Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Gedragscode voor de gemeenteraad

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Gedragscode voor de gemeenteraad van Overbetuwe
Citeertitel Gedragscode voor de gemeenteraad van Overbetuwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 04-11-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-10-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officielebekendmakingen.nl 27 oktober 2015, gemeenteblad 100420
Kenmerk voorstel 15rb000092

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 15 lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-11-2015 nieuwe regeling 20-10-2015
Officielebekendmakingen.nl 27 oktober 2015, gemeenteblad 100420
15rb000092

Onderwerp: Gedragscode voor de gemeenteraad van Overbetuwe en procedurele afspraken over de handhaving van de integriteit van de politiek

 

 

Ons kenmerk: 15rb000092

 

Nr. 9a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

 

gelezen het raadsvoorstel van de werkgroep integriteit gedragscode en agreement van 2 april 2015;

 

gehoord het RTG van 8 september 2015 en het advies van de voorbereidende vergadering van 6 oktober 2015

 

gelet op artikel 15 lid 3 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

1.

De gedragscode  voor de gemeenteraad van Overbetuwe vast te stellen

 

 

2.

In te stemmen dat de “Procedurele afspraken voor handhaving van de integriteit van de politiek” aan ieder individueel raads- en burgerlid ter ondertekening wordt voorgelegd.

 

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 20 oktober 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

procedurele afspraken voor handhaving van de integriteit van de politiek 151020

procedurele afspraken voor handhaving van de integriteit van de politiek 151020 (PDF)
Omschrijving:

gedragscode voor de gemeenteraad van Overbetuwe 151020

gedragscode voor de gemeenteraad van Overbetuwe 151020 (PDF)
Omschrijving:

besluit gedragscode raad en procedure 152010

besluit gedragscode raad en procedure 152010 (PDF)
Omschrijving: