Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2008 wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2009
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-11-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 17-12-2008
Kenmerk voorstel 08rb000296

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Monumentenwet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2009 nieuwe regeling 25-11-2008
Hét Gemeente Nieuws; 17-12-2008
08rb000296
13-03-2008 01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 26-02-2008
Hét Gemeente Nieuws; 12-03-2008
07RB000218
03-01-2008 01-01-2007 01-01-2008 art. 1, 10, 12, 16 t/m 20 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
09-02-2006 01-01-2008 nieuwe regeling 31-01-2006
Hét Gemeente Nieuws; 08-02-2006
06rb000007

Onderwerp: Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009

 

Ons kenmerk: 08rb000296

 

Nr. 11B

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008;

 

gelezen het advies van de commissie Ruimte van 5 november 2008;

 

gelet op het bepaalde in de Monumentenwet 1988 en hoofdstuk 4, titel 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009

Artikel 1 Intrekking verordening

De Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 25 november 2008.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.