Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 02-02-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-01-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen.nl, 1 februari 2016, gemeenteblad 11277
Kenmerk voorstel 15bwb00101

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-02-2016 01-01-2016 nieuwe regeling 26-01-2016
officielebekendmakingen.nl, 1 februari 2016, gemeenteblad 11277
15bwb00101
04-02-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 18-11-2014
officielebekendmakingen.nl, 3 februari 2015, gemeenteblad nr. 9492
14bwb00080

Onderwerp: Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 15BWB00101

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 20 januari 2016;

 

gelet op artikel(en) 3:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling functiebeschrijving en -waardering

gemeente Overbetuwe 2016

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.ambtenaar: ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a. van de CAR/UWO;

 2. b.functie: het samengestelde geheel van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dat door de ambtenaar verricht moet worden en zoals opgenomen in het functieboek;

 3. c.functiebeschrijving: de normbeschrijving dan wel de lokale functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken;

 4. d.functieboek: functieboek gemeente Overbetuwe, inhoudende het geheel van gekozen normbeschrijvingen uit het normbestand HR21, aangevuld met eventuele lokale functiebeschrijvingen;

 5. e.functiewaardering: het toedelen van een functionele schaal aan een functie uit het functieboek;

 6. f.functieschaal: de salarisschaal die bij een functie hoort

 7. g.leidinggevende: degene aan wie de ambtenaar, volgens de hiërarchische organisatiestructuur, verantwoording aflegt;

 8. h.lokale functiebeschrijving: de volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving;

 9. i.normbeschrijving: de generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21;

 10. j.WOR-bestuurder: bestuurder als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Artikel 2 Functieboek

 1. a.Er is een functieboek, waarin functiebeschrijvingen en functieschalen staan.

 2. b.De functiebeschrijvingen bevatten de volgende elementen:
  - normfunctienaam en -code;
  - omschrijving functiereeks;
  - omschrijving functiegroep;
  - overwegende functiekenmerken;
  - generieke taken.

 3. c.Burgemeester en wethouders stellen het functieboek vast nadat de bestuurder advies heeft gevraagd bij de Ondernemingsraad.

 Artikel 3 Periodiek klein onderhoud

 1. 1.De leidinggevende toetst jaarlijks of de aan de ambtenaar op te dragen taken nog in overeenstemming zijn met de karakteristiek van de toegedeelde functie.

 2. 2.Onverminderd het eerste lid kan een ambtenaar een gemotiveerd verzoek indienen bij de leidinggevende voor toetsing van zijn taken aan zijn functie.

 3. 3.De toetsing vindt plaats aan de hand van de in het persoonlijke werkplan aan de ambtenaar op te dragen taken of werkzaamheden en te leve¬ren producten.

 4. 4.De leidinggevende doet mededeling van de bevindingen van zijn toetsing aan de ambtenaar. De ambtenaar kan daarover schriftelijk zijn afwijkende mening kenbaar maken.

 5. 5.De leidinggevende legt zijn bevindingen voor aan het college met -voor zover aan de orde- de schriftelijke mening van de ambtenaar.

 6. 6.Burgemeester en wethouders beslissen over de toedeling van een andere functie uit het functieboek met inachtneming van de procedure genoemd in artikel 5 van deze regeling.

 7. 7.Als voor het toedelen van een functie een wijziging van het functieboek nodig is, is artikel 2, derde lid van toepassing.

Artikel 4 Periodiek groot onderhoud

 1. 1.Eénmaal per 4 jaar wordt het functieboek geëvalueerd.

 2. 2.Als de evaluatie leidt tot wijziging van het functieboek, is artikel 2, derde lid van toepassing.

Artikel 5 Vaststellen indelingsbesluit

 1. 1.Burgemeester en wethouders maken aan de ambtenaar het voorgenomen indelingsbesluit schriftelijk bekend. Daarin staat welke functiebeschrijving burgemeester en wethouders voornemens zijn op de functie van toepassing te verklaren en de functionele schaal.

 2. 2.De ambtenaar kan binnen vier weken na ontvangst van het voorgenomen indelingsbesluit bij burgemeester en wethouders schriftelijk en gemotiveerd zijn/haar zienswijze daartegen kenbaar maken.

 3. 3.Burgemeester en wethouders nemen een indelingsbesluit na het verstrijken van de zienswijzentermijn en met inachtneming van de ingediende zienswijze.

Artikel 6 Ingangsdatum beschrijving en waardering

Voor beschrijving en waardering van functies geldt als ingangsdatum;

 1. a.de datum van toedeling van een functie uit het functieboek;

 2. b.de periodieke toetsingsdatum als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 3. c.de datum van een verzoek als bedoeld in artikel 5, tenzij de ambtenaar aan de hand van een persoonlijk door de leidinggevende vastgesteld werkplan aantoont dat de wijziging in structureel opgedragen werkzaamheden eerder ingaat.

Hoofdstuk 2 Procedure invoering HR21

Artikel 7 Vaststellen functiebeschrijving voor functieboek

Er wordt een lokaal normbestand opgesteld door per functie een norm-beschrijving te selecteren of een lokale functiebeschrijving op te stellen.

Artikel 8 Vaststellen functionele schaal voor functieboek

 1. 1.De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks);

 2. 2.Een lokale functiebeschrijving wordt door een gecertificeerd gebruiker en/of externe deskundige gewaardeerd volgens de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode.

 3. 3.Burgemeester en wethouders stellen na instemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg een conversietabel vast op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur.

 4. 4.Met behulp van de conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functieschalen voor het functieboek.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het functiebeschrijven en -waarderen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2014, zoals vastgesteld bij besluit van 10 november 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Overbetuwe 2016.

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 januari 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

regeling functiebeschrijving en waardering 160126

regeling functiebeschrijving en waardering 160126 (PDF)
Omschrijving: