Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone De Aam

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones De Aam 2017-2021
Citeertitel Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones De Aam 2017-2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-09-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-09-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officielebekendmakingen, gemeenteblad nr 126165, 14 september 2016
Kenmerk voorstel 16uit19227

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones artikelen 4 en 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-09-2016 nieuwe regeling 06-09-2016
Officielebekendmakingen, gemeenteblad nr 126165, 14 september 2016
16uit19227

Onderwerp: Reglement draagvlakmeting BIZ De Aam 2017-2021

 

Ons kenmerk: 16UIT19227

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4 en 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

Reglement draagvlakmeting BIZ De Aam

2017-2021

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.

de verordening: Verordening bedrijveninvesteringszone De Aam 2017-2021;

b.

de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

c.

de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

1.

Burgemeesters en Wethouders dragen de organisatie van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 Wet op de bedrijveninvesteringszones op aan de teammanager van team Beleidsrealisatie.

2.

De telling van de stemmen geschiedt in aanwezigheid van een notaris.

3.

De notaris controleert het verloop van de telling en maakt verslag op van de uitslag.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

1.

Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

2.

Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

1.

Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

2.

Een stembiljet staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het WOZ-object waarvoor de bijdrage verschuldigd is.

3.

De stembiljetten worden met een begeleidende brief (met daarin toelichting op de BIZ-verordening, het activiteitenplan en de uitvoeringsovereenkomst) per post naar het laatst bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden.

4.

Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een gratis antwoordenvelop meegestuurd.

5.

Het stembiljet moet in de gesloten antwoordenvelop worden gezonden naar het opgegeven postadres of afgegeven in het gemeentehuis in Elst.

6.

Het stembiljet vermeldt uiterlijk de dag waarop het stembiljet moet zijn ontvangen.

7.

Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit nieuw genummerde stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet en geldt als het enig toegezonden stembiljet

Artikel 5 Ongeldigheid Stembiljet

1.

Ongeldig is het stembiljet:

 

waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

 

waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

 

dat blanco retour is gezonden;

 

dat anderszins foutief  is ingevuld;

 

dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen.

 

Dat niet of niet door de juiste persoon is ondertekend

2.

Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

3.

Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 WOZ-waarde

In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in gebruik (en/of eigendom) is van de bijdrageplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, wordt de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

Burgemeester en Wethouders stellen met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

Het resultaat van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie in het gemeentenieuws van De Betuwe en op www.overbetuwe.nl.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

Het college beslist naar redelijkheid en billijkheid over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones De Aam 2017.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 september 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Reglement draagvlakmeting BIZ De Aam 2017-2021 160906

Reglement draagvlakmeting BIZ De Aam 2017-2021 160906 (PDF)
Omschrijving: