Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening rechtspositie griffier en griffiemedewerkers, zoals vastgesteld bij besluit van 27 januari 2004, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 12-07-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-06-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 11-07-2012
Kenmerk voorstel 12rb000018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e, eerste lid
  2. Ambtenarenwet, Titel III

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-07-2012 nieuwe regeling 19-06-2012
De Betuwe; 11-07-2012
12rb000018
28-01-2004 12-07-2012 nieuwe regeling 27-01-2004
Hét Gemeente Nieuws; 06-02-2008
Nr. 10C

Onderwerp:

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 12RB000018

 

Nr. 14

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d. 18 mei 2012;

 

gelet op de artikel(en) 107e, eerste lid van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

 

gelet op de Verordening werkgeverscommissie gemeente Overbetuwe 2012 en het Delegatiebesluit werkgeverschap raad gemeente Overbetuwe 2012;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie

gemeente Overbetuwe 2012

Artikel 1 Arbeidsvoorwaardenregeling

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO), zoals vastgesteld bij besluit van 2 januari 2001 en laatstelijk gewijzigd op 27 maart 2012 (59e  wijziging) is van toepassing op de griffier en griffiemedewerkers.

Artikel 2 Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie griffier en griffiemedewerkers, zoals vastgesteld bij besluit van 27 januari 2004, wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Overbetuwe 2012.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 19 juni 2012.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2012 12 06 19

arbeidsvoorwaardenregeling griffie 2012 12 06 19 (PDF)
Omschrijving: