Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening op de paardenmarkt gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening op de paardenmarkt gemeente Overbetuwe 2003
Citeertitel Verordening op de paardenmarkt gemeente Overbetuwe 2004
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 25-10-2007
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-05-2004
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-09-2007
Kenmerk voorstel Nr. 15C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Veewet, art. 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-10-2007 nieuwe regeling 25-05-2004
Hét Gemeente Nieuws; 12-09-2007
Nr. 15C

Raadsbesluit nr. 15c

 

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2003;

 

gelet op het advies van de paardenmarktcommissie van 27 augustus 2003;

 

overwegende dat het gewenst is om voorschriften betreffende het veeartsenijkundig toezicht op de paardenmarkt vast te stellen;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 5 Veewet;

 

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen navolgende

 

‘VERORDENING OP DE PAARDENMARKT GEMEENTE OVERBETUWE 2003’

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

A. paardenmarktterrein:

het voor het openbare verkeer afgesloten gedeelte van de Dorpsstraat te Elst zoals op de bij deze verordening behorende kaart is aangegeven;

B. marktplaats:

het gedeelte van het paardenmarktterrein dat op de bij deze verordening behorende kaart is aangewezen voor het opstellen van paarden ten behoeve van de verkoop;

C. voorterrein:

het gedeelte van het paardenmarktterrein dat op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig is aangegeven;

D. vee:

paarden en pony’s;

E. keuring:

klinisch onderzoek verricht door een daartoe door de gemeente aangewezen dierenarts(en);

F. inspecteur:

inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken.

Hoofdstuk II Algemene bepalingen

Artikel 2

Het is slechts toegestaan paardenmarkt te houden op het paardenmarktterrein.

Hoofdstuk III Het paardenmarktterrein

Artikel 3

Voor de afzondering van zieke, wrakke en gewonde dieren worden de op het voorterrein aanwezige daartoe bestemde en op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven ruimten aangewezen.

Artikel 4

Nabij de plaatsen, waar de keuring plaatsvindt, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart zijn aanwezig:

a. één of meer door burgemeester en wethouders aan te wijzen dierenarts(en);

b. de nodige middelen ter reiniging en ontsmetting;

c. een lokaliteit voor de met de keuring belaste dierenarts en diens hulppersoneel.

Artikel 5

De in artikel 4, onder c bedoelde lokaliteit en de onmiddellijke omgeving daarvan is van een zodanige kunstverlichting voorzien, dat het veeartsenijkundig onderzoek naar behoren kan geschieden.

Hoofdstuk IV Het gebruik van het paardenmarktterrein

Artikel 6

 1. 1.Tot de marktplaats mogen op de dag slechts paarden worden aangevoerd tussen 03.00 uur en 10.00 uur.

 2. 2.De paardenmarkt moet te 17.00 uur ontruimd zijn.

Artikel 7

Het is niet toegestaan:

 1. a.een ander gedeelte van het paardenmarktterrein dan het voorterrein te gebruiken voor de aan- en afvoer van paarden;

 2. b.paarden op een ander gedeelte van het paardenmarktterrein te laden en te lossen dan op de voor de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gedeelten van het voorterrein;

 3. c.gestorven paarden te lossen op het paardenmarktterrein;

 4. d.paarden, die zijn gelost en nog niet aan de keuring zijn onderworpen, op een andere plaats van het paardenmarktterrein te houden dan op de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gedeelten van het voorterrein;

 5. e.paarden op een ander gedeelte van het paardenmarktterrein ten behoeve van de verkoop op te stellen dan op de bij deze verordening aangegeven gedeelten van de marktplaats;

 6. f.een ander gedeelte van het paardenmarktterrein dan het op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven gedeelte van het voorterrein te gebruiken voor het reinigen en ontsmetten van veewagens, waarmee paarden naar het paardenmarktterrein zijn aangevoerd;

 7. g.paarden anders vast te zetten dan aan de door van gemeentewege geplaatste lijnen op het paardenmarktterrein.

 8. h.met paarden te draven op het marktterrein.

Artikel 8

Het is niet toegestaan paarden op de marktplaats te brengen of te houden dan nadat bij een onmiddellijk tevoren (ter plaatse) verrichte keuring is gebleken dat tegen toelating tot de marktplaats geen bezwaren bestaan.

Artikel 9

De eigenaar, houder of hoeder van de aangevoerde dieren is verplicht de paarden ter keuring aan te bieden en hierbij de nodige medewerking te verlenen.

Artikel 10

 1. 1.Het brengen van paarden naar de marktplaats is slechts toegestaan langs de toegangen die op de bij deze verordening behorende kaart daartoe zijn aangewezen.

 2. 2.De aanvoer naar de marktplaats van paarden dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat zij geen gevaar opleveren voor mens en dier.

Artikel 11

Zieke, wrakke en gewonde paarden en paarden die op grond van de keuring niet tot de marktplaats zijn toegelaten dienen totdat ze worden afgevoerd te worden ondergebracht in de in artikel 3 vermelde ruimte.

Artikel 12

Degene, die paarden op het paardenmarktterrein aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft, dient ieder ongeval, ieder duidelijk geval van ziekte, ieder dreigend sterfgeval en ieder sterfgeval dat zich onder deze dieren voordoet onverwijld te melden aan de met de keuring belaste dierenarts(en).

Artikel 13

Het is niet toegestaan reeds gebruikt strooisel op de marktplaats te brengen of, anders dan van gemeentewege, daarvan weg te voeren.

Artikel 14

 1. 1.De marktplaats en de ten behoeve van de paardenmarkt gebruikte hulpmaterialen dienen na beëindiging van de markt onverwijld en deugdelijk door de gemeente te worden gereinigd en ontsmet.

 2. 2.Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven gedeelten van het voorterrein, die zijn gebruikt voor het reinigen en ontsmetten van veewagens en op het gedeelte van het voorterrein dat is gebruikt voor het laden en lossen van paarden.

Artikel 15

De aanvoer van en de handel in huiden en vellen is op de marktplaats niet toegestaan.

Hoofdstuk V Bijzondere bevoegdheden

Artikel 16

 1. 1.In bijzondere gevallen kunnen door of vanwege het gemeentebestuur, in overeenstemming met de inspecteur, één of meer gedeelten van het voorterrein worden aangewezen voor het opstellen van paarden ten behoeve van de verkoop.

 2. 2.Op vorenbedoeld gedeelte of vorenbedoelde gedeelten van het voorterrein zijn de bepalingen van deze verordening, welke op de marktplaats betrekking hebben, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

De inspecteur is bevoegd in verband met het dreigen, optreden of heersen van een besmettelijke veeziekte bijzondere voorschriften betreffende het veeartsenijkundig toezicht te geven.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 18

De handhaving van de bepalingen van deze verordening en de opsporing van de overtredingen daarvan worden opgedragen aan de ambtenaren van de politie, aan de gemeentelijke toezichthouders, aan de marktmeester, aan de met de keuring belaste dierenartsen, aan de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst en aan de door burgemeester en wethouders daartoe aangewezen ambtenaren.

Artikel 19

Overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de artikelen 8, 9, 10, 12 en 13 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 20

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

 2. 2.Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening op de paardenmarkt gemeente Overbetuwe 2004".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Overbetuwe in zijn openbare vergadering van 25 mei 2004

 

De raad voornoemd,

 

De griffier,

De wnd. voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

drs. J. Peters