Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening cliëntenparticipatie WMO gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WMO gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WMO gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening cliëntenparticipatie WMO gemeente Overbetuwe 2010, zoals vastgesteld bij besluit van 28 september 2010, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) intrekking
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-11-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 05-12-2012
Kenmerk voorstel 12rb000127

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11
  2. Gemeentewet, art. 150
  3. Inspraakverordening gemeente Overbetuwe 2007, art. 4, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 intrekking 27-11-2012
De Betuwe; 05-12-2012
12rb000127
21-10-2010 31-12-2012 nieuwe regeling 28-09-2010
Hét Gemeente Nieuws; 20-10-2010
10rb000079
01-01-2008 01-01-2007 21-10-2010 nieuwe regeling 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 02-01-2008
07RB000214

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WMO gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 12RB000127

 

Nr. 7b

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 23 oktober 2012;

 

overwegende dat advisering door inwoners, deelnemers en cliënten over sociaal-maatschappelijke vraagstukken beter tot zijn recht komt in één adviesinstantie dan in meerdere overleginstanties voor deelterreinen;

 

overwegende dat daartoe met ingang van 1 januari 2013 de Participatieraad wordt ingesteld;

 

gelet op artikel(en) 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 150 van de Gemeentewet en 4, tweede lid van de Inspraakverordening gemeente Overbetuwe 2007;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening tot intrekking van de Verordening

cliëntenparticipatie WMOgemeente Overbetuwe 2012

 

Artikel 1 Intrekking verordening

De Verordening cliëntenparticipatie WMO gemeente Overbetuwe 2010, zoals vastgesteld bij besluit van 28 september 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WMO gemeente Overbetuwe 2012.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 27 november 2012.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

R.T. Metz

 

verordening tot intrekking van de verordening cliëntenparticipatie WMO 2012 11 27

verordening tot intrekking van de verordening cliëntenparticipatie WMO 2012 11 27 (PDF)
Omschrijving: