Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente OVerbetuwe 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Intrekking van de verordening
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 21-07-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-07-2015
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-07-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiële bekendmakingen 20 juli 2015, gemeenteblad nr. 65864
Kenmerk voorstel 15rb000041

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gelet op artikel 78z, zesde lid van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
21-07-2015 01-07-2015 Intrekking van de verordening 14-07-2015
Officiële bekendmakingen 20 juli 2015, gemeenteblad nr. 65864
15rb000041
10-10-2013 01-07-2015 nieuwe regeling 01-10-2013
De Betuwe; 09-10-2013
12rb000199
01-01-2012 10-10-2013 art.1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 20-12-2011
De Betuwe; 28-12-2011
11rb000188
04-02-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 26-01-2010
Hét Gemeente Nieuws; 03-02-2010
09rb000279
03-01-2008 01-01-2007 04-02-2010 art. 1 t/m 4, 7, 9 t/m 13 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
01-01-2005 04-02-2010 nieuwe regeling 28-09-2004
De Betuwe; 17-11-2004
Nr. 14A

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 15RB000041

 

Nr. 11

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 30 juni 2015;

 

gelet op artikel 78z, zesde lid van de Participatiewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2013

Artikel 1 Intrekking verordening

De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand, zoals vastgesteld bij besluit van 1 oktober 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2015.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 14 juli 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Verordening intrekking toeslagenverordening 150714

Verordening intrekking toeslagenverordening 150714 (PDF)
Omschrijving: