Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

CAR/UWO

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling CAR/UWO gemeente Overbetuwe
Citeertitel CAR/UWO gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling integrale tekst van de regeling is te vinden op www.car-uwo.nl
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Werktijdenregeling
Regeling functiebeschrijving en -waardering
Kledingregeling
Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden
Beleidsregel belonen
Regeling vakantieuren
Regeling beoordelen
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 04-02-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-01-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 11863, 3 februari 2016
Kenmerk voorstel 15bwb00100

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 160 lid 1, onder c, Ambtenarenwet artikel 125

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-02-2016 01-01-2016 nieuwe regeling 26-01-2016
officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 11863, 3 februari 2016
15bwb00100

Onderwerp: CAR/UWO gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 15BWB00100

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het overleg met de Ondernemingsraad;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 

gelet op de brieven van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van:

  1. 1.LOGA circulaire d.d. 5 juni 2015, kenmerk ECWGO/U201500965, ledenbrief 15/046

  2. 2.LOGA circulaire d.d. 7 juli 2015, kenmerk ECWGO/U201501194, ledenbrief 15/.54

  3. 3.LOGA circulaire d.d. 19 november 2015, ECWGO/U201501937, ledenbrief 15/093

  4. 4.LOGA circulaire d.d. 2 december 2015, ECWGO/U201502055, ledenbrief 15/099

 

b e s l u i t e n :

 

  1. 1.Vast te stellen de nieuwe integrale tekst van de CAR-UWO zoals neergelegd in de bijlage van de circulaire van 2 december 2015 (ECWGO/U201502055) CAR/UWO voor gemeente Overbetuwe;

  2. 2.dat deze regeling in de plaats treedt van alle voorgaande wijzigingen van de CAR/UWO;

  3. 3.dat de regeling wordt aangehaald als: CAR/UWO gemeente Overbetuwe;

  4. 4.dat de regeling in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking en terug werkt tot en met 1 januari 2016;

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 januari 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg

drs A.S.F. van Asseldonk

 

  1. 1.Getal

  1. a.Tekst

 

vaststellingsbesluit CAR UWO 160126

vaststellingsbesluit CAR UWO 160126 (PDF)
Omschrijving: