Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 02-02-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-01-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 11303, 1 februari 2016
Kenmerk voorstel 15bwb00103

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 4a:1, 4a:2 en 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-02-2016 01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 26-01-2016
officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 11303, 1 februari 2016
15bwb00103

Onderwerp: Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 15BWB00103

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016;

 

gelet op artikel(en) 4a:1, 4a:2 en 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden

gemeente Overbetuwe 2016

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a. van de CAR/UWO;

 2. b.bedrijfssporten: een lidmaatschap, abonnement of contributie voor minimaal een jaar van een sportschool, sportbedrijf, sportclub of sportvereniging.

 3. c.CAR/UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitvoeringsovereenkomst

 4. d.brutocomponenten: salaris (inclusief salaristoelagen), vakantietoelage, eindejaarsuitkering en urenvergoeding;

 5. e.deelnemer: de ambtenaar in dienst van de gemeente die gebruik maakt van deze regeling;

 6. f.formele arbeidsduur: formele arbeidsduur als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder g. van de CAR/UWO;

 7. g.keuzemenu: het keuzemenu in arbeidsvoorwaarden, bestaande uit de beschreven doelen.

 8. h.leidinggevende: degene aan wie de ambtenaar, volgens de hiërarchische organisatiestructuur, verantwoording aflegt;

 9. i.salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de CAR/UWO;

 10. j.tijdvak: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 11. k.uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o. van de CAR/UWO;

Artikel 2. Persoonsgebonden budget

 1. 1.Burgemeester en wethouders stellen een persoonsgebonden budget ter beschikking.

 2. 2.Het persoonsgebonden budget bestaat uit:

  1. a.een door burgemeester en wethouders ter beschikking te stellen bonus; en/of

  2. b.het bedrag dat de deelnemer door verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren wenst te besteden; en/of

  3. c.het bedrag dat de deelnemer door inlevering van brutoloon wenst te besteden.

 3. 3.Voor berekening van de hoogte van het persoonsgebonden budget wordt uitgegaan van de formele arbeidsduur en/of het bruto maandloon per 1 januari van het tijdvak. Bij indiensttreding lopende het tijdvak geldt de aanstellingsdatum als uitgangspunt. In dat geval vindt berekening van de hoogte van het budget naar rato plaats.

 4. 4.De deelnemer besteedt het persoonsgebonden budget geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere doelen van het keuzemenu.

 5. 5.Burgemeester en wethouders kunnen de hoogte van onderdelen van het persoonsgebonden budget aanpassen als fiscale wet- en regelgeving hen daartoe verplicht.

Artikel 3. Bonus

1.

Burgemeester en wethouders verstrekken in december van een tijdvak een bonus aan de deelnemer.

2.

De bonus bedraagt:

 

-

bij een formele arbeidsduur van 4 tot en met 17 uren: € 140,00.

 

-

bij een formele arbeidsduur van 18 tot en met 26 uren: € 237,00.

 

-

bij een formele arbeidsduur van 27 uren of meer: € 334,00.

3.

De hoogte van de bonus wordt één keer in de vijf jaar door burgemeester en wethouders vastgesteld op basis van de beschikbare middelen en rekening houdend met het personeelsbestand.

Artikel 4. Verkoop van vakantie-uren

 1. 1.De deelnemer kan per tijdvak vakantie-uren verkopen met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 4a van de CAR/UWO.

 2. 2.Burgemeester en wethouders wijzen een verzoek tot het verkopen van vakantie-uren toe, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet. Het verzoek zal in dat geval naar rato worden toegekend.

 3. 3.Voor de berekening van de hoogte van het bedrag wordt 1/156ste deel van het bruto maandloon vermenigvuldigd met het aantal verkochte vakantie-uren.

Artikel 5. Verlaging bruto looncomponenten

De deelnemer kan kiezen voor een fiscaal voordeel door het verlagen van zijn bruto looncomponenten gedurende een tijdvak.

Artikel 6. Het keuzemenu in arbeidsvoorwaarden

 1. 1.Het keuzemenu bestaat uit de volgende doelen:

  1. a.benutten fiscale ruimte voor reiskosten van het woon-werkverkeer;

  2. b.studiekosten;

  3. c.vakliteratuur;

  4. d.de aanschaf van een fiets ten behoeve van het woon-werkverkeer;

  5. e.de kosten van het lidmaatschap van een vakbond;

  6. f.de kosten van bedrijfssporten tot maximaal € 334 per jaar;

 2. 2.Burgemeester en wethouders kunnen de doelen van het keuzemenu veranderen bij wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving, maar slechts na instemming van de Ondernemingsraad.

Artikel 7. Deelname aan de regeling

 1. 1.Een aanvraag wordt ingediend via het digitale systeem Flex Benefits.

 2. 2.Een aanvraag voor de doelen genoemd in artikel 6, eerste lid, onder d tot en met f moet uiterlijk 31 maart van een tijdvak zijn ingediend. Uiterlijk 1 mei van dat tijdvak wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd.

 3. 3.Een aanvraag voor de overige doelen moet vóór 1 december van een tijdvak zijn ingediend.

 4. 4.Een te laat ingediende aanvraag wordt niet in behandeling genomen, tenzij voor de termijnoverschrijding verschoonbare omstandigheden zijn aan te wijzen.

Artikel 8. Verstrekken vergoeding

 1. 1.Een vergoeding van één van de doelen van het keuzemenu wordt pas verstrekt na indiening van de relevante nota of het betalingsbewijs bij burgemeester en wethouders.

 2. 2.Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag. Daarbij wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de criteria genoemd in deze regeling en aan toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast wordt voor de doelen genoemd in artikel 6, het eerste lid, onderdeel d tot en met f gekeken of de aanvraag past binnen de voor burgemeester en wethouders jaarlijks beschikbare fiscale ruimte.

 3. 3.Burgemeester en wethouders mogen bij overschrijding van de fiscale ruimte als bedoeld in het tweede lid een aanvraag (deels) weigeren. In dat geval wordt de deelnemer in staat gesteld zijn keuze aan te passen, ook nadat de termijn voor indiening is verstreken.

Artikel 9. Einde van het recht op deelname

 1. 1.Deelname aan de regeling eindigt bij beëindiging van de dienstbetrekking van de deelnemer.

 2. 2.Als de dienstbetrekking gedurende het lopende tijdvak eindigt wordt de hoogte van het budget naar rato herberekend.

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. 1.Als een deelnemer langer dan 4 weken ziek is, wordt er over de ziekteperiode geen vergoeding in de reiskosten woon-werkverkeer verstrekt.

 2. 2.Aan de deelnemer kan een renteloze lening worden verstrekt voor de aanschaf van een fiets. Deze renteloze lening moet binnen drie kalenderjaren volledig worden afgelost via het persoonsgebonden budget. Bij uitdiensttreding lost de deelnemer de restantschuld volledig af.

Artikel 11. Onjuist verstrekken van gegevens / onrechtmatig gebruik

Als de deelnemer onjuiste gegevens verstrekt en/of op een onrechtmatige wijze van deze regeling gebruik maakt, worden de door burgemeester en wethouders ten onrechte uitgekeerde bedragen op grond van deze regeling met terugwerkende kracht op de deelnemer verhaald.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat met het artikel is gediend, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Intrekking oude regeling

De Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 8 december 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 januari 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden 160126

regeling keuzemenu arbeidsvoorwaarden 160126 (PDF)
Omschrijving: