Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Kledingregeling gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Kledingregeling gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Kledingregeling gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 02-02-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-01-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad nr.11268, 1 februari 2016
Kenmerk voorstel 15bwb00104

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel(en) 15:1:16, vierde lid en 15.3.21, eerste lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-02-2016 01-01-2016 nieuwe regeling 26-01-2016
officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad nr.11268, 1 februari 2016
15bwb00104
13-05-2015 01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 06-05-2015
Gemeenteblad nr.41074, 12 mei 2015
15bwb00034

Onderwerp: Kledingregeling gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 15BWB00104

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016;

 

gelet op artikel(en) 15.1.16, vierde lid en 15.3.21, eerste lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Kledingregeling

gemeente Overbetuwe 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 1. a.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a. van de CAR/UWO;

 2. b.CAR/UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst;

 3. c.voorgeschreven kleding: kleding die is voorzien van een gemeentelogo, dan wel van een logo van De Helster Sportcentrum en:

  1. 1.wordt voorgeschreven vanuit representativiteit, herkenbaarheid, uniformiteit;

  2. 2.vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen.

 4. d.leidinggevende: degene aan wie de ambtenaar, volgends de hiërarchische organisatiestructuur verantwoording aflegt;

 5. e.veiligheidskleding: kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen als bedoeld onder c. sub 2.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de ambtenaar die een functie in een bepaald aandachtsveld uitoefent als genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3 Draagplicht

 1. 1.De ambtenaar is verplicht om tijdens de uitoefening van zijn functie de voorgeschreven kleding te dragen zoals genoemd in de bijlage bij deze regeling.

 2. 2.Het eerste lid geldt niet als de leidinggevende het dragen van de voorgeschreven kleding niet noodzakelijk of ondoenlijk acht.

Artikel 4 Eigendom en gebruik verstrekte kleding

De door de gemeente verstrekte kleding blijft eigendom van de gemeente en mag door de ambtenaar niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor uitoefening van zijn functie.

Artikel 5 Verstrekking van kleding

Aan een ambtenaar wordt kleding verstrekt in opdracht van de leidinggevende en voor rekening van de gemeente Overbetuwe zoals beschreven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 6 Vergoeding van eigen kleding

Medewerkers educatie IV en medewerkers locatie V van team De Helster ontvangen jaarlijks een bijdrage in de kosten van zwemkleding en schoeisel naar rato van gewerkte uren, waarbij het voorgaande jaar c.q. seizoen als maatstaf wordt gehanteerd. Maximaal wordt € 150,- per persoon uitgekeerd.

Artikel 7 Zorgplicht, reiniging, vermaken/herstel

 1. 1.De ambtenaar zorgt voor de goede staat van de voorgeschreven kleding.

 2. 2.De reiniging van de verstrekte blousons, colberts, pantalons, rokken en veiligheidskleding (die om speciale reiniging vraagt) vindt plaats in opdracht van de leidinggevende en is voor rekening van de gemeente.

 3. 3.De ambtenaar mag de verstrekte kleding niet vermaken, maar wel in beperkte mate herstellen.

 4. 4.De leidinggevende geeft opdracht voor het vermaken of indien nodig herstellen van de verstrekte kleding.

 5. 5.Vermissing, diefstal of ernstige beschadiging van de verstrekte kleding wordt direct door de ambtenaar gemeld bij de leidinggevende.

Artikel 8 Vervanging en inlevering verstrekte kleding

 1. 1.Vervanging van de verstrekte kleding vindt plaats in opdracht van de leidinggevende, die vaststelt of de kleding al dan niet na herstel of schoonmaak nog geschikt is voor gebruik.

 2. 2.Als verstrekte kleding door onachtzaamheid of nalatigheid van de ambtenaar eerder vervangen moet worden dan gelet op slijtage gebruikelijk is, dan kan de ambtenaar verplicht worden een deel van de kosten van vervanging te betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid en de draagtijd door de ambtenaar.

 3. 3.De aan de ambtenaar verstrekte kleding wordt ingeleverd:

  1. a.als de ambtenaar het dienstverband bij de gemeente beëindigt;

  2. b.als de ambtenaar niet langer verplicht is de kleding te dragen;

  3. c.bij vervanging van de kleding.

 4. 4.De kleding wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien dagen ingeleverd bij de leidinggevende.

 5. 5.Als niet wordt voldaan aan het vijfde lid van dit artikel dan kunnen de kosten van vervanging op de ambtenaar worden verhaald.

Artikel 9  Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van het dragen van voorgeschreven kleding, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Regeling Kledingregeling gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 6 mei 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Kledingregeling gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 januari 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

BIJLAGE bij KLEDINGREGELING 2016

 

Functie

Aandachtsveld

Voorgeschreven kleding

Verstrekt door gemeente

TPZ

Medewerker publiek II

 

Medewerker publiek III

 

Baliewerkzaamheden waaronder:

 

Aangiften en documenten, publieksvoorlichting klantencontacten belastingen

KCC

Een combinatie van:

- antraciet colbert of gilet

- antraciet broek of rok

- wit overhemd (man) of witte blouse (vrouw)

- stropdas of sjaal of ketting in gemeentekleuren

- zwarte/donkergrijze schoenen bij voorkeur met hak

Ja m.u.v. de schoenen

 

TV&H

Medewerker beleidsuitvoering III

 

Medewerker Publiek III

 

Omgevingsloket

idem

idem

TZI

medewerker beleidsuitvoering III

Loket Samenleven

idem

idem

TPZ, TV&H, TZI

Medewerker in tijdelijke dienst

Zie voorgaande aandachtsvelden

Een combinatie van:

-antraciet gilet

-wit overhemd (man) of witte blouse (vrouw)

- stropdas of sjaal of ketting in gemeentekleuren

- zwarte broek of rok

– zwarte/donkergrijze schoenen bij voorkeur met hak.

Ja m.u.v. de broek/rok en schoenen

TA&O

Medewerker Facilitair IV

 

Bodediensten

Voor dagelijks gebruik grijs kostuum bestaande uit:

- colbert  

- pantalon

- bijpassende zwarte riem

Daarnaast:

- lichtblauw overhemd

- grijze spencer  

- stropdas in gemeentekleuren

- zwarte/donkergrijze sokken

 

Voor bijzondere gebeurte­nissen, blauw kostuum bestaande uit:

 • -colbert

 • -pantalon

 • -bijpassende zwarte riem

Daarnaast:

 • -lichtblauw overhemd

 • -donkerblauwe stropdas

 • -zwarte/donkergrijze  schoenen.

Ja.

Schoenen 1 x per 4 jaar tot een maximum van

€ 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Helster

Medewerker educatie IV

 

Medewerker publiek V

 

 

 

Medewerkers in tijdelijke dienst

 

 

Zwemonderwijs

Toezicht zwemmen

Balie

Administratief/secretariële ondersteuning

 

Een combinatie van:

 • -poloshirt/t-shirt/singlet of blouse

 • -korte broek, 3/4 broek of lange broek

 

Kleur wordt elke 2 jaar bepaald met als uitgangspunt eenheid

 

Idem, stagiaires alleen poloshirt

Ja

TV&H

Medewerker handhaving IV

 

Algemeen toezicht openbare ruimte en Algemene plaatselijke verordening (BOA’s)

blauw politie-uniform

(landelijk Idem en donkerblauwe Trui/jas

voorgeschreven)

Ja

 

 

 

 

 

TOPW

Medewerker technische uitvoering II, III en IV

 

TBV

medewerker beleidsuitvoering III

Medewerker toezicht V

 

TV&H

Medewerker handhaving II

 

TIF

Medewerker gegevens III

 

Medewerkers in tijdelijke dienst

 

 

 

 

 

Buitendienst en openbare ruimte

 

 

 

 

Toezicht groen en wegen

 

 

 

 

 

 

Toezicht en handhaving (bouwen, wonen, milieu en drank en horecawet)

 

 

Brug- Landmeten Geometrie

Algemeen: Veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig VCA dan wel Arbo wet .

 

Specifiek:

TOPW: Reguliere werkkleding: (polo)shirt, sweater, werkbroek

 

 

Donkerblauwe Trui/jas

 

 

 

 

 

 

Donkerblauwe Trui/jas

 

 

 

 

Donkerblauwe Trui/jas

 

 

Idem, stagiaires alleen veiligheidskleding

Ja

 

 

Algemene toelichting

De gemeente Overbetuwe had vijf regelingen die toezagen op het dragen van voorgeschreven kleding dan wel veiligheidskleding en het al dan niet verstrekken daarvan. Deze regelingen waren niet gelijkluidend, zodat er geen uniformiteit gold. Om uniformiteit te bevorderen is besloten om één gemeentelijke kledingregeling te maken. Daarnaast is ook rekening gehouden met de geldende fiscale normen en de werkkostenregeling die per 1 januari 2015 in werking  is getreden.

 

 

Artikelsgewijs toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gebruikte begrippen omschreven. Niet alle begrippen hoeven te worden toegelicht, zodat hieronder slechts een paar nader worden toegelicht.

 

Ad a: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan. Een stagiair valt hier dus niet onder.

 

In alle lokale personeelsregelingen wordt uitgegaan van het begrip ambtenaar. Dit betekent dat de regeling niet van toepassing is op een ingehuurde medewerker (payroll), tenzij deze lokale regeling in de inhuurovereenkomst op de medewerker van overeenkomstige toepassing is verklaard.

 

Ad c: voorgeschreven kleding moet zijn voorzien van een logo. Om te voldoen aan fiscale normen moet dit logo 70 cm2 groot zijn (conform het Handboek Loonheffingen 2014). Het mogen ook twee logo’s van 35 cm2 zijn.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel bepaalt het bereik van deze regeling. De regeling is alleen van toepassing op de ambtenaar wiens functie en aandachtsveld staat genoemd in de bijlage. Verricht de ambtenaar werkzaamheden op een ander aandachtsveld, dan is deze regeling niet van toepassing.

 

Artikel 3 Draagplicht

Dit artikel bepaalt dat ambtenaren verplicht zijn de in de bijlage voorgeschreven kleding te dragen. De leidinggevende kan bepalen dat er geen draagplicht geldt. Bijvoorbeeld indien het dragen van de kleding gelet op de weersgesteldheid of zwangerschap ondoenlijk is of als het medisch niet verantwoord is.

 

Artikel 4 Eigendom en gebruik verstrekte kleding

De door de gemeente verstrekte kleding blijft eigendom van de gemeente. De verstrekte kleding mag niet gedragen worden anders dan voor de uitoefening van de functie van de ambtenaar. De kleding mag wel worden gedragen bij woon-werkverkeer, alhoewel op werk veelal een voorziening aanwezig is om de verstrekte kleding op te bergen.

 

Artikel 5 Verstrekking van kleding

De leidinggevende bepaalt of kleding op grond van deze regeling moet worden verstrekt en ook het aantal kledingsstukken.

 

Artikel 6 Vergoeding van eigen kleding

Op grond van artikel 15:1:23 CAR/UWO ontvangen de genoemde zwembadmedewerkers een vergoeding als bijdrage in de aanschaf van zwemkleding en schoenen naar rato van het aantal gewerkte uren voor meer dan normale slijtage van deze kleding tijdens het vervullen van hun functie. Het gaat om een bijdrage in de kosten en betreft geen volledige onkostenvergoeding.

Artikel 7 Zorgplicht, reiniging, vermaken/herstel

Aangezien de verstrekte kleding eigendom is van de gemeente, moet de ambtenaar ervoor zorgen dat de kleding er netjes uitziet. Als de leidinggevende vindt dat kleding moet worden vermaakt, dan wordt hiertoe opdracht gegeven. Een ambtenaar mag niet zelf de kleding vermaken. Wel mag de ambtenaar in beperkte mate kleding herstellen. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan het vastzetten van een knoop, het maken van een rits, het vastzetten van een losgeraakte zoom. Daartoe is de ambtenaar niet verplicht.

 

Artikel 8 Vervanging en inlevering verstrekte kleding

Omdat de verstrekte kleding eigendom is van de gemeente en hergebruikt kan worden voor een andere ambtenaar, moet verstrekte kleding worden ingeleverd. Dit geldt ook voor vervangen kleding, om te voorkomen dat de verstrekte kleding voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor uitoefening van de functie.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de mogelijkheid een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 10 Intrekking oude regelingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Bijlage

Functies met bijbehorende aandachtsvelden die onder de regeling vallen staan vermeld in het overzicht.

kledingregeling 160125

kledingregeling 160125 (PDF)
Omschrijving: