Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe 2015
Citeertitel Specifieke subsidieregeling innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 31-12-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 27-05-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-05-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 45464, 26-05-2015
Kenmerk voorstel 15bwb00040

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel(en) 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en artikel 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-05-2015 31-12-2015 Nieuwe regeling 19-05-2015
Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 45464, 26-05-2015
15bwb00040

Onderwerp: Specifieke subsidieregeling Innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe 2015

 

Ons kenmerk: 15bwb00040

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en artikel 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe  2014;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Specifieke subsidieregeling Innovatiebudget sociaal domein

gemeente Overbetuwe 2015

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a.

Gemeente: gemeente Overbetuwe

b.

Maatschappelijke organisatie of aanbieder: organisatie die activiteiten uitvoert op het gebied van zorg, hulp of ondersteuning in het sociale domein.

c.

Inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Overbetuwe.

d.

Cliënt: inwoner van de gemeente Overbetuwe die aangewezen is op hulp en/of ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening.

e.

Innovatieve activiteiten: een product, prestatie of dienst die wat betreft inhoud, aanpak of werkwijze nieuw en/of vernieuwend is.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies uit het Lokale innovatiebudget Sociaal Domein Overbetuwe.

Artikel 3 Doel

Het doel van het Innovatiebudget Sociaal Domein Overbetuwe is het steunen van projecten met innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociale domein in de gemeente Overbetuwe. Daaronder wordt verstaan projecten die tot doel hebben dat:

 

a.

De zelfredzaamheid van cliënten/inwoners toeneemt of dat meer gebruik gemaakt kan worden van eigen kracht van cliënten/inwoners, doordat:

 

i.

een groter beroep kan worden gedaan op eigen oplossingen van cliënten/inwoners en hun netwerk en/of

 

ii.

de inzet van ondersteuning verschuift van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, en/of

 

iii.

door differentiatie binnen maatwerkvoorzieningen deze beter aansluiten op de verschillende mate van zelfoplossend vermogen van cliënten/inwoners en/of

 

iv.

cliënten/inwoners beter in staat zijn regie te voeren over en verantwoordelijk te zijn voor de resultaten van hun hulp en ondersteuning.

b.

De samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert, doordat:

 

i.

bijdragen vanuit informele ondersteuning belangrijker worden, en/of

 

ii.

schotten tussen de traditionele domeinen worden afgebroken en dat er, vanuit het perspectief van de cliënten/inwoners, meer integraal wordt gewerkt, daar waar dat zinvol en mogelijk is, en/of

 

iii.

bij de ondersteuning de leefwereld van de cliënten/inwoners meer centraal komt te staan en de zorgsystemen daar op aanvullen en faciliteren en/of

c.

Dat er meer aandacht is voor het voorkomen van het ontstaan van problemen in de verschillende leefdomeinen (preventie).

Artikel 4 Subsidieplafond

  1. 1.Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vanaf de inwerkingtreding van de regeling tot en met 31 december 2015 vastgesteld op € 210.000.

  2. 2.Burgemeester en wethouders beslissen over de verlening van subsidie in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen voor subsidieverlening. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle volledige aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

Artikel 5 De aanvraag

  1. 1.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

  2. 2.Een aanvraag geldt als aanvraag voor het lopende subsidiejaar.

Artikel 6 Maximaal subsidiebedrag

Voor de verschillende soorten aanvragers zoals hieronder genoemd is maximaal het volgende subsidiebedrag per project beschikbaar:

a.

Inwoners of groepen van inwoners van de gemeente Overbetuwe: € 10.000;

b.

Maatschappelijke organisaties/aanbieders: € 25.000;

Artikel 7 Subsidiecriteria

1.

Subsidie kan worden verleend aan:

 

a.

een groep van minimaal 3 inwoners, of

 

b.

een maatschappelijke organisatie of aanbieder die haar werkgebied in de gemeente Overbetuwe heeft.

2.

Subsidie wordt verleend voor projecten/ activiteiten die voldoen aan één of meerdere van de in artikel 3 genoemde doelstellingen.

3.

Een aanvraag om subsidie ingediend door één of meer maatschappelijke organisaties/aanbieders moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

a.

Uit het projectvoorstel blijkt dat er bij de doelgroep waar het project zich op richt behoefte is aan de innovatieve activiteiten;

 

b.

Uit het projectvoorstel wordt duidelijk op welke wijze wordt gewerkt aan het versterken van de Eigen Kracht van de betreffende inwoners waar dat mogelijk is en hoe dit kan worden geoptimaliseerd;

 

c.

Het project kan niet of niet geheel worden gefinancierd door middel van bekostiging op andere wijze;

 

d.

Uit het projectvoorstel blijkt op welke wijze het project geëvalueerd wordt;

 

e.

Het projectvoorstel is bij voorkeur ingediend door tenminste twee maatschappelijke organisaties waarbij duidelijk wordt op welke wijze deze in het project samenwerken; als een voorstel door één organisatie wordt ingediend, wordt in het voorstel duidelijk hoe de ontschotting tussen de traditionele domeinen gestalte krijgt;

 

f.

Uit het projectvoorstel blijkt op welke wijze (vertegenwoordigers van) burgers en cliënten worden betrokken bij de keuzes die in het kader van het project moeten worden gemaakt;

 

g.

In het projectvoorstel is beschreven op welke wijze de in het project opgedane nieuwe kennis en expertise kan worden gedeeld;

 

h.

in het projectvoorstel wordt duidelijk hoe toegewerkt wordt naar borging van de activiteit zonder gemeentelijke subsidie.

4.

Een aanvraag om subsidie door een inwoner of een groep inwoners moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden :

 

a.

de activiteit moet plaatsvinden in één of meer Overbetuwse wijken of kernen;

 

b.

uit de aanvraag moet duidelijk zijn voor welke doelgroep de activiteit is bedoeld;

 

c.

Uit het projectvoorstel blijkt dat er bij de doelgroep waar het project zich op richt behoefte is aan de innovatieve activiteiten;

 

d.

de doelgroep levert een bijdrage in de vorm van tijd en/of geld;

 

e.

Het project kan niet of niet geheel worden gefinancierd door middel van bekostiging op andere wijze;

 

f.

in het projectvoorstel wordt duidelijk hoe toegewerkt wordt naar borging van de activiteit zonder gemeentelijke subsidie.

5.

Niet in aanmerking voor subsidie komen:

 

a.

kosten van voorbereiding en het indienen van de subsidieaanvraag;

 

b.

kosten van voorbereiding van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van projecten die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociale domein in Overbetuwe, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en geldt tot 31 dec 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling Innovatiebudget sociaal domein gemeente Overbetuwe 2015.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 mei 2015.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

specifieke subsidieregeling innovatiebudget sociaal domein 150519.

specifieke subsidieregeling innovatiebudget sociaal domein 150519. (PDF)
Omschrijving: