Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Subsidieregeling lokale stimulering innovatie sociaal domein 2016
Citeertitel Subsidieregeling lokale stimulering innovatie sociaal domein 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 10-06-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-06-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officiele bekendmakingen, Gemeenteblad 75762 9 juni 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23, Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016, artikel 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
10-06-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 06-06-2016
officiele bekendmakingen, Gemeenteblad 75762 9 juni 2016
16bwb00023

Onderwerp: Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein 2016

Ons kenmerk: 16BWB00023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein 2016

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.Adviescommissie: de voor de uitvoering van deze beleidsregels ingestelde commissie welke het college adviseert over het toekennen of afwijzen van een aanvraag;

 2. b.Cliënt: inwoner van de gemeente Overbetuwe die aangewezen is op hulp en/of ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening;

 3. c.Initiatief: een activiteit, project of product(ontwikkeling) ten gunste van het sociaal domein;

 4. d.Innovatieve activiteiten: een product, prestatie of dienst die wat betreft inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en vernieuwend is in het sociaal domein;

 5. e.Innovatiebudget: Innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe;

 6. f.Inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Overbetuwe;

 7. g.Subsidieplafond: het voor een subsidiejaar maximaal beschikbare subsidiebedrag.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies uit het Lokale innovatiebudget Sociaal Domein Overbetuwe aan initiatieven van inwoners of een groep inwoners.

Artikel 3 Doel

Het doel van deze subsidieregeling is het steunen van initiatieven met innovatieve activiteiten die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociale domein in de gemeente Overbetuwe. Deze initiatieven worden getoetst op bestaand aanbod en komen alleen in aanmerking voor subsidie als zij onderscheidend vernieuwend zijn in het sociaal domein. Daaronder wordt verstaan projecten die tot doel hebben dat:

 1. 1.De zelfredzaamheid van cliënten/inwoners toeneemt of dat meer gebruik gemaakt kan worden van eigen kracht van cliënten/inwoners, doordat:

  1. a.een groter beroep kan worden gedaan op eigen oplossingen van cliënten/inwoners en hun netwerk en/of

  2. b.de inzet van ondersteuning verschuift van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen en/of

  3. c.door differentiatie binnen maatwerkvoorzieningen deze beter aansluiten op de verschillende mate van zelf oplossend vermogen van cliënten/inwoners en/of

  4. d.cliënten/inwoners beter in staat zijn regie te voeren over en verantwoordelijk te zijn voor de resultaten van hun hulp en ondersteuning.

 2. 2.De samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert, doordat:

  1. a.bijdragen vanuit informele ondersteuning belangrijker worden, en/of

  2. b.schotten tussen de traditionele domeinen worden afgebroken en dat er, vanuit het perspectief van de cliënten/inwoners, meer integraal wordt gewerkt, daar waar dat zinvol en mogelijk is, en/of

  3. c.bij de ondersteuning de leefwereld van de cliënten/inwoners meer centraal komt te staan en de zorgsystemen daar op aanvullen en faciliteren.

 3. 3.Dat er meer aandacht is voor het voorkomen van het ontstaan van problemen in de verschillende leefdomeinen (preventie).

 Artikel 4 Subsidieplafond

 1. 1.Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vanaf de inwerkingtreding van de regeling tot en met 31 december 2016 vastgesteld op € 50.000. Het beschikbare geld wordt evenredig verdeeld over twee subsidierondes per jaar. Geld dat in de eerste  ronde niet besteed wordt, blijft beschikbaar en wordt overgeheveld naar de tweede ronde in dat jaar.

 2. 2.Burgemeester en wethouders beslissen over de verlening van subsidie in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen voor subsidieverlening. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle volledige aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

Artikel 5 Adviescommissie

 1. 1.Burgemeester en wethouders stellen een commissie van advies in waarvan de leden worden benoemd door burgemeester en wethouders, die alle ingediende aanvragen in een ronde beoordeelt en haar bevindingen in een advies voorlegt aan burgemeester en wethouders.

 2. 2.De adviescommissie bestaat uit 3 leden, te weten:

  1. a.Een lid van de participatieraad op aanwijzing van de participatieraad van de gemeente Overbetuwe;

  2. b.Twee ambtenaren, die werkzaam zijn binnen het sociaal domein van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 6 De aanvraag

 1. 1.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 2. 2.Een aanvraag kan worden ingediend voor een initiatief dat start in 2016 of wanneer de activiteiten nog niet beëindigd zijn op de datum van de aanvraag.

 3. 3.De adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag;

 4. 4.Binnen acht weken na de uiterste inleverdatum van een ronde nadat de volledige aanvraag is ingediend beslist het college van burgemeester en wethouders op de aanvraag.

 

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag en aanvraag termijn

 1. 1.de maximaal op een aanvraag te verlenen subsidie bedraagt eenmalig € 5.000.

 2. 2.De uiterste indieningsdata voor aanvragen per ronde zijn:

  1. a.ronde 1: 31 augustus

  2. b.ronde 2: 30 november

Artikel 8 Subsidiecriteria

 1. 1.Subsidie kan worden verleend aan een inwoner, dan wel een groep inwoners van de gemeente Overbetuwe;

 2. 2.Subsidie kan worden verleend voor initiatieven die voldoen aan artikel 3;

 3. 3.Een aanvraag om subsidie moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. a.De voorgenomen activiteiten moeten ten goede komen aan inwoners van Overbetuwe;

  2. b.Uit de subsidieaanvraag blijkt dat er bij de doelgroep waar het initiatief zich op richt behoefte is aan de innovatieve activiteiten;

  3. c.Uit de subsidieaanvraag wordt duidelijk op welke wijze gewerkt wordt aan het behalen van de doelstellingen genoemd in artikel 3;

  4. d.Het initiatief kan niet of niet geheel worden gefinancierd door middel van bekostiging op andere wijze;

  5. e.De aanvrager levert een bijdrage in de vorm van tijd en/of geld;

  6. f.Uit de subsidieaanvraag blijkt op welke wijze het initiatief geëvalueerd wordt;

  7. g.Het voorgenomen initiatief kent een vernieuwende aanpak, die nog geen of onvoldoende deel uitmaakt van het bestaande aanbod in de gemeente Overbetuwe. Een aanvraag wordt niet gehonoreerd als het plan een verdere uitwerking is van huidig ondersteuningsaanbod.

  8. h.Inwoners dienen vanaf de totstandkoming van het initiatief en gedurende de duur van het initiatief te participeren. Uit het de subsidieaanvraag blijkt op welke wijze inwoners participeren in het initiatief.

  9. i.In de subsidieaanvraag is beschreven op welke wijze de in het initiatief opgedane nieuwe kennis en expertise kan worden gedeeld;

  10. j.In de subsidieaanvraag wordt duidelijk hoe toegewerkt wordt naar borging van het initiatief zonder gemeentelijke subsidie.

 4. 4.Niet in aanmerking voor subsidie komen:

  1. a.kosten van voorbereiding en het indienen van de subsidieaanvraag;

  2. b.kosten van voorbereiding van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  3. c.initiatieven die al subsidie ontvangen hebben op grond van:

de Specifieke subsidieregeling innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe 2015 of de Subsidieregeling Fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe 2016 of het Regionaal Innovatiebudget Sociaal Domein.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van projecten die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociale domein in Overbetuwe, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en geldt tot 31 december 2016.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Lokale stimulering innovatie sociaal domein 2016. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 juni 2016

 

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

subsidieregeling lokale stimulering innovatie sociaal domein 060616

subsidieregeling lokale stimulering innovatie sociaal domein 060616 (PDF)
Omschrijving: