Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Subsidieregeling Fonds voor maatschappelijke inititaieven

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Subsidieregeling Fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe 2016 (eerste wijziging)
Citeertitel Subsidieregeling Fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe 2016 (eerste wijziging)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging van enkele artikelen ivm inwerkingtreding Algemene subsidieverordening 2016
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-04-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-03-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen 31 maart 2016 , gemeenteblad 39259
Kenmerk voorstel 16bwb00031

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2016 wijziging van enkele artikelen ivm inwerkingtreding Algemene subsidieverordening 2016 29-03-2016
Officiele bekendmakingen 31 maart 2016 , gemeenteblad 39259
16bwb00031
01-01-2016 01-04-2016 nieuwe regeling 15-12-2015
Officiele bekendmakingen , gemeenteblad 125759, 22 december 2015
15bwb00097

Onderwerp: Subsidieregeling fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe 2016 (eerste wijziging)

 

Ons kenmerk: 16BWB00031

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en)  4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Subsidieregeling fonds voor maatschappelijke initiatieven

gemeente Overbetuwe 2016 (eerste wijziging)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.Initiatiefnemers: de aanvragers van de subsidie.

 2. b.Inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Overbetuwe.

 3. c.Maatschappelijke initiatieven: activiteiten en projecten die bijdragen aan een concreet maatschappelijk doel.

 4. d.Ondernemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent.

 5. e.Organisatie: vereniging of stichting die activiteiten uitvoert t.b.v. inwoners van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies uit het Fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe.

Artikel 3 Doel

Deze regeling is er voor inwoners, organisaties en/of ondernemers die verbonden zijn aan Overbetuwe en die het initiatief willen nemen om iets met en voor elkaar te doen.

Een bijdrage uit het fonds is mogelijk voor activiteiten en projecten waar inwoners, organisaties en ondernemers zich samen voor willen inzetten, die bijdragen aan een concreet maatschappelijk doel en ten goede komen aan inwoners van Overbetuwe.

De bijdrage uit het fonds is bedoeld om maatschappelijke initiatieven op gang te brengen of extra te stimuleren. Het kan gaan om kleine of om grotere activiteiten en projecten.

Artikel 4 Subsidieplafond

In het Fonds is jaarlijks maximaal €78.000 beschikbaar. Het beschikbare geld wordt evenredig verdeeld over vier subsidierondes per jaar. Geld dat in een ronde niet besteed wordt, blijft beschikbaar en wordt gelijk verdeeld over de resterende ronden in dat jaar. Aan het einde van een kalenderjaar vervalt het eventuele restant uit het Fonds naar de algemene reserve.

Artikel 5 De aanvraag

 1. 1.De aanvragers moeten het door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier volledig ingevuld indienen.

 2. 2.De uiterste inleverdata per ronde zijn:
  -ronde 1: 31 december van het jaar voorafgaand aan ronde 1
  -ronde 2: 31 maart
  -ronde 3: 30 juni
  -ronde 4: 30 september

Artikel 6 Verdeling van het beschikbare geld in een ronde

 1. 1.Het maximale subsidiebedrag is € 2.500,- per aanvraag.

 2. 2.Als er in een ronde meer geschikte aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is, dan wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen. Een aanvraag die in een ronde om deze reden niet gehonoreerd wordt, gaat niet vanzelf door naar een volgende ronde.

 3. 3.Nieuwe initiatiefnemers, van wie de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgen voorrang op degenen die al een bijdrage uit het Fonds hebben ontvangen in een kalenderjaar. Dit betekent dat de laatstgenoemden in de volgorde achteraan geplaatst worden.

Artikel 7 Voorwaarden

 1. a.Uit de aanvraag blijkt dat inwoners en/of organisaties en/of ondernemers zich gezamenlijk inzetten voor het initiatief.

 2. b.Er is een plan met een duidelijke omschrijving van het te behalen maatschappelijke doel. Hierin staat welk maatschappelijk effect de initiatiefnemers willen bereiken. Wat hebben de inwoners, de wijk of de buurt aan het initiatief?

 3. c.De initiatiefnemers dragen zelf ook bij aan de activiteit of het project, hetzij via middelen uit andere bronnen, hetzij door de inzet van vrijwillige uren.

 4. d.Uit de aanvraag blijkt hoe het initiatief gefinancierd wordt en, als dit van toepassing is, hoe de voortgang in de toekomst gewaarborgd wordt. De bijdrage uit het fonds is eenmalig en bedoeld om het initiatief op gang te brengen of extra te stimuleren. De bijdrage uit het fonds kan niet gebruikt worden voor het vergoeden van salaris.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden uit de Algemene subsidieverordening 2016 kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren als de activiteit of het project

 1. a.een commercieel belang of karakter heeft;

 2. b.een jubileum of besloten feest betreft;

 3. c.al plaats heeft gevonden voor de aanvraag;

 4. d.gefinancierd wordt of kan worden door een andere gemeentelijke subsidie.

Artikel 9 Beslistermijn en verantwoording

 1. 1.Burgemeester en wethouders beslissen binnen 4 weken na het verstrijken van de uiterste inlevertermijn van een ronde over een aanvraag.

 2. 2.Subsidies tot €1.000,- worden direct vastgesteld. De initiatiefnemers moeten binnen twee weken na afloop van de activiteit of het project een verslag (‘krantenartikel’) inleveren. Dit artikel wordt als voorbeeld voor anderen gebruikt en is bedoeld om jaarlijks de besteding van het Fonds te kunnen verantwoorden.

 3. 3.Voor de vaststelling van subsidies vanaf  €1.000,- moeten de initiatiefnemers binnen vier weken na afloop van de activiteiten of het project zowel een verslag (‘krantenartikel’) als een financiële verantwoording inleveren. Op basis van deze stukken wordt de subsidie definitief vastgesteld.

 4. 4.Als een project een lange looptijd heeft, kunnen burgemeester en wethouders een tussentijds voortgangsverslag verzoeken.

 5. 5.Burgemeester en wethouders kunnen de initiatiefnemers verzoeken om extra informatie aan te leveren ten behoeve van evaluatie van, en communicatie over het Fonds.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meerdere artikelen  buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, gelet op het belang van het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven.

Artikel 11 Intrekking oude regeling en overgangsrecht

De Subsidieregeling fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe 2016, zoals vastgesteld bij besluit van 15 december 2015, wordt ingetrokken. Die regeling blijft van toepassing op de subsidies die zijn verleend voor inwerkingtreding van deze gewijzigde regeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling fonds voor maatschappelijke initiatieven gemeente Overbetuwe 2016 (eerste wijziging).

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 maart 2016

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Achtergrondinformatie en toelichting

 

Uitgangspunten

Aan het Fonds voor maatschappelijke initiatieven liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag:

 

 1. 1.Doelstelling van het Fonds is om maatschappelijke initiatieven te stimuleren en mogelijk te maken. We willen er voor zorgen dat jaarlijks een aantal initiatieven van inwoners, organisaties en/of ondernemers de kans krijgt om gerealiseerd te worden en mogelijk uit te groeien tot projecten waar de inwoners van deze gemeente trots op kunnen zijn.

 2. 2.Het Fonds is algemeen toegankelijk en staat dus open voor iedereen (met een verbinding met Overbetuwe).

 3. 3.Focus van het Fonds ligt bij maatschappelijk effect, mee doen, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Uit de initiatieven die ingediend worden, mag blijken hoe het initiatief bijdraagt aan welk maatschappelijk effect.

 4. 4.Meer verantwoordelijkheid bij de samenleving vraagt een andere rol en houding van de overheid. Wij staan als gemeente voor de uitdaging om meer los te laten. Bij de beoordeling van de aanvragen zal een commissie van diverse collega’s het college adviseren. De wens is om deze beoordeling op termijn door een externe beoordelingscommissie te laten doen, met ambtelijke ondersteuning van de gemeente.

 5. 5.Goed voorbeeld doet volgen: communicatie is essentieel. We willen het Fonds zo goed mogelijk presenteren aan onze inwoners, zodat zij een helder beeld krijgen van de mogelijkheden en de uitgevoerde projecten en activiteiten. Hieraan zullen we op verschillende manieren werken.

 6. 6.Op basis van de ervaringen ontwikkelen we het fonds door. We stellen waar nodig bij.

 

Wat staat er in de regeling?

In de regeling is vastgelegd:

voor wie en voor wat de subsidies uit het Fonds bedoeld zijn (artikel 3),

hoeveel geld er (jaarlijks) in het Fonds beschikbaar is en hoe dat verdeeld wordt (artikel 4 en 6),

hoe en wanneer een aanvraag ingediend kan worden (artikel 5),

wat de voorwaarden zijn voor een subsidie (artikel 7),

wat een grond kan zijn om een aanvraag voor subsidie te weigeren (artikel 8),

hoe het werkt met beslissen en verantwoorden (artikel 9).

Artikel 10, de hardheidsclausule. Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Wordt er van deze bepaling gebruik gemaakt, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling moet worden aangepast. Immers, alleen ten tijde van de vaststelling niet voorziene gevallen kunnen onder deze bepaling worden gevat.

 

Goed om te weten

Bij de beoordeling van de aanvragen letten we op het plan voor de activiteit / het project, het maatschappelijke doel, de financiering en de samenwerking. Uit de aanvraag moet blijken dat inwoners en/of organisaties en/of ondernemers zich gezamenlijk inzetten voor het initiatief. Er moet een plan zijn met een duidelijke omschrijving van het te behalen maatschappelijke doel. Hierin staat welk maatschappelijk effect de initiatiefnemers willen bereiken: wat hebben de inwoners, de wijk of de buurt aan het initiatief?

Per aanvraag geldt een maximum subsidiebijdrage van € 2.500,-. Dit doen we omdat we in eerste instantie zoveel mogelijk initiatieven (mede) mogelijk willen maken en zo veel mogelijk initiatiefnemers in de gelegenheid willen stellen om een beroep te doen op het Fonds. Of we dit maximumbedrag in de toekomst blijven hanteren, overwegen we in de doorontwikkeling van het Fonds.

De aanvragen worden in vier ronden beoordeeld. Belangrijk is dat de aanvraag volledig is. Na het verstrijken van een inleverdatum van een ronde zal de beoordelingscommissie de aanvragen behandelen en een advies doen over al dan niet toekennen van subsidie. Zie ook de uitgangspunten voor het Fonds voor de wens om op termijn een externe beoordelingscommissie in te stellen.

Als er in een ronde meer geschikte aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is, dan wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag die in een ronde om deze reden niet gehonoreerd wordt, gaat niet vanzelf door naar een volgende ronde. Nieuwe initiatiefnemers, van wie de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgen voorrang op degenen die al een bijdrage uit het Fonds hebben ontvangen in een kalenderjaar. Dit betekent dat de laatstgenoemden in de volgorde achteraan geplaatst worden.

Iedere initiatiefnemer die subsidie ontvangt moet na afloop van de activiteit of het project een verslag aanleveren. Voor subsidies vanaf €1.000 moet ook een financiële verantwoording aangeleverd worden.

 

subsidieregeling fonds maatschappelijke initiatieven 160329

subsidieregeling fonds maatschappelijke initiatieven 160329 (PDF)
Omschrijving: