Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-12-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-11-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen.nl gemeenteblad nr. 73633, 10 december 2014
Kenmerk voorstel 14bwb00098

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikle 4:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht, artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-12-2014 nieuwe regeling 18-11-2014
officielebekendmakingen.nl gemeenteblad nr. 73633, 10 december 2014
14bwb00098

Onderwerp: Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden

 

Ons kenmerk: 14bwb00098

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 147  van de gemeentewet;

 

gelet op de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet 2012;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1         Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. 1.klacht: schriftelijke melding van een ondernemer die belang heeft bij de aanbesteding aan de gemeente, waarin de Ondernemer gemotiveerd aangeeft op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan

 2. 2.ondernemer:

  1. a.een in een aanbesteding geïnteresseerde ondernemer;

  2. b.een (potentiële) inschrijver of (potentiële) gegadigde;

  3. c.een onderaannemer van een (potentiële) inschrijver of (potentiële) gegadigde;

  4. d.een brancheorganisatie of branche gerelateerd adviescentrum van ondernemers;

 3. 3.klachtcoördinator: de juridisch adviseur, belast met de coördinatie van de

 4. 4.klachtafhandeling binnen de gemeente Overbetuwe;

 5. 5.klachtbehandelaar: de teammanager van team Advies welke de klacht inhoudelijk onderzoekt en daarover rapporteert;

 6. 6.inkoopadviseur: de medewerker die adviseert in het kader van de inkoop/aanbesteding van Werken, Leveringen en Diensten;

 7. 7.verantwoordelijk ambtenaar: de ambtenaar die de opdracht tot de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft, heeft geïnitieerd;

Artikel 2         Toepassingsbereik

 1. 1.Deze regeling is beperkt tot klachten die:

  1. a.zien op een concrete overheidsopdracht afkomstig van de gemeente Overbetuwe;
   en,

  2. b.betrekking hebben op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet 2012 vallen.

 2. 2.Het kan gaan om Europese aanbestedingen, nationale openbare of niet-openbare aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

 3. 3.De procedure als bedoeld in deze regeling ziet niet op klachten over het aanbestedingsbeleid van de gemeente.

Artikel 3         Indiening klachten

 1. 1.Een klacht wordt schriftelijk ingediend ter attentie van de klachtcoördinator.

 2. 2.De klacht bevat:

  1. a.een gemotiveerde beschrijving van de klacht;

  2. b.een suggestie voor inhoudelijke tegemoetkoming aan de klacht;

  3. c.naam, adres en ondertekening van de ondernemer.

Artikel 4         Behandeling van de klacht

 1. 1.De klachtcoördinator bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk de ontvangst van de klacht.

 2. 2.De klachtcoördinator geeft de klacht ter behandeling door aan de klachtbehandelaar. De klachtcoördinator vergewist zich er daarbij van dat de klachtbehandelaar niet direct betrokken is of is geweest bij het opstellen of uitvoeren van de aanbesteding.

 3. 3.De klachtbehandelaar beoordeelt zo spoedig mogelijk of de klacht inhoudelijk kan worden behandeld (ontvankelijkheid).

 4. 4.Een klacht wordt niet inhoudelijk behandeld indien:

  1. a.niet is voldaan aan de vereisten genoemd in de artikelen 2 en 3, tweede lid. Bij gebreken op grond van artikel 3, tweede lid, wordt slechts afgezien van inhoudelijke behandeling van de klacht, nadat de ondernemer een redelijke termijn is gegund om het gebrek te herstellen en deze dit heeft nagelaten;

  2. b.niet voorafgaand aan het indienen van de klacht over hetzelfde aspect een vraag, opmerking of verzoek is ingebracht naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen. Dit geldt niet voor klachten over handelingen en documenten die zijn gedateerd na de eerste nota van inlichtingen;

 5. 5.De klachtbehandelaar deelt zijn gemotiveerde oordeel over de ontvankelijkheid van de klacht schriftelijk mee aan de ondernemer. Daarbij wordt gemeld dat de ondernemer kan aangeven of hij wil dat de klachtenprocedure van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt toegepast.

 6. 6.Indien de klacht ontvankelijk is, stelt de klachtbehandelaar een onderzoek naar de klacht in. Daarin betrekt hij zo nodig aanvullende informatie van de ondernemer of bij de aanbesteding betrokken gemeentelijke medewerkers.

 7. 7.De klachtbehandelaar kan besluiten tot het houden van een hoorzitting waarbij partijen worden gehoord.

 8. 8.De klachtbehandelaar stemt de duur van het onderzoek en het tijdstip van rapportage over zijn of haar bevindingen zo veel mogelijk af op de planning van de aanbesteding.

 9. 9.Het indienen van een klacht schort de lopende aanbestedingsprocedure niet op.

 10. 10.De klachtbehandelaar rapporteert zijn of haar bevindingen aan de verantwoordelijk ambtenaar en aan de inkoopadviseur en geeft daarbij een advies over de gegrondheid van de klacht en over eventueel te treffen corrigerende of preventieve maatregelen. Dit advies is niet bindend.

 11. 11.De klachtbehandelaar beslist op de klacht en deelt zijn beslissing zo spoedig schriftelijk mee aan de ondernemer.

 12. 12.Andere ondernemers die meedingen in de aanbesteding worden gelijktijdig geïnformeerd indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en er maatregelen worden getroffen die voor hen of hun inschrijving gevolgen kunnen hebben.

 13. 13.In afwijking van het voorgaande lid informeert de inkoopadviseur de ondernemer(s) als het gaat om Europese en nationale aanbestedingen.

Artikel 5        Commissie van aanbestedingsexperts en Kort Geding

 1. 1.De klachtbehandelaar kan beslissen dat de klacht, voordat daarop wordt beslist, voor bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de externe Commissie van Aanbestedingsexperts. De onderzoeker doet dat alleen op voorstel van de ondernemer of de verantwoordelijk ambtenaar.

 2. 2.Als een ondernemer het niet eens is met de beslissing op zijn klacht of als er niet binnen een redelijke termijn een beslissing op zijn klacht is gegeven, kan hij zijn klacht voorleggen aan de in het voorgaande lid bedoelde commissie.

 3. 3.Indien de ondernemer over het onderwerp van zijn klacht een kort geding aanhangig maakt bij de rechtbank, wordt de behandeling van de klacht gestaakt.

Artikel 6         Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2014.

Artikel 7         Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden

gemeente Overbetuwe 2014.

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 november 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

regeling klachtafhandeling bij aanbesteden 141118

regeling klachtafhandeling bij aanbesteden 141118 (PDF)
Omschrijving: