BRP en het Informatiebeveiligingsplan worden nageleefd;

 2. b.de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 49

De controller informatiebeveiliging adviseert burgemeester en wethouders rechtstreeks over beveiligingsaspecten die uit het Informatiebeveiligingsplan voortvloeien.

Artikel 50

De controller informatiebeveiliging voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het beveiligingsbeheer van de gemeentelijke voorziening BRP.

Hoofdstuk 12 Slotbepalingen

Artikel 51

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden voor de gemeentelijke voorzieningen als bedoeld artikel 1.2 juncto 1.4 van de Wet BRP, evenals voor de in de gemeentelijke voorziening genoemde aangehaakte gegevens en voor de basisgegevens uit de BRP die zich in het gegevensmagazijn bevinden.

Artikel 52

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 53

De Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014, zoals vastgesteld bij besluit van 12 augustus 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 54

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2016.

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 september 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

regeling beheer en toezicht BRP 2016 160913

regeling beheer en toezicht BRP 2016 160913 (PDF)
Omschrijving: