Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Subsidieregeling activiteiten van algemeen belang

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Subsidieregeling activiteiten van algemeen belang gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Subsidieregeling activiteiten van algemeen belang gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling geen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling. Deze vervangt de Specifieke subsidieregeling activiteiten van algemeen belang 2014. Dit ivm de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening 2016 met ingang van 1 april 2016
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-04-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-03-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officielebekendmakingen 31 maart 2016, gemeenteblad 39253
Kenmerk voorstel 16bwb00032

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2016 nieuwe regeling. Deze vervangt de Specifieke subsidieregeling activiteiten van algemeen belang 2014. Dit ivm de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening 2016 met ingang van 1 april 2016 29-03-2016
Officielebekendmakingen 31 maart 2016, gemeenteblad 39253
16bwb00032

Onderwerp: Subsidieregeling activiteiten van algemeen belang gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 16BWB00032

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016 ;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Subsidieregeling activiteiten van algemeen belang

gemeente Overbetuwe 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

  1. a.activiteiten van algemeen belang: activiteiten die voor het welzijn van inwoners van Overbetuwe in het algemeen nuttig, gewenst of nodig zijn en waarvan het economisch belang niet direct voor de hand ligt.

  2. b.rechtspersoon: rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

  3. c.wet: Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies voor het tot stand brengen van of het in stand houden van activiteiten van algemeen belang en waarbij burgemeester en wethouders inhoudelijk willen sturen op de na te streven doelstellingen.

Artikel 3 Aanvraag om subsidie

  1. 1.Een aanvraag om subsidie kan ingediend worden door een rechtspersoon die activiteiten uitvoert ten bate van inwoners van de gemeente Overbetuwe.

  2. 2.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

Artikel 4 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

  1. 1.Afdeling 4.2.8. van de wet is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders per boekjaar aan rechtspersonen verstrekte subsidies op grond van deze regeling.

  2. 2.Als de subsidieontvanger zijn inkomen in overwegende mate ontleent aan de subsidie is artikel 4:76 van de wet van overeenkomstige toepassing.

  3. 3.De verplichtingen als bedoeld in artikel 4:78, eerste tot en met vierde lid van de wet gelden niet voor subsidies beneden € 100.000,-.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het tot stand brengen van of het in stand houden van activiteiten van algemeen belang, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Intrekking oude regeling en overgangsrecht

De Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang 2014, zoals vastgesteld op 25 maart 2014, wordt ingetrokken. Die regeling blijft van toepassing op subsidies die zijn verleend voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 maart 2016

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene toelichting

Deze regeling is een nadere regeling op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016. De regels in die verordening zijn dan ook van toepassing op een aanvraag voor subsidie op grond van de subsidieregeling activiteiten algemeen belang, voor zover in de subsidieregeling niet anders is bepaald.

Burgemeester en wethouders verstrekken subsidie omdat zij willen sturen in het bereiken van bepaalde beleidsdoelstellingen. Soms kan het daarbij nodig zijn om prestatieverplichtingen vast te leggen. In de beschikking tot subsidieverlening is het mogelijk om bijzondere verplichtingen aan de subsidie te verbinden (ASV artikel 12) of om de subsidie te verlenen onder de opschortende voorwaarde dat er een subsidieovereenkomst wordt gesloten (Awb artikel 4:36).

 

Artikelsgewijze toelichting

Alleen de artikelen die toelichting behoeven worden hieronder toegelicht.

 

Artikel 2

Dit artikel maakt duidelijk dat de te subsidiëren activiteit moet passen binnen het beleid van de gemeente en burgemeester en wethouders moeten de noodzaak of reden zien om subsidie te verlenen.

 

Artikel 3

De subsidie moet ten goede komen aan de inwoners van Overbetuwe, vandaar de voorwaarde in lid 1.

Het tweede lid: in het aanvraagformulier staan alle zaken die de aanvraag moet bevatten.

 

Artikel 4 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

Op grond van het eerste lid wordt in dit artikel afdeling 4.2.8. Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen ter bekostiging van structurele activiteiten. Het subsidiebedrag kan hiermee direct worden gerelateerd aan een bepaald niveau van prestaties of activiteiten.

In het tweede lid is bepaald dat als de subsidie-ontvanger zijn inkomen in overwegende mate ontleent aan de subsidie, artikel 4:76 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van overeenkomstige toepassing is. Overeenkomstig artikel 4:76, eerste lid Awb moet het financiële verslag de balans en de exploitatierekening omvatten. Voor de verdere voorwaarden wordt verwezen naar het tweede tot en met vijfde lid van artikel 4:76 Awb.

Op grond van het derde lid hoeft er, om reden van administratieve lastenverlichting, geen accountantscontrole plaats te vinden als de subsidie beneden de € 100.000, - ligt. Deze bepaling kan worden beschouwd als de bij wettelijk voorschrift verleende vrijstelling/ ontheffing in de zin van artikel 4:78, vijfde lid Awb. Deze bepaling is ook een afwijking van artikel 16 van de Algemene subsidieverordening op grond van lid 4 van dat artikel.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de mogelijkheid één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Wordt er van deze bepaling gebruik gemaakt, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling moet worden aangepast. Immers, alleen ten tijde van de vaststelling niet voorziene gevallen kunnen onder deze bepaling worden gevat.

 

subsidieregeling activiteiten van algemeen belang 160329

subsidieregeling activiteiten van algemeen belang 160329 (PDF)
Omschrijving: