Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Gedragscode voor de burgemeester

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Overbetuwe
Citeertitel Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 04-11-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-10-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officielebekendmakingen.nl 27 oktober 2015, gemeenteblad 100421
Kenmerk voorstel 15rb000088

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 69 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-11-2015 nieuwe regeling 20-10-2015
Officielebekendmakingen.nl 27 oktober 2015, gemeenteblad 100421
15rb000088

Onderwerp: gedragscodes voor burgemeester en wethouders gemeente Overbetuwe 2015

 

Ons kenmerk: 15RB000088

 

Nr. 9b

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2015;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 8 september 2015;

 

 b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Overbetuwe

 

en de

 

de gedragscode voor wethouders van de gemeente Overbetuwe

 

 

 

 

 

Deze gedragscodes vervangen de eerder vastgestelde gedragscodes voor burgemeester en wethouders.

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 20 oktober 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Overbetuwe gedragscode burgemeester 8-5-2015

Overbetuwe gedragscode burgemeester 8-5-2015 (PDF)
Omschrijving:

besluit gedragscode burg en weth 152010

besluit gedragscode burg en weth 152010 (PDF)
Omschrijving: