Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Verordening tot intrekking van de exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003 wordt ingetrokken. De Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003 blijft van toepassing op een overeenkomst krachtens artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die:
a. voor 1 juli 2008 is gesloten, of
b. strekt ter uitvoering van een bestemmingsplan, waarvan het ontwerp vóór 1 juli 2008 in ontwerp ter inzage is gelegd.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-11-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-07-2008
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 28-10-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-11-2008
Kenmerk voorstel 08RB000267

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1.17
  2. Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-11-2008 01-07-2008 nieuwe regeling 28-10-2008
Hét Gemeente Nieuws; 12-11-2008
08RB000267
03-01-2008 01-01-2007 01-07-2008 art. 1, 12 t/m 15 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
11-06-2003 01-07-2008 nieuwe regeling 22-04-2003
De Betuwe; 30-04-2003
Nr. 8

Onderwerp: Verordening tot intrekking van de exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08RB000267

 

Nr. 14K

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008;

 

gelezen het advies van de commissie Ruimte van 1 oktober 2008;

 

gelet op artikel(en) 9.1.17 van de Invoeringswet Wro en afdeling 6.4 Grondexploitatie van de Wro;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening tot intrekking van de exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2008

Artikel 1 Intrekking verordening

De Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Overgangsrecht

De Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003 blijft van toepassing op een overeenkomst krachtens artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die:

  1. a.voor 1 juli 2008 is gesloten, of

  2. b.strekt ter uitvoering van een bestemmingsplan, waarvan het ontwerp vóór 1 juli 2008 in ontwerp ter inzage is gelegd.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het in exploitatie brengen van gronden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2008 en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2008.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 28 oktober 2008.

DE RAAD VOORNOEMD,

 

de griffier,

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

Toelichting

 

Algemene toelichting

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Uit artikel 9.1.17 Invoeringswet Wro (zie voor de tekst van dit artikel hieronder onder Artikelsgewijze toelichting) volgt dat de Exploitatieverordening niet geheel kan worden ingetrokken. Zolang sprake is van eerder op grond van de verordening gesloten overeenkomsten en zolang nog op basis van de WRO exploitatieovereenkomsten gesloten kunnen worden, moet de verordening zijn gelding behouden voor die overeenkomsten.

 

Met inachtneming van de wettelijk beschreven uitzonderingen wordt met deze verordening de Exploitatieverordening dan ook ingetrokken. Het uitvoeringsinstrumentarium van de Exploitatieverordening reikt in de praktijk immers verder dan alleen de beide in het wettelijke overgangsrecht onderscheiden situaties.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Intrekking verordening

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 Overgangsrecht

Hiermee wordt aangesloten bij artikel 9.1.17 Invoeringswet Wro. In dit artikel is bepaald:

 

‘Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing ten aanzien van een overeenkomst krachtens artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die:

  1. a.voor dat tijdstip is gesloten, of

  2. b.strekt ter uitvoering van een bestemmingsplan, waarvan het ontwerp vóór dat tijdstip in ontwerp ter inzage is gelegd.’

 

Nu de datum van inwerkingtreding bekend is, is de tekst ‘voor dat tijdstip’ in de wet in de verordening aangepast naar 1 juli 2008.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Gelet op het belang van het in exploitatie brengen van gronden, kan van artikel 2 van de verordening worden afgeweken, dan wel kan dit artikel buiten toepassing worden gelaten. Echter, alleen voorzover onverkorte toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Dit artikel ziet ook alleen op ten tijde van het vaststellen van deze verordening onvoorziene gevallen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.