Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO
Citeertitel Wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging telichting CAR/UWO
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 30-09-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-09-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officiele bekendmakingen, gemeenteblad 134076, 29 september 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00089

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 160 lid 1 onder c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-09-2016 01-01-2016 wijziging telichting CAR/UWO 20-09-2016
officiele bekendmakingen, gemeenteblad 134076, 29 september 2016
16bwb00089

Onderwerp:

wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe:

 

Revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO

 

Ons kenmerk: 16BWB00089

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder c. van de Gemeentewet;

 

gelet op de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 31 mei 2016 met kenmerk ECWGO/U201600848-15/039;

 

besluiten vast te stellen de

 

wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe:

Revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO

Artikel I Wijziging regeling

De integrale toelichting bij de CAR/UWO zoals weergegeven in bijlage 2 bij de ledenbrief van 31 mei 2016 (ECWGO/U201600848-15/039) wordt vastgesteld voor gemeente Overbetuwe en treedt in de plaats van alle voorgaande versies en wijzigingen van de toelichting op de CAR/UWO.

Artikel II Overgangsrecht

Niet van toepassing

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na datum van bekendmaking en werkt terug

tot en met 1 januari 2016.

Artikel IV Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling: Revisie integrale toelichting bij de

CAR/UWO gemeente Overbetuwe

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 september 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Wijzigingsregeling CARUWO Revisie integrale toelichting

Wijzigingsregeling CARUWO Revisie integrale toelichting (PDF)
Omschrijving: