Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-10-2009
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2005
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 21-12-2004
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-09-2007
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 47

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2005 01-10-2009 nieuwe regeling 21-12-2004
Hét Gemeente Nieuws; 12-09-2007
Geen.

De raad van de gemeente Overbetuwe

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Overbetuwe d.d. 2 november 2004

 

gelezen het standpunt van het Cliëntenoverleg Overbetuwe

 

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand

 

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande de cliëntenparticipatie

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

cliëntenparticipatie:

de gestructureerde wijze waarop de gemeente  cliënten, individuele personen met affiniteit voor het beleidsterrein van Sociale Zaken, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen van cliënten via het Cliëntenoverleg Overbetuwe betrekt bij de gemeentelijke beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie op het terrein van de Wet werk en bijstand (WWB), de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Inkomensvoor-ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), alsmede het gemeentelijk minimabeleid;

b.

cliënt:

de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Overbetuwe op grond van de WWB, IOAW of IOAZ, de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de WWB, alsmede de persoon die behoort tot de doelgroep van het gemeentelijk minimabeleid;

c.

Cliëntenoverleg

de door de gemeente erkende en in de gemeente Overbetuweactief zijnde zelforganisatie van en namens cliënten;

d.

gemeente:

de gemeente Overbetuwe;

e.

afdeling:

vertegenwoordigers van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Overbetuwe;

f.

 college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

g.

gemeenteraad:

de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe;

h.

wethouder:

de portefeuillehouder Sociale Zaken van de gemeente Overbetuwe.

i.

subsidie:

de door de gemeente beschikbaar te stellen middelen.

HOOFDSTUK 2. Cliëntenparticipatie

Artikel 2 Doelstelling

 1. 1.Het college bevordert het instellen en in stand houden van een gemeentelijke overlegstructuur met cliënten of hun vertegenwoordigers;

 2. 2.Het doel van cliëntenparticipatie is cliënten en/of vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties of belangenorganisaties te betrekken bij en invloed te laten uitoefenen op de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de WWB, IOAZ en IOAZ, alsmede het gemeentelijk minimabeleid.

Artikel 3 Middel

Om het doel van cliëntenparticipatie te bereiken werkt de gemeente samen met het Cliëntenoverleg Overbetuwe.

HOOFDSTUK 3. Het Cliëntenoverleg Overbetuwe

Artikel 4 Cliëntenoverleg Overbetuwe

 1. 1.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe bestaat uit maximaal zeven personen. Van deze zeven personen zijn er twee afgevaardigd door werknemersorganisaties, één afgevaardigde vanuit een ouderenorganisatie en vier hetzij cliënten, hetzij individuele personen met affiniteit met het beleidsterrein van Sociale Zaken;

 2. 2.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan;

 3. 3.De gemeente is het Cliëntenoverleg Overbetuwe op verzoek behulpzaam bij het aantrekken van geschikte deelnemers aan het overleg.

Artikel 5 Bevoegdheden, grenzen van de bevoegdheden

 1. 1.initiatiefrecht

  1. a.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door de afdeling raken in het structureel overleg met de afdeling aan de orde te stellen.

  2. b.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe heeft het recht advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening door de afdeling betreffen.

  3. c.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taak in voorkomende gevallen, bij voorkeur in overleg met de afdeling, gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.

 2. 2.informatierecht

  1. a.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die voor goede cliëntenparticipatie nodig is.

  2. b.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.

 3. 3.adviesrecht

  1. a.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe wordt betrokken bij de totstandkoming van zaken waarmee de cliënt in de uitvoering van door de afdeling rechtstreeks wordt geconfronteerd. Het kan hierbij gaan om formulieren, folders, klanttevredenheids-onderzoeken en dergelijke.

  2. b.De afdeling geeft het Cliëntenoverleg de gelegenheid advies uit te brengen over beleid en uitvoering.

  3. c.Alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen die door het Cliëntenoverleg schriftelijk zijn verstrekt, worden door de afdeling beoordeeld. In geval het een advies betreft omtrent een voorstel voor het college of de gemeenteraad, zorgt de afdeling ervoor dat het schriftelijke advies ter kennis komt aan het college of de gemeenteraad.

  4. d.Indien het Cliëntenoverleg Overbetuwe zich niet kan verenigen met een standpunt van de afdeling, zal het overleg dit gemotiveerd en schriftelijk kenbaar maken aan de wethouder.

 4. 4.grenzen van de bevoegdheden
  Het Cliëntenoverleg Overbetuwe is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Artikel 6 Werkwijze omtrent het overleg tussen de afdeling en het Cliëntenoverleg Overbetuwe

 1. 1.In het kader van de in artikel 2 geformuleerde doelstelling wordt viermaal per jaar vergaderd;

 2. 2.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe vaardigt voor de vergadering met de afdeling minimaal vier leden af;

 3. 3.Alle stukken worden door de afdeling uit eigen beweging en op verzoek verstrekt aan het Cliëntenoverleg Overbetuwe via de secretaris;

 4. 4.Op verzoek worden de stukken door de afdeling digitaal aangeleverd:

 5. 5.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe kan tot drie weken voorafgaand aan de vastgestelde vergaderdatum onderwerpen op de agenda laten plaatsen;

 6. 6.De te bespreken onderwerpen worden door de afdeling schriftelijk geagendeerd. De agenda wordt tenminste twee weken voorafgaande aan de vastgestelde vergaderdatum toegezonden.

 7. 7.Het Cliëntenoverleg Overbetuwe zorgt zelf voor de verspreiding van de door de afdeling aangeleverde stukken.

 8. 8.Van de vergadering wordt door de secretaris van het Cliëntenoverleg Overbetuwe een zakelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk in concept aan de afdeling toegezonden. Vaststelling van het verslag vindt plaats op de eerstvolgende vergadering.

HOOFDSTUK 4. Faciliteiten

Artikel 7 Subsidie

 1. 1.Het college stelt aan het Cliëntenoverleg Overbetuwe ten behoeve van cliëntenparticipatie een jaarlijkse subsidie ter beschikking;

 2. 2.Deze middelen dienen in ieder geval ter bestrijding van kosten voor deskundigheidsbevordering, aanschaf van documentatie, litereratuur en vaktijdschriften, kosten voor inschakeling van professionele ondersteuning door derden, kantoorkosten, waaronder porti, kopiëren, telefoon, computergebruik, internetaansluiting en voorlichting;

 3. 3.De subsidie dient het Cliëntenoverleg Overbetuwe in staat te stellen om namens een brede achterban gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen;

 4. 4.Voor het aanvragen, toekennen en vaststellen van de subsidie, gelden de bepalingen van de Subsidieverordening Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2002.

Artikel 8 Vergaderruimte

In overleg met de afdeling kan het Cliëntenoverleg Overbetuwe zijn eigen vergaderingen tijdens kantooruren houden op het gemeentehuis.

HOOFSTUK 5. Slotbepalingen

Artikel 9 De uitvoering

 1. 1.De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

 2. 2.In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na overleg met het Cliëntenoverleg Overbetuwe.

Artikel 10 De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en

bijstand Overbetuwe 2005.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 december 2004

 

De raad voornoemd,

 

De griffier,

De voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman

Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005

 

Algemeen

Per 1 januari 2004 is de nieuwe Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd als vervanging van de Algemene bijstandswet (Abw).

De nieuwe wet is aanleiding om ook de wijze waarop de gemeente Overbetuwe vorm geeft aan cliëntenparticipatie opnieuw onder de loep te nemen en te formaliseren. Onder de WWB is de gemeente verplicht om de cliëntenparticipatie te regelen in een verordening. Bij amendement van 27 augustus 2003 werd namelijk bepaald dat de wijze waarop de gemeente personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid van de WWB of hun vertegenwoordigers betrekt bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand in een verordening vastgelegd moet worden.

 

In de verordening moet tenminste geregeld worden de wijze waarop:

 1. a.periodiek overleg wordt gevoerd met cliënten of hun vertegenwoordigers;

 2. b.cliënten of hun vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 3. c.zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat de cliëntenparticipatie in lijn wordt gebracht met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), waarin wordt gesteld dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoeringsstructuur waarin de cliënt centraal staat.

 

Sedert de herindeling van de voormalige gemeenten Elst, Heteren en Valburg en het opgaan van deze gemeenten in Overbetuwe, functioneert het Cliëntenoverleg Overbetuwe. In 2001 is een startnotitie vastgesteld om de vorm van overleg te bepalen. Cliëntenparticipatie kent vele vormen van een raad, panel, platform tot informeel overleg. Er is gekozen voor een informele overlegvorm zonder al te veel organisatorische en formele ballast. Tegelijkertijd is toentertijd besloten, dat in de loop van een aantal jaren zou worden bezien of de vorm gewijzigd zou moeten worden. Het jaar 2004 werd aangewezen om het één en ander te heroverwegen. Met het Cliëntenoverleg Overbetuwe is overleg gevoerd en men heeft te kennen gegeven graag door te gaan in de informele overlegstructuur. Hierbij willen wij streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van belangenorganisaties en cliënten danwel personen die als individu affiniteit hebben met het beleidsterrein van Sociale Zaken. Op dit moment is het nog zo dat eenieder op persoonlijke titel zitting heeft in het cliëntenoverleg. Met het vaststellen van deze verordening zal gevraagd worden om een verklaring van de instantie van waaruit zij zitting hebben, dat zij aangewezen om de desbetreffende organisatie te vertegenwoordigen. Daarna is het van belang om de leden van het Cliëntenoverleg Overbetuwe formeel aan te wijzen als gesprekspartner voor de afdeling. Dit zal plaatsvinden door middel van een collegebesluit.

 

Voorts heeft er sinds kort geen cliënt meer zitting in het cliëntenoverleg. Wij zullen het Cliëntenoverleg Overbetuwe ondersteunen bij het streven om meer cliënten zitting te laten nemen in het cliëntenoverleg. Overigens is dit van oudsher een moeilijke zaak, temeer daar gelukkig veel mensen tijdelijk cliënt zijn van Sociale Zaken.

 

Buiten de wettelijke verplichting is er voor gekozen om het terrein waarop met het Cliëntenoverleg Overbetuwe wordt beraadslaagd te verbreden naar de IOAW, IOAZ en ook het minimabeleid. Zo wordt het gehele beleidsterrein van Sociale Zaken betrokken bij cliëntenparticipatie. Voor het terrein van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) wordt overleg gevoerd met het Gehandicaptenplatform Overbetuwe.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Artikel 1 bevat de begripsbepalingen van uiteenlopende begrippen.

 

Artikel 2

Met dit artikel bepaalt de raad de doelstelling van cliëntenparticipatie. Tevens legt de raad het college een inspanningsverplichting op om een gemeentelijke overlegstructuur met cliënten of hun vertegenwoordigers in stand te houden.

 

Artikel 3

In artikel 3 wijst de gemeente het Cliëntenoverleg Overbetuwe aan als gesprekspartner om het doel van cliëntenparticipatie te bereiken.

 

Artikel 4

De samenstelling van het Cliëntenoverleg Overbetuwe wordt in dit artikel geregeld. Om de vertegenwoordigende waarde van het overleg te vergroten is er voor gekozen om 3 leden op te nemen die zijn afgevaardigd vanuit een belangenorganisatie. Voor het overige wordt gestreefd naar (maximaal) vier cliënten. Omdat het in de praktijk zeer moeilijk zal zijn om deze te vinden is het ook mogelijk om in plaats van cliënten personen zitting te laten nemen met een persoonlijke affiniteit met het beleidsterrein van Sociale Zaken. Dit kan zijn vanuit huidige of vroegere werkervaring, het kan gaan om voormalige cliënten of personen met een persoonlijke interesse.

 

Artikel 5

Er is voor gekozen om de bevoegdheden ruim en zo concreet mogelijk te beschrijven. Hiermee wordt rechtgedaan aan de bedoelingen van de wetgever. Of het cliëntenoverleg direct gebruik zal maken van alle bevoegdheden is de vraag, we moeten dit toch zien als een groeimodel met als doel uiteindelijk te komen tot interactieve beleidsvorming.

 

De grens van de bevoegdheden is wel de individuele belangenbehartiging. Dergelijke zaken horen niet binnen een orgaan van cliëntenparticipatie plaats te vinden.

 

Artikel 6

In dit artikel wordt de werkwijze vastgelegd, zoals dit al een aantal jaren naar volle tevredenheid plaatsvindt.

 

Artikel 7 en 8

Faciliteiten zijn belangrijk voor een orgaan van cliëntenparticipatie. Naast de subsidie die wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van de Subsidieverordening Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Overbetuwe 2002, is het van belang voor het cliëntenoverleg om gebruik te kunnen maken van vergaderruimten op het gemeentehuis.

 

Artikel 9, 10 en 11

behoeven geen toelichting