Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Toepassing hoofdstuk 3 CAR/UWO op brandweerpersoneel

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Toepassing hoofdstuk 3 CAR/UWO op brandweerpersoneel
Citeertitel Wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe: Toepassing hoofdstuk 3 CAR/UWO op brandweerpersoneel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging CAR/UWO
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 30-09-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-09-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen, Gemeenteblad nr 134064, 29 september 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00090

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 onderdeel c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-09-2016 01-01-2016 wijziging CAR/UWO 20-09-2016
Officiele bekendmakingen, Gemeenteblad nr 134064, 29 september 2016
16bwb00090

Onderwerp:

 wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe:

 

Ons kenmerk: 16BWB00090

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder c. van de Gemeentewet;

 

gelet op de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 14 juli 2016 met kenmerk ECWGO/U201502099- 16/061;

 

besluiten:

 

vast te stellen de

 

wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe:

Toepassing hoofdstuk 3 CAR-UWO op brandweerpersoneel

 

 

Artikel I Wijziging regeling

A.

Aan de toelichting op hoofdstuk 3 wordt na de eerste alinea de volgende tekst toegevoegd:

 

Het vernieuwde beloningshoofdstuk is met ingang van 1 januari 2016 ook van toepassing op brandweerpersoneel in dienst van een veiligheidsregio. In overleg met het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) heeft het LOGA aanvullende afspraken gemaakt voor toepassing van hoofdstuk 3 voor brandweerpersoneel. Deze aanvullende afspraken zijn vastgelegd in hoofdstuk 20 van de car-uwo.

 

 

B.  

Artikel 3:27, tweede lid, wordt geschrapt, onder vernummering van het derde tot en met dertiende lid, tot het tweede tot en met twaalfde lid.

 

 

C.  

De titel van hoofdstuk 20 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:    

 

Aanvullende regelingen hoofdstuk 3 voor brandweerpersoneel

 

 

D.

 Voor artikel 20:1:1 wordt een paragraafaanduiding ingevoegd:

 

§ 1 Vergoeding piketdienst beroepsbrandweer

 

 

E.  

Na artikel 20:1:3 worden de volgende artikelen ingevoegd inclusief een paragraafaanduiding:    

 

§2 Toepasselijkheid van hoofdstuk 3 op brandweerpersoneel in dienstroosters

 

 

Artikel 20:2

 

1.

Dit artikel is van toepassing op de ambtenaar die bij een Veiligheidsregio, onderdeel brandweer, werkzaam is in een dienstrooster, en die voor wat betreft de vaststelling van zijn werktijden valt onder artikel 4:8.

 

2.

De artikelen 3:11 en 3:18 zijn niet van toepassing op de ambtenaar genoemd in het eerste lid. Voor deze ambtenaar zijn de lokale regels over vergoeding van het verrichten van onregelmatige diensten en overwerk van toepassing, zoals deze op 31 december 2015 lokaal golden.

 

3.

Indien op 31 december 2015 lokaal een regeling verschuivingstoelage van kracht was, dan blijft deze regeling vanaf 1 januari 2016 van toepassing op de ambtenaar genoemd in het eerste lid.

 

4.

Indien op 31 december 2015 lokaal een regeling van kracht was die voorziet in een functiegebonden toelage dan blijft deze regeling vanaf 1 januari 2016 van toepassing voor de ambtenaar genoemd in het eerste lid.

 

5.

Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat de in de leden 2 tot en met 4 genoemde lokale regelingen in het lokale overleg gewijzigd kunnen worden.

 

De toelichting op artikel 20:2 komt als volgt te luiden:

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2016 wordt een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk ingevoerd in de CAR UWO: hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk heeft een standaardkarakter, hetgeen betekent dat afwijkingen ten nadele of ten gunste van de ambtenaar niet zijn toegestaan. Het nieuwe beloningshoofdstuk is van toepassing op brandweerpersoneel. Ten behoeve van brandweerpersoneel in dienstroosters heeft het LOGA, na overleg in het LOBA, twee uitzonderingen gemaakt op hoofdstuk 3 (zie het tweede lid) en een tweetal aanvullingen toegevoegd (zie het derde en vierde lid).

 

Lid 2

In het tweede lid is geregeld dat de artikelen in hoofdstuk 3 die betrekking hebben op de toelage onregelmatige dienst en de overwerkvergoeding niet van toepassing zijn op brandweerpersoneel in dienstroosters. In plaats daarvan blijven de lokale regels over de toelage      onregelmatige dienst en de overwerkvergoeding zoals die golden op 31 december 2015 van      toepassing vanaf 1 januari 2016.

 

Lid 3

Hoofdstuk 3 biedt geen grondslag voor het verstrekken van een vergoeding vanwege het verschuiven van een rooster. Voor brandweerpersoneel dat werkzaam is in een dienstrooster geldt dat wanneer er op 31 december 2015 een lokale regeling gold voor de verschuivingstoelage, deze regeling van toepassing blijft vanaf 1 januari 2016.

 

Lid 4

Hoofdstuk 3 biedt geen grondslag voor het verstrekken van functiegebonden toelagen. In de praktijk komt het voor dat aan brandweerpersoneel in dienstroosters een dergelijke vergoeding wordt verstrekt. Indien er op 31 december 2015 lokaal een regeling geldt die voorziet in een functiegebonden toelage voor bijvoorbeeld een duikploegleider of een oefenbegeleider dan behoudt deze lokale regeling zijn toepassing vanaf 1 januari 2016.

 

Lid 5

In dit artikel staan de respectieve uitzonderingen en aanvullingen op hoofdstuk 3 voor brandweerpersoneel in dienstroosters. De lokale regels zoals die golden op 31 december 2015 ten aanzien van de vergoeding voor overwerk en onregelmatige dienst, de verschuivingstoelage en de functiegebonden toelage voor bijvoorbeeld een duikploegleider of een oefenbegeleider blijven ook vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe beloningshoofdstuk, 1 januari 2016, van kracht. In het vijfde lid wordt geregeld dat de genoemde regelingen in het lokale overleg aangepast kunnen worden. LOGA partijen hebben niet beoogd op centraal niveau de inhoud van de lokale regelingen ‘vast te zetten’ en het lokale overleg in de Veiligheidsregio’s de mogelijkheid te ontnemen de in dit artikel genoemde lokale regelingen te wijzigen.

Artikel II Overgangsrecht

Niet van toepassing

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na datum van bekendmaking en werkt terug

tot en met 1 januari 2016.

Artikel IV Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe:  

toepassing hoofdstuk 3 CAR-UWO op brandweerpersoneel.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 september 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Wijzigingsregeling Brandweerpersoneel 160920

Wijzigingsregeling Brandweerpersoneel 160920 (PDF)
Omschrijving: