Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 is op 6 januari 2014 van rechtswege vervallen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 03-09-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 06-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-08-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.vl, gemeenteblad 48688, dd 2 september 2014
Kenmerk voorstel 14rb000042

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisregistratie personen artikel 3.8, eerste lid, en 3.9 eerste en tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-09-2014 06-01-2014 nieuwe regeling 26-08-2014
www.officielebekendmakingen.vl, gemeenteblad 48688, dd 2 september 2014
14rb000042
21-10-2010 06-01-2014 nieuwe regeling 28-09-2010
Hét Gemeente Nieuws; 20-10-2010
10rb000065
08-11-2007 21-10-2010 nieuwe regeling 30-10-2007
Hét Gemeente Nieuws; 07-11-2007
07rb000127
07-12-2005 08-11-2007 nieuwe regeling 25-10-2005
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2005
05rb000093

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 1 juli 2014;

 

gelet op artikel(en) 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet Basisregistratie Personen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 1. 1.Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  1. a.de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  2. b.de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 2. 2.Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 3. 3.Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  1. a.de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  2. b.de categorieën van derden die  in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 2. 2.Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 26 augustus 2014.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Toelichting

 

 

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor is de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2010 vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

-organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze verordening); en

-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening).

 

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

- basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wbrp;

- derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

- ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

- overheidsorgaan:

 

1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

 

2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

- persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wbrp over één persoon in de basisregistratie.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

a. als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

b. ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

 

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening BRP en de Privacyregeling BRP gemeente Overbetuwe 2010 gemeente Overbetuwe 2012 vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hierin voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvond).

 

verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 140826

verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 140826 (PDF)
Omschrijving: