Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling eenmalige koopkrachttegemoetkoming gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling eenmalige koopkrachttegemoetkoming gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Regeling eenmalige koopkrachttegemoetkoming gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-11-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 11-11-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiële bekendmakingen 14 november 2014 nr. 64907
Kenmerk voorstel 14bwb00096

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 E.v. van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet koopkrachtentegemoetkoming lage inkomens, artikel 2 vijfde lid van het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (Ioaw), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandingen (Ioaz)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-11-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 11-11-2014
Officiële bekendmakingen 14 november 2014 nr. 64907
14bwb00096

Onderwerp: regeling eenmalige koopkrachttegemoetkoming gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 14bwb00096

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op: de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens; artikel 2 vijfde lid van het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (Ioaw), de

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen (Ioaz);

 

overwegende dat burgemeester en wethouders gehouden zijn aanvullende regels op te stellen behorende bij de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens.  

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Regeling eenmalige koopkrachttegemoetkoming

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1 Toepassingsbereik

 1. 1.De doelgroep van de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 bestaat uit inwoners van Overbetuwe die 18 jaar of ouder zijn met een inkomen van maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 2. 2.Alleen inwoners met de Nederlandse nationaliteit, of die rechtmatig in Nederland verblijven of aan Nederlander zijn gelijkgesteld, komen voor de tegemoetkoming in aanmerking.

 3. 3.Uitgesloten zijn gedetineerden, personen jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering) en personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.

Artikel 2 Bedragen

 1. 1.De tegemoetkoming bedraagt € 100 voor een gezin, € 90 voor een alleenstaande ouder en € 70 voor een alleenstaande.

 2. 2.Voor de begrippen ‘gezin’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘alleenstaande’ wordt verwezen naar de begripsbepaling zoals opgenomen in artikel 4 van de WWB.

Artikel 3 Peildatum

Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen, ter vaststelling of een persoon tot de

doelgroep van rechthebbenden behoort, geldt als peildatum 1 september 2014.

Artikel 4 Aanvraag

 1. 1.Personen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ ontvangen de tegemoetkoming ambtshalve uiterlijk in december 2014.

 2. 2.Personen zonder een onder lid 1 genoemde uitkering, maar van wie de inkomensgegevens bekend zijn bij het college, zullen de tegemoetkoming waar mogelijk ambtshalve toegekend krijgen.

 3. 3.Overige minima die tot de doelgroep behoren, kunnen een aanvraag alleen indienen middels het door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier (schriftelijk) ofwel via een aanvraag via de gemeentelijke website (digitaal).

 4. 4.Er vindt geen vermogenstoets plaats.

Artikel 5 Uiterste aanvraagtermijn

Aanvraagformulieren, schriftelijk of digitaal, kunnen tot uiterlijk 31 december 2014

worden ingediend.

Artikel 6 Inwerkingtreding en vervaldatum

 1. 1.Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming gemeente Overbetuwe 2014;

 2. 2.Deze regeling treedt in werking de dag na die van bekendmaking;

 3. 3.Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 november 2014.

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

TH. Hoex.

A.S.F. van Asseldonk.

 

Regeling eenmalige koopkrachttegemoetkoming gemeente Overbetuwe 2014

Regeling eenmalige koopkrachttegemoetkoming gemeente Overbetuwe 2014 (PDF)
Omschrijving: