Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015
Citeertitel Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 21-07-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2015
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-07-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiële bekendmakingen 20 juli 2015, gemeenteblad nr. 65805
Kenmerk voorstel 15rb000053

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6, tweede lid van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
21-07-2015 01-01-2015 nieuwe regeling 14-07-2015
Officiële bekendmakingen 20 juli 2015, gemeenteblad nr. 65805
15rb000053

Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015

 

Ons kenmerk: 15RB000053

 

Nr. 13

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015;

 

gelezen het advies van de participatieraad van 19 mei 2015;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 30 juni 2015;

 

gelet op artikel(en) 6, tweede lid van de Participatiewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening loonkostensubsidie

gemeente Overbetuwe 2015

 

 

Artikel 1 Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 1. 1.Burgemeester en wethouders stellen op aanvraag of ambtshalve vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Participatiewet.

 2. 2.Burgemeester en wethouders hanteren bij de vaststelling de volgende criteria:

  1. a.de persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid onderdeel a van de Participatiewet;

  2. b.de persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  3. c.de persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 3. 3.Burgemeester en wethouders kunnen zich met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie laten adviseren door een externe organisatie die daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht neemt.

Artikel 2 Vaststelling loonwaarde

 1. 1.Voor de bepaling van de loonwaarde maken burgemeester en wethouders gebruik van een loonwaardemethodiek die voldoet aan de minimumeisen van de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet.

 2. 2.Burgemeester en wethouders kunnen zich bij de bepaling van de loonwaarde van een persoon laten adviseren door een externe organisatie die daarbij de in het eerste lid bedoelde eisen in acht neemt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 14 juli 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene Toelichting

Met de Participatiewet krijgen de gemeenten de mogelijkheid een nieuwe vorm van loonkostensubsidie in te zetten. Deze kunnen wij structureel verstrekken aan de werkgever,

en financieren vanuit het inkomensdeel. Deze loonkostensubsidie is vastgelegd in artikel 10d van de Participatiewet.  

De werkgever betaalt de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon (wml) of het toepasselijk cao-loon, en draagt de werkgeverslasten. De gemeente verleent een loonkostensubsidie aan de werkgever. Het bedrag van de subsidie is het verschil tussen het bruto wml en de loonwaarde, met een maximum van 70% van het wml.

De loonkostensubsidie wordt vermeerderd met een bij ministeriële regeling (Regeling loonkostensubsidie Participatiewet) bepaalde vergoeding voor de werkgeverslasten.

 

Loonwaarde is artikel 6, eerste lid, onderdeel g van de Participatiewet en als volgt gedefinieerd:

“vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.”

 

Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet perse tijdelijk, maar kan als het nodig is voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de werknemer (Kamerstukken II 2013/14,33 161, nr. 107, blz. 60).

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

De loonkostensubsidie kunnen wij uitsluitend inzetten als de persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e van de Participatiewet. In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld dat wij op schriftelijke aanvraag, dan wel ambtshalve, vaststellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 1, eerste lid van deze verordening).

Het is alleen mogelijk ambtshalve vast te stellen dat iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort bij:

 • -personen die algemene bijstand ontvangen;

 • -personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdeel b van de WIA, artikel 35, vierde lid, onderdeel b van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdeel b van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

 • -personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van Participatiewet;

 • -personen met een uitkering op grond van de Ioaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), en

 • -personen met een uitkering op grond van de Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

 

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan het college is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de Participatiewet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en of de loonkostensubsidie voor hen ingezet wordt (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz.62).

In artikel 1, tweede lid van deze verordening is vastgelegd welke criteria daarbij in acht worden genomen. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e van de Participatiewet. In dit artikel is wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd.

 

In artikel 1 van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet is vastgelegd wanneer iemand mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, te weten:

 • -de persoon kan een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie;

 • -de persoon beschikt over basale werknemersvaardigheden;

 • -de persoon is in staat om aaneengesloten te werken voor een periode van ten minste één uur, en

 • -de persoon ten minste vier uur per dag belastbaar is of ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het wml.

 

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan het college zich laten adviseren door een externe organisatie (artikel 1, derde lid van deze verordening). Het college draagt in dat geval personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie. De externe organisatie adviseert het college en neemt daarbij ook de in artikel 1, tweede lid van deze verordening neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het college of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Dit advies is leidend. Alleen als sprake van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan het college besluiten het advies niet te volgen.

 

Artikel 2 Vaststelling loonwaarde

Wanneer het college heeft vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, en een werkgever heeft de intentie met deze persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het college in beginsel de loonwaarde van die persoon vast. Dit is vastgelegd in artikel 10d, eerste lid van de Participatiewet.

Hiervoor hoeft geen aanvraag ingediend te worden. De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen. Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het college loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de Participatiewet.

 

De regering heeft beoogd, en erin voorzien, dat werkbedrijven op regionaal niveau afspraken maken over de te gebruiken methode voor loonwaardevaststelling. Een ministeriële regeling (Regeling loonkostensubsidie Participatiewet) biedt, zolang er geen afspraken op regionaal niveau gemaakt zijn door werkbedrijven, nadere regels omtrent minimumeisen voor de vaststelling van de loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking die met loonkostensubsidie aan het werk gaan.

Deze Regeling loonkostensubsidie Participatiewet is mede gebaseerd op het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet, waarin is geregeld dat het college de loonwaarde vaststelt op basis van de feitelijk werkzaamheden van een persoon op de werkplek bij de werkgever, op basis van een objectieve beschreven methodiek en door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige.

Naast de Participatiewet zelf biedt ook het Besluit de bevoegdheid om nadere regels bij ministeriële regeling te stellen omtrent eisen ten aanzien van de bestanddelen die bij de vaststelling van de loonwaarde moeten worden betrokken, de functie waartegen de prestaties van de (potentiële) werknemer moeten worden afgezet en de wijze waarop de loonwaarde wordt berekend. De Regeling loonkostensubsidie Participatiewet geeft invulling aan deze bevoegdheid. De regering is van mening dat de loonwaarde de prestatie van de potentiële werknemer moet weergeven. De loonwaarde wordt vastgesteld op basis van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid (artikel 4 van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet).Dit houdt ook in dat de regering vindt dat de additionele kosten niet in de loonwaarde, en dus niet in één van de elementen tempo, kwaliteit en inzetbaarheid moet worden betrokken. Onder additionele kosten worden kosten verstaan die gemaakt moeten worden om de werknemer op de werkplek te laten functioneren. Hierbij kunt u denken aan kosten van extra begeleiding en hulpmiddelen. Het college ontvangt financiële middelen voor deze additionele kosten via het participatiebudget.

 

De deelnemende gemeenten in de arbeidsmarktregio Arnhem, waaronder Overbetuwe, hebben een model en werkwijze rondom loonkostensubsidie binnen de Participatiewet ontwikkeld. Naar aanleiding hiervan bereiden wij gezamenlijk een aanbesteding voor die wij niet voor eind 2015 denken af te ronden. Zolang er nog geen door het Werkbedrijf en de minister goedgekeurde loonwaardemethodiek is voor de arbeidsmarktregio Arnhem wordt de loonwaarde vastgesteld door middel van een methodiek die voldoet aan de minimumeisen die in de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet zijn vastgelegd (artikel 2, eerste lid van deze verordening).

Een externe organisatie kan het college adviseren met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon. Dit is vastgelegd in artikel 2, tweede lid van deze verordening. In de arbeidsmarktregio is ervoor gekozen de loonwaardemeting in 2015 door het UWV te laten uitvoeren.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 (PDF)
Omschrijving: