Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2001 wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-12-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-09-2008
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-11-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 17-12-2008
Kenmerk voorstel 08RB000341

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-12-2008 01-09-2008 nieuwe regeling 25-11-2008
Hét Gemeente Nieuws; 17-12-2008
08RB000341
03-01-2008 01-01-2007 01-09-2008 art. 1, 10 t/m 13 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
01-11-2001 01-09-2008 nieuwe regeling 30-10-2001
De Betuwe; 21-11-2001
Nr. 15

Onderwerp: Verordening tot intrekking van de subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08RB000341

 

Nr. 11C

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2008;

 

gelezen het advies van de commissie Ruimte van 5 november 2008;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 4, titel 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening tot intrekking van de subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2008

Artikel 1 Intrekking verordening

De Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 december 2008 en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2008.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 25 november 2008.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

de griffier,

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

Toelichting

Algemene toelichting

Met het vaststellen van de Algemene subsidieverordening (door de raad) en de Algemene subsidieregeling (door het college) is er een algemeen kader geschapen voor het verstrekken van subsidies door de gemeente.

 

Nu het college inmiddels de aanvraagformulieren voor het verstrekken van subsidies voor landschaps- en/of natuurelementen heeft vastgesteld, is deze vorm van subsidieverstrekking onder het algemene kader gebracht. Daarmee is het niet langer nodig om de Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2001 te laten voortbestaan, zodat deze verordening kan worden ingetrokken.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Intrekking verordening

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 Inwerkingtreding

De verordening treedt op 15 december 2008 in werking. De verordening werkt terug tot en met 1 september 2008; deze datum is de datum met ingang waarvan de nieuwe aanvraagformulieren zijn gebruikt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.