Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Wijzigingsregeling CAR/UWO verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenaren

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsregeling verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenaren CAR/UWO gemeente Overbetuwe
Citeertitel Wijzigingsregeling verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenaren CAR/UWO gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging van enkele artikelen van de CAR/UWO
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 12-04-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-03-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officiele bekendmakingen gemeenteblad 44260, 11 april 2016
Kenmerk voorstel 16bwb00017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 160 lid 1 onder c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-04-2016 01-01-2016 Wijziging van enkele artikelen van de CAR/UWO 01-03-2016
officiele bekendmakingen gemeenteblad 44260, 11 april 2016
16bwb00017

Onderwerp:

wijziging CAR/UWO gemeente Overbetuwe: verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenaren

 

Ons kenmerk: 16BWB00017

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder c. van de Gemeentewet;

 

gelet op de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 29 januari 2016 met nummer ECWGO/U201600078;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de CAR/UWO gemeente Overbetuwe.

Artikel I Wijziging regeling

A

Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 

1.

De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

 

 

a.

Een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder de begrepen kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;

 

 

b.

Een bedrag voor dubbel woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van € 310,51 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste voor vier maanden wordt verleend;

 

 

c.

Een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum van € 6.209,70.

 

B

Artikel 18:1:7, lid 2 en lid 3, worden gewijzigd en komen te luiden:

 

2.

De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.984 per jaar.

 

3.

De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 103,78 op jaarbasis.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenaren CAR/UWO gemeente Overbetuwe.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 1 maart 2016

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

wijzigingsbesluit verplaatsingskosten 160301

wijzigingsbesluit verplaatsingskosten 160301 (PDF)
Omschrijving: