Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling functiebeschrijving en waardering griffie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling "Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2014" griffie gemeente Overbetuwe
Citeertitel vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling "Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2014" griffie gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 29-07-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-07-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officielebekendmakingen.nl 28 juli 2015, gemeenteblad nr. 69135
Kenmerk voorstel 15bb00005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 107e, CAR-UWO artikel 1:3a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
29-07-2015 nieuwe regeling 23-07-2015
Officielebekendmakingen.nl 28 juli 2015, gemeenteblad nr. 69135
15bb00005

Onderwerp:

vaststellen arbeidsvoorwaardenregeling “Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2014’’ griffie gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 15BB00005

 

De werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het feit dat met betrekking tot het beschrijven en waarderen van de functies van de op de griffie werkzame ambtenaren zoveel mogelijk dient te worden aangesloten aan de methode van beschrijven en waarderen van functies van het overige personeel in dienst van de gemeente Overbetuwe;  

 

gelet op artikel 107e van de Gemeentewet en artikel 1:3a CAR-UWO ;

 

gelet op de Verordening werkgeverscommissie gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t :

 

1.

Vast te stellen de door het college van de gemeente Overbetuwe op 18 november 2014 vastgestelde “Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2014’’, verder aangeduid als procedureregeling, met inachtneming van het bepaalde onder 3. van toepassing te verklaren en naar analogie toe te passen voor de functies binnen de griffie van de gemeente Overbetuwe

 

 

 

2.

Vast te stellen de lokale functiematrix, de conversietabel, het omzettingsoverzicht en de functiebeschrijvingen (normfuncties).

 

 

 

3.

Te bepalen dat:

 

a.

Daar waar in de procedureregeling wordt gesproken over ‘’burgemeester en wethouders’’, gelezen dient te worden ‘’de gemeenteraad’’.

 

b.

De beschrijving en de waarderingen van de functies binnen de griffie dezelfde stappen van de procedureregeling doorlopen.

 

 

 

4.

De procedureregeling, de lokale functiematrix, de conversietabel, het omzettingsoverzicht en de functiebeschrijvingen (normfuncties) in werking te laten treden op de dag na de datum van bekendmaking.    

 

 

Aldus besloten op……. 2015

De werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Overbetuwe,

 

De voorzitter,

 

 

J.J. van Brakel-Huijgen

regeling f beschrijving- en waardering griffie 150723

regeling f beschrijving- en waardering griffie 150723 (PDF)
Omschrijving: