Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007
Citeertitel Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De verordening werkt voor artikel III, XV respectievelijk XVI terug tot en met 25-04-2007, 27-02-2007 respectievelijk 01-08-227.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 03-01-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2007
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-12-2007
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
Kenmerk voorstel 07rb000160

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-01-2008 01-01-2007 nieuwe regeling 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160

Inhoudsopgave

Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

 

Ons kenmerk: 07rb000160

 

Nr. 13F

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2007;

 

gelezen het advies van de commissie GFZ van 4 december 2007;

 

gelet op de relevante artikelen van de Gemeentewet en de specifieke bijzondere wetten;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Artikel I Wijziging Financiële verordening Overbetuwe

 1. A.Voor 1. Inleidende bepalingen, 2. Begroting en verantwoording, 3. Financieel beleid, 4. Financieel beheer en interne controle, 5. Financiële organisatie en, 6. Slotbepalingen wordt telkens toegevoegd ‘Hoofdstuk’.

 2. B.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college;

  2. b.administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen van, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Overbetuwe en voor de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 3. C.In artikel 4, vierde lid wordt ‘4-a’ vervangen door ‘4a’.

 4. D.In artikel 4a., tweede lid wordt ‘lid 1 onder a en b’ vervangen door ‘ het eerste lid, onder a. en b.’ en wordt ‘1e‘ vervangen door ‘eerste’.

 5. E.In artikel 5a wordt het bestaande eerste lid geschrapt, onder hernummering van het bestaande tweede en derde lid tot eerste en tweede lid.
  Aan het nieuwe eerste lid wordt na ‘besluit,’ en voor ‘nadat’ ingevoegd: ‘over een privaatrechtelijke rechtshandeling, als bedoeld in artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet,’.
  In het nieuwe tweede lid wordt ‘onder lid 2-c’ vervangen door ‘in het eerste lid, onder c.‘

 6. F.In artikel 6, negende lid wordt ‘3e‘ vervangen door ‘derde’.

 7. G.Artikel 14 wordt vervangen door een nieuw artikel 14, luidende:

  Artikel 14 Hardheidsclausule
  De raad en het college kunnen één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het financieel beleid, het financieel beheer of de inrichting van de financiële organisatie, leidt tot een onbillikheid van overwegende aard.

 8. H.Artikel 15 wordt vervangen door een nieuw artikel 15, luidende:

  Artikel 15 Intrekking oude regeling
  De Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2005, zoals vastgesteld bij besluit van 21 december 2004, wordt ingetrokken.

 9. I.Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 16 ingevoegd, luidende:

  Artikel 16 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

 10. J.Na artikel 16 wordt een nieuw artikel 17 ingevoegd, luidende:

  Artikel 17 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2007.

Artikel II Wijziging Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2006

 1. A.Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende:

  Artikel 18 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van dit statuut buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 2. B.Artikel 19 wordt vervangen door een nieuw artikel 19, luidende:

  Artikel 19 Intrekking oude regeling
  Het Treasurystatuut gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij het besluit van 19 december 2001, wordt ingetrokken.

 3. C.Na het nieuwe artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende:

  Artikel 20 Inwerkingtreding
  Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2006.

 4. D.Na het nieuwe artikel 20 wordt een nieuw artikel 21 ingevoegd, luidende:

  Artikel 21 Citeertitel
  Dit statuut wordt aangehaald als: Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2006.

Artikel III Wijziging Controleverordening gemeente Overbetuwe 2003

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. a.accountant: een door de raad benoemde:

   • registeraccountant; of

   • accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten; of

   • organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

  2. b.accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant van:

   • het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

   • het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

   • het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

   • de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

   • waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

  3. c.auditcommissie: commissie, als bedoeld in artikel 2a van de Verordening op de raadscommissies.

  4. d.rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.

  5. e.deelverantwoording: een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening.

 2. B.In artikel 2, vierde lid wordt ‘lid 3’ vervangen door ‘derde lid’.

 3. C.In artikel 4, derde lid wordt de zin ‘Deze commissie bestaat uit …(…) …en het hoofd financiën.’ geschrapt.
  In artikel 4,  vierde wordt ‘lid 3’ vervangen door ‘derde lid’.

 4. D.In artikel 8 wordt ‘artikel 2’ vervangen door ‘één of meerdere artikelen’ en wordt ‘organisaie’ vervangen door ‘organisatie’.

Artikel IV Wijziging Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.de wet: de Gemeentewet;

  2. b.het college: het college van burgemeester en wethouders;

  3. c.de commissie: de rekenkamercommissie;

  4. d.de voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

  5. e.rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Overbetuwe.

 2. B.In artikel 4 wordt na ‘81g’ toegevoegd ‘van de wet’.

 3. C.De artikelen 12 en 13 worden hernummerd tot 13 en 14.

 4. D.Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende:

  Artikel 12 Hardheidsclausule
  De raad kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het functioneren van de rekenkamercommissie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 5. E.In het nieuwe artikel 13 wordt ‘met ingang van’ vervangen door ‘op’.

 6. F.In het nieuwe artikel 14 wordt ‘kan worden’ vervangen door ‘wordt’ en wordt na ‘als’ respectievelijk ‘rekenkamercommissie’ ingevoegd ‘:’ respectievelijk ‘gemeente Overbetuwe 2004’.

Artikel V Wijziging Verordening outplacement gewezen wethouder

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

  2. b.belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

  3. c.bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

 2. B.In artikel 2, eerste lid wordt ‘aanvragen omtrent de’ vervangen door ‘een aanvraag om’.

 3. C.In artikel 2, eerste en tweede lid wordt ‘het college van burgemeester en wethouders’ vervangen door ‘het college’.

 4. D.Artikel 4 wordt vervangen door een nieuw artikel 4, luidende:

  Artikel 4 Uitleg verordening
  In de gevallen waarin deze verordening niet of niet in redelijkheid voorziet, is het college bevoegd een voorziening te treffen.

 5. E.De artikelen 5 en 6 worden hernummerd tot 6 en 7.

 6. F.Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 5 ingevoegd, luidende:

  Artikel 5 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van outplacement van een gewezen wethouder, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 7. G.In het nieuwe artikel 6 wordt de kop ‘Slotbepalingen’ vervangen door ‘Inwerkingtreding’ en wordt ‘met ingang van’ vervangen door ‘op’.

 8. H.In het nieuwe artikel 7 wordt ‘kan worden’ vervangen door ‘wordt’, worden de aanhalingstekens verwijderd en wordt na ‘wethouders’ ingevoegd ‘gemeente Overbetuwe 2001’.

Artikel VI Wijziging Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2002

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  2. b.de wet: de Wegenverkeerswet 1994;

  3. c.het Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

  4. d.voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

  5. e.motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

  6. f.het college: het college van burgemeester en wethouders.

 2. B.In artikel 2 wordt ‘het besluit’ vervangen door ‘het Besluit’.

 3. C.Artikel 3 wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende:

  Artikel 3 Plaats bewaring van voertuigen en openingstijden
  De plaats (plaatsen) van bewaring wordt (worden) door het college aangewezen.
  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

 4. D.De artikelen 6 en 7 worden hernummerd tot 7 en 8.

 5. E.Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 6 ingevoegd, luidende:

  Artikel 6 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van wegslepen en bewaren van voertuigen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 6. F.In het nieuwe artikel 7 wordt na ‘2002’ ingevoegd ‘.’.

 7. G.In het nieuwe artikel 8 wordt na ‘2002’ ingevoegd ‘.’.

Artikel VII Wijziging Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2007

 1. A.In artikel 11 wordt na ‘kan’ en voor ‘artikelen’ ingevoegd ‘één of meerdere’ en wordt na ‘artikelen’ en voor ‘buiten’ ingevoegd ‘van deze verordening’.

 2. B.In artikel 12 wordt geschrapt ‘met ingang van 1 januari 2007’.

 3. C.In artikel 14  wordt ‘met ingang van’ vervangen door ‘op’.

 4. D.In artikel 15 wordt na ‘2007‘ ingevoegd ‘.’.

Artikel VIII Wijziging Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2001

 1. A.In artikel 1 wordt ‘slechts’ geschrapt.

 2. B.Na artikel 9 en voor artikel 11 wordt als koptekst toegevoegd ‘HOOFSTUK 3 SLOTBEPALINGEN’.

 3. C.Na ‘HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN’ wordt een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidende:

  Artikel 10 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van subsidiëren van landschapselementen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 4. D.Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende:

  Artikel 11 Intrekking oude regeling
  De subsidieverordening landschapselementen, zoals vastgesteld bij besluit van 15 december 1998, wordt ingetrokken.

 5. E.Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende:

  Artikel 12 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 1 november 2001.

 6. F.Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 13 ingevoegd, luidende:

  Artikel 13 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening landschapselementen gemeente Overbetuwe 2001.

Artikel IX Wijziging Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003

 1. A.In de koptekst van artikel 1 wordt ‘Algemene begripsbepalingen’ vervangen door ‘Begripsomschrijvingen’. In de aanhef van artikel 1 ‘In deze verordening wordt verstaan onder’ vervangen door ‘Deze verordening verstaat onder:’.

 2. B.Artikel 12 wordt vervangen door een nieuw artikel 12, luidende:

  Artikel 12 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het in exploitatie brengen van gronden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 3. C.Artikel 13 wordt vervangen door een nieuw artikel 13:

  Artikel 13 Intrekking oude regeling
  De Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 2 januari 2001, wordt ingetrokken.

 4. D.Na artikel 13 wordt een nieuw artikel 14 ingevoegd, luidende:

  Artikel 14 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

 5. E.Na artikel 14 wordt een nieuw artikel 15 ingevoegd, luidende:

  Artikel 15 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Exploitatieverordening gemeente Overbetuwe 2003.

Artikel X Wijziging Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden 2006

 1. A.In artikel 1 wordt de aanhef ‘Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:’ vervangen door ‘Deze verordening verstaat onder:’, wordt in sub f. ‘de raad van de gemeente Overbetuwe’ vervangen door ‘de gemeenteraad’ en wordt in sub g. ‘van de gemeente Overbetuwe’ geschrapt.

 2. B.Artikel 10, tweede en derde lid worden geschrapt, onder hernummering van het bestaande vierde en vijfde lid tot tweede respectievelijk derde lid.

 3. C.Artikel 12, tweede, derde en vijfde lid worden geschrapt, onder hernummering van het bestaande vierde lid tot tweede lid.

 4. D.Artikel 16 wordt vervangen door een nieuw artikel 16, luidende:

  Artikel 16 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het instandhouden van cultuurhistorische waarden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 5. E.Artikel 17 wordt vervangen door een nieuw artikel 17, luidende:

  Artikel 17 Intrekking oude regeling
  De Subsidieregeling Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische waarden Overbetuwe wordt ingetrokken.

 6. F.Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende:

  Artikel 18 Overgangsrecht
  Op een aanvraag om subsidie die voor 16 februari 2006 is ingediend, blijft de Subsidieregeling Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische waarden Overbetuwe van toepassing.
  Op een aanvraag om subsidie die op en na 16 februari 2006 is ingediend, is deze verordening van toepassing.

 7. G.Artikel 19 wordt vervangen door een nieuw artikel 19, luidende:

  Artikel 19 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 16 februari 2006.

 8. H.Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende:

  Artikel 20 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2006.

Artikel XI Wijziging Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010

 1. A.In artikel 1 wordt ‘In deze verordening wordt verstaan onder:’ vervangen door ‘Deze verordening verstaat onder:’.

 2. B.Artikel 7 wordt vervangen door een nieuw artikel 7, luidende:

  Artikel 7 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 28 december 2006.

 3. C.Artikel 8 wordt vervangen door een nieuw artikel 8, luidende:

  Artikel 8 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening besteding woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010.

Artikel XII Wijziging Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2006

 1. A.In artikel 1 wordt ‘In deze verordening wordt verstaan onder:’ vervangen door ‘Deze verordening verstaat onder:’.

 2. B.Artikel 39 wordt vervangen door een nieuw artikel 39, luidende:

  Artikel 39 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 3. C.Artikel 40 wordt vervangen door een nieuw artikel 40, luidende:

  Artikel 40 Intrekking oude regeling
  De Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2002, wordt ingetrokken.

 4. D.Artikel 41 wordt vervangen door een nieuw artikel 41, luidende:

  Artikel 41 Overgangsrecht
  Op een aanvraag om subsidie die voor 1 januari 2006 is ingediend, blijft de Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2002 van toepassing.

  Op een aanvraag om subsidie die op en na 1 januari 2006 is ingediend, is deze verordening van toepassing.

 5. E.Na artikel 41 wordt een nieuw artikel 42 ingevoegd, luidende:

  Artikel 42 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 6. F.Na artikel 41 wordt een nieuw artikel 42 ingevoegd, luidende:

  Artikel 42 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Overbetuwe 2006.

Artikel XIII Wijziging Verordening kinderopvang 2004

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.het college: het college van burgemeester en wethouders;

  2. b.de wet: de Wet kinderopvang.

 2. B.Het eerste lid van artikel 2 wordt vervangen een nieuw eerste lid, luidende:

   1. 1.Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat:

    1. a.naam, adres en burgerservicenummer van de ouder;

    2. b.indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

    3. c.naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

    4. d.een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

    5. e.gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet waaronder begrepen de ouder voor wie of voor wiens kind een sociaal medische indicatie is afgegeven conform paragraaf 5 van deze verordening;

    6. f.overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 3. C.Artikel 17 wordt vervangen door een nieuw artikel 17, luidende:

  Artikel 17 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de kinderopvang, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 4. D.Artikel 18 wordt vervangen door een nieuw artikel 18, luidende:

  Artikel 18 Intrekking oude regeling
  De verordening Kinderopvang Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 17 december 2003, wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2005.

 5. E.Na artikel 18 wordt een nieuw artikel 19 ingevoegd, luidende:

  Artikel 19 Inwerkingtreding

   1. 1.Deze verordening treedt op 27 november 2004 in werking.

   2. 2.In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 12 tot en met 15 van deze verordening tegelijkertijd met artikel 6, eerste lid, onder k. en l. en artikel 23 van de wet in werking.

 6. F.Na artikel 19 wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende:

  Artikel 20 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet kinderopvang gemeente Overbetuwe 2004.

Artikel XIV Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Overbetuwe

 1. A.Artikel 43 wordt vervangen door een nieuw artikel 43, luidende:

  Artikel 43 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de onderwijshuisvesting, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 2. B.Na artikel 43 wordt een nieuw artikel 44 ingevoegd, luidende:

  Artikel 44 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2002.

 3. C.Na artikel 44 wordt een nieuw artikel 45 ingevoegd, luidende:

  Artikel 45 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderwijshuisvesting gemeente Overbetuwe 2002.

Artikel XV Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Overbetuwe 2007

 1. A.In de koptekst van artikel 1 wordt ‘Begripsomschrijving’ vervangen door ‘Begripsomschrijvingen’. In de aanhef van artikel 1 ‘In deze verordening wordt verstaan onder’ vervangen door ‘Deze verordening verstaat onder:’.

 2. B.In artikel 29, eerste lid wordt na ‘kan’ en voor ‘artikelen’ ingevoegd ‘één of meerdere ’.

 3. C.In artikel 30 wordt ‘met ingang van 27 februari 2007’ geschrapt.

Artikel XVI Wijziging Maatregelverordening gemeente Overbetuwe 2007

 1. A.In artikel 7 wordt ‘artikel 2, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid’.

 2. B.In artikel 9, eerste lid, artikel 10, tweede lid, artikel 11, tweede lid, artikel 12, eerste lid, artikel 14, eerste lid, en artikel 15, eerste lid wordt ‘artikel 2, tweede lid’ telkens vervangen door ‘artikel 3, tweede lid’.

Artikel XVII Wijziging Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.de wet: de Wet werk en bijstand;

  2. b.het college: het college van burgemeester en wethouders;

  3. c.gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c. van de wet;

  4. d.verzorgingsbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, dan wel ter voorkoming van thuiszorg als alternatief voor intensieve ambulante zorg of ter voorkoming van dagverpleging in een verpleeginrichting.

 2. B.In artikel 2 wordt als koptekst vermeld: ‘Toepassingsbereik’.

 3. C.In artikel 3, tweede lid wordt ‘Lid 1’ vervangen door ‘Het eerste lid’.

 4. D.In artikel 3, derde lid wordt ‘lid 2’ vervangen door ‘het tweede lid’.

 5. E.In artikel 3, vijfde lid, onderdelen a. en c. wordt ‘lid 2 onder a’ vervangen door ‘, tweede lid, onder a.’

 6. F.In artikel 4, derde lid wordt ‘lid 2’ vervangen door ‘het tweede lid’.

 7. G.In artikel 7, tweede lid wordt ‘lid 1’ vervangen door ‘het eerste lid’.

 8. H.Na ‘Hoofdstuk 4.’ wordt de koptekst ‘Overgangsbepalingen’ vervangen door ‘Slotbepalingen’ en wordt ‘Hoofdstuk 5. Slotbepalingen’ geschrapt.

 9. I.Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 9 ingevoegd, luidende:

  Artikel 9 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 10. J.Na het nieuwe artikel 9 wordt een een nieuw artikel 10 ingevoegd, luidende:

  Artikel 10 Intrekking oude regeling
  De Verordening toeslagen en verlagingen Abw gemeente Overbetuwe 2001 wordt ingetrokken.

 11. K.Na het nieuwe artikel 10 wordt een nieuw artikel 11 ingevoegd, luidende:

  Artikel 11 Overgangsrecht

   1. 1.In geval uitvoering van deze verordening in het individuele geval ongunstiger is dan uitvoering van de per 1 januari 2005 ingetrokken verordening, wordt de bijstand in twee stappen afgebouwd van het oude naar het nieuwe niveau. De eerste stap van 50 procent van het verschil na 6 maanden na de ingangsdatum van deze verordening en de tweede stap van 50 procent van het verschil na 12 maanden.

   2. 2.De verlaging op de uitkering van 21-jarigen die op 1 januari 2005 een bijstandsuitkering ontvangen blijft ongewijzigd tot het moment dat zij de 22-jarige leeftijd hebben bereikt, waarna artikel 7, eerste lid, sub b. van kracht wordt.

   3. 3.De verlaging op de uitkering van 22-jarigen die op 1 januari 2005 een bijstandsuitkering ontvangen blijft ongewijzigd.

 12. L.Na het nieuwe artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, luidende:

  Artikel 12 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

 13. M.Na het nieuwe artikel 11 wordt een nieuw artikel 13 ingevoegd, luidende:

  Artikel 13 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005.

Artikel XVIII Wijziging Verordening declaratiefonds Overbetuwe 2006

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.het college: het college van burgemeester en wethouders;

  2. b.aanvrager: een inwoner van de gemeente Overbetuwe van 21 jaar of ouder die in aanmerking wenst te komen voor subsidie, niet zijnde een student die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 of in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  3. c.activiteit: een activiteit, lidmaatschap of abonnement op het terrein van sport, recreatie, politiek, maatschappelijk welzijn, educatie, kunst en culturele volksontwikkeling.

 2. B.Artikel 8 wordt vervangen door een nieuw artikel 8, luidende:

  Artikel 8 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het participeren in de samenleving, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 3. C.Artikel 9 wordt vervangen door een nieuw artikel 9, luidende:

  Artikel 9 Intrekking oude regeling
  De Verordening declaratiefonds Overbetuwe 2003, zoals vastgesteld bij besluit van 17 december 2002, wordt ingetrokken.

 4. D.Artikel 10 wordt vervangen door een nieuw artikel 10, luidende:

  Artikel 10 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 5. E.Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende:

  Artikel 11        Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2006.

Artikel XIX Wijziging Handhavingverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005

 1. A.Artikel 1 wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende:

  Artikel 1 Begripsomschrijvingen
  Deze verordening verstaat onder:

  1. a.de wet: de Wet werk en bijstand;

  2. b.het college: het college van burgemeester en wethouders;

  3. c.de maatregelverordening: de verordening gebaseerd op artikel 8, eerste lid, onder b. van de wet.

 2. B.Artikel 11 wordt vervangen door een nieuw artikel 11, luidende:

  Artikel 11        Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 3. C.Artikel 12 wordt vervangen door een nieuw artikel 12, luidende:

  Artikel 12        Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

 4. D.Artikel 13 wordt vervangen door een nieuw artikel 13, luidende:

  Artikel 13 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005.

 5. E.Het bestaande artikel 14 wordt geschrapt.

Artikel XX Wijziging Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005

 1. A.In de koptekst van artikel 1 wordt ‘Begripsbepalingen’ vervangen door ‘Begripsomschrijvingen’. Artikel 1, eerste lid evenals ‘2. In deze verordening wordt verstaan onder:’ worden geschrapt en vervangen door ‘Deze verordening verstaat onder:’.

 2. B.In artikel 10, eerste lid wordt ‘:’ vervangen door ‘.’.

 3. C.In artikel 21, eerste lid wordt ‘zoals bedoelt in artikel 31 tweede lid onder o’ vervangen door ‘zoals bedoeld in artikel 31, tweede lid, onder o.’.

 4. D.In artikel 21, tweede lid wordt ‘lid 1’ vervangen door ‘eerste lid’.

 5. E.Artikel 23 wordt vervangen door een nieuw artikel 23, luidende:

  Artikel 23 Nadere regels
  Het college is bevoegd om nadere regels te stellen over de uitvoering van deze verordening.

 6. F.Artikel 24 wordt vervangen door een nieuw artikel 24, luidende:

  Artikel 24 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het aanbieden van reïntegratievoorzieningen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 7. G.Het bestaande artikel 25 wordt geschrapt.

 8. H.Na het nieuwe artikel 24 wordt een nieuw artikel 25 ingevoegd, luidende:

  Artikel 25 Inwerkingtreding
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

 9. I.Na het nieuwe artikel 25 wordt een nieuw artikel 26 ingevoegd, luidende:

  Artikel 26 Citeertitel
  Deze verordening wordt aangehaald als: Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005.

Artikel XXI Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2007

 1. A.In de koptekst van artikel 1 wordt ‘Begripsbepalingen’ vervangen door ‘Begripsomschrijvingen’. De aanhef ‘In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:’ wordt vervangen door ‘Deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving verstaat onder:’.

 2. B.In artikel 1, sub e. wordt ‘lid 1’ vervangen door ‘eerste lid’.

 3. C.In artikel 29 wordt ‘lid 2’ vervangen door ‘tweede lid’.

 4. D.Artikel 37 wordt vervangen door een nieuw artikel 37, luidende:

  Artikel 37 Hardheidsclausule
  Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het maatschappelijk participeren, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 5. E.In artikel 40 wordt ‘met ingang van’ vervangen door ‘op’.

Artikel XXII Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 3 januari 2008 en werkt terug tot en met 1 januari 2007, met dien verstande dat

 1. a.artikel III Wijziging Controleverordening gemeente Overbetuwe 2003 terugwerkt tot en met 25 april 2007;

 2. b.artikel XV Wijziging Verordening leerlingenvervoer 2007 terugwerkt tot en met 27 februari 2007;

 3. c.artikel XVI Wijziging Maatregelverordening gemeente Overbetuwe 2007 terugwerkt tot en met 1 augustus 2007.

Artikel XXIII Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 18 december 2007.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.