Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015
Citeertitel Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 21-07-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2015
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-07-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiële bekendmakingen 20 juli 2015, gemeenteblad nr. 65785
Kenmerk voorstel 15rb000070

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 lid 2 en 3 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
21-07-2015 01-01-2015 nieuwe regeling 14-07-2015
Officiële bekendmakingen 20 juli 2015, gemeenteblad nr. 65785
15rb000070

Onderwerp: Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015

 

 

Ons kenmerk: 15RB000070

 

Nr. 9b

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van de werkgroep Voorzieningen namens het Presidium van 3 juni 2015;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 30 juni 2015;

 

gelet op artikel 33 lid 2 en 3 van de Gemeentewet

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de:

 

 

Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015

 

Artikel 1 Recht op fractievergoeding

 1. 1.De fracties, zoals bedoeld in artikel 10 van het Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2014, ontvangen per kalenderjaar een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 2. 2.Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 750 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een variabel bedrag van € 400 per raadszetel.

 3. 3.De griffier beheert het budget fractievergoeding en uitbetaling geschiedt op declaratiebasis.

Artikel 2 Besteding fractievergoeding

 1. 1.De fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 2. 2.Voor een overzicht van de posten waar de bijdrage wel en niet voor mag worden gebruikt wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze verordening.

Artikel 3 Wijziging fractievergoeding

 1. 1.Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage.

 2. 2.Bij afsplitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 3. 3.De wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt van kracht op eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 4. 4.De wijziging in tweede lid van dit artikel wordt van kracht op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de raad in de gewijzigde samenstelling plaatsvindt.

Artikel 4 Reservering

 1. 1.Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de aan een fractie toekomende bijdrage, wordt voor de fractie gereserveerd ter besteding in volgende jaren.

 2. 2.De reserve blijft na de verkiezingen beschikbaar voor de fractie, die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.    

 3. 3.De reserve op 31 december in een verkiezingsjaar is niet groter dan 100% van de vergoeding waarop de fractie in dat jaar op grond van artikel 1 aanspraak kon maken.

 Artikel 5 Verantwoording en controle

 1. 1.De fractie legt de declaratie die uit het budget voor de fractievergoeding moet worden vergoed voor aan de griffier.

 2. 2.De griffier toetst of de ingediende declaratie voldaan kan worden uit het budget voor de fractievergoeding.

 3. 3.De griffier stelt jaarlijks een verslag op van de verstrekte declaraties.

 4. 4.De eindcontrole van het verslag vindt plaats door een controlecommissie bestaande uit één lid van elke fractie. De controlecommissie brengt advies uit aan de raad.

 5. 5.De raad stelt na ontvangt van het advies van de controlecommissie het verslag vast.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Daar waar deze verordening niet in voorziet, beslist de raad op voorstel van het presidium.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015’.

 2. 2.Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 14 juli 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Bijlage 1  Overzicht wat wel en wat niet uit de fractievergoeding kan worden betaald  

 

WEL:

-     Personele ondersteuning (secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, onderzoek, coaching);

-     Inhuren van (externe of ambtelijke) adviseurs;

-     Opzetten en onderhouden van een website (inclusief social media en hosting-kosten t.b.v. fractiewebsite);

-     Financiële en facilitaire ondersteuning bij uitwerken van initiatieven met betrekking tot de volksvertegenwoordigende rol;

-     Organiseren bijeenkomsten (zaalhuur, consumpties, organisatie, publiciteit);

-     Fractie excursies, werkbezoeken etc.;

-     Opleidingen gericht op het functioneren van de fractie als geheel;

-     Administratiekosten t.b.v. gehele fractie;

-     Fractievergaderingen op locatie;

-     Tablets voor burgerleden;

-     Fractie nieuwsbrief.

 

NIET:

-     Uitgaven in strijd met wettelijk bepalingen en overige regelingen;

-     Betalingen aan politieke partijen, met politiek verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

-     Uitgaven aan raadsleden voor werkzaamheden die zij als medewerker of anderszins in opdracht van de fractie verrichten;  

-     Financiering van verkiezingscampagne (o.a. advertenties);

-     Giften en cadeau’s;

-     Presentjes/bloemen/kaarten e.d. t.b.v. relaties;

-     Lief en leed-pot;

-     Uitgaven welke dienen te worden betaald uit vergoedingen die de leden op grond van de Verordening voorzieningen raads- en burgerleden toekomen;  

-     Individuele / persoonlijke onkosten raadsleden (cursussen, congressen, opleidingen) (deze dienen te worden bekostigd uit het persoonlijk budget opgenomen uit de Verordening voorzieningen raads- en burgerleden);

-     Contra-expertise;

-     Individuele administratiekosten;

-     Computer- en randapparatuur voor raadsleden (is geregeld in de Verordening voorzieningen raads- en burgerleden);  

-     Telefoon- of andere apparatuur;

-     Ontvangst van andere raads- en/of Statenfracties.    

 

Behorende bij rb15000070

 

de griffier,

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.     

 

 

Toelichting Verordening Fractievergoeding gemeente Overbetuwe 2015  

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Recht op fractievergoeding

De hoogte van het budget voor fractievergoeding wordt in de gemeentebegroting opgenomen en wordt dus door de raad vastgesteld. De fractievergoeding bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal zetels dat de fractie heeft. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied, is het logisch dat zij in totaal een hogere vergoeding krijgen.

 

Artikel 2 Besteding fractievergoeding

De fracties wordt grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractievergoeding. Minimum voorwaarde is wel dat de bijdrage wordt besteed aan raadswerkzaamheden. Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de bijdrage niet mag worden gebruikt. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage  verkiezingscampagnes worden gefinancierd en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk ( vastgelegd in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat zijn grondslag vindt in de artikelen 95, 96 en 99 van de Gemeentewet) aanvullen met de bijdrage  voor fractievergoeding.

Opleidingen voor individuele raads- en burgerleden moeten worden bekostigd uit het daarvoor beschikbare persoonlijke budget. In Overbetuwe is dat geregeld in de artikelen 6 en 10 van de Verordening voorzieningen raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2015. Politiek georiënteerde cursussen zijn een aangelegenheid van de fracties en kunnen daarom worden bekostigd uit de fractievergoeding. In de bijlage bij deze verordening is een overzicht bijgevoegd met daarin vermeld waar de fractievergoeding wel en niet voor kan worden gebruikt. De lijst biedt een kader voor het toetsen. Fractievergoeding in de vorm van het beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren voor de fracties wordt niet wenselijk geacht, aangezien het vaak politiek getinte ondersteuning betreft. Fracties moeten daarom vrij zijn in de keuze van de personen die de fracties eventueel ondersteunen.

 

Artikel 3 Wijziging fractievergoeding

Het kan zijn dat de bijdrage moet worden aangepast aan veranderende verhoudingen in de raad. Dit artikel is zo geformuleerd dat het zowel kan dienen voor fracties die bij de verkiezingen blijken te verdwijnen dan wel na de verkiezingen opkomen, maar ook kan dienen bij splitsing van zittende fracties.

 

Artikel 4 Reservering

De reserve bestaat uit het overschot van voorgaande jaren. Dit bedrag zal niet eindeloos mogen groeien. De reserve in het verkiezingsjaar is daarom aan een maximum gebonden.    

 

Artikel 5 Verantwoording en controle

Het risico of een declaratie wel of niet vergoed wordt, ligt bij de aanvrager. De indiener kan geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten claimen. Toetsing geschiedt door de griffier. De toetsing zal binnen twee weken geschieden en er zal schriftelijke terugkoppeling per e-mail plaatsvinden.

De controlecommissie, bestaande uit één lid van elke fractie, controleert het verslag van de  griffier en brengt hierover advies uit aan de raad die vervolgens het verslag vaststelt. Uit het verslag kan naar voor komen dat er een verrekening dient plaats te vinden. Als niet verrekend kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad verdwijnt, zal de raad de ten onrechte uitbetaalde declaratie terugvorderen.

Verordening fractievergoeding 150714

Verordening fractievergoeding 150714 (PDF)
Omschrijving: